В брой 19 от 08-ми март 2022 г. на Държавен вестник е обнародвана Наредба № РД-06-3 от 23 февруари 2022 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в черната и цветната металургия.

Това се прави за първи път от 1970 година. На сектора „Производство на метали“ се падат 12% от общата промишлена продукция на страната, а заетите са 10 000 души.  Металургичните производства имат специфични характеристики (температурен режим, непрекъсваемост на процесите, работа с опасни вещества, химикали и др.), което наложи да има добре разработени и ясно дефинирани правила за безопасност и здраве при работа.

Част от общите мерки за здравословни  и безопасни условия са:

 • Работещите са длъжни да ползват предоставните им от работодателя лични предпазни средства и специално работно облекло, като топлозащитни работни облекла, ударнозащитни обувки с топлоустойчиви подметки, предпазна каска, антифони, предпазни очила и защитни ръкавици, а до работните места ще се допускат само  работещи квалифицирани за конкретна дейност и запознати с правилата за безопасност.
 • Подходящ микроклимат на работната среда – температура, относителна влажност, осветеност и вентилация, наличие на авариен душ за очи и тяло, сухи и почистени помещения.
 • Работните помещения трябва да са оборудвани със звукови и светлинни сигнали и знаци като: „Внимание! Движещи се части“, „Не включвай! Работят хора!“ и  да има осигурен свободен безопасен път за евакуация.
 • Важно изискване е заетите да са информирани за всички възможни източници на опасност: поражения от електрически ток, силен шум, вибрации, изгаряния с течен метал, силни електромагнитни полета, радиоактивно излъчване, контузии, взрив, контузии от спъване, падане, удар, срязване, изгаряне, запалване , взрив, пожар и др.
 • Да не се допускат движението на външни лица.
 • Да не се допуска премахването на предпазните съоръжения.
  Да се извършат и да се документират периодични проверки на изправността на конкретните инсталации.
  Работещите се задължават да пазят ефективно, както себе си така и околните от евентуални трудови злополуки.
 • Работещите трябва да са информирани за всички възможни източници на опасност: поражения от електрически ток, силен шум, вибрации, изгаряне с течен метал, силни електромагнитни полета, радиоактивно излъчване.
 • Намаляване опасностите от професионални заболявания, предизвикани от работата при неблагоприятен климат.
 • Намаляване на трудовия травматизъм, професионални заболявания и загуба на работни дни.
 • Повишаване привлекателността на труда в металургията.

Очакваните резултати от приемането на Наредбата са да се подобрят условията на труд в индустрията, да се осигури превенция на риска от заболявания, което ще доведе до повишаване привлекателността и заетостта в този сектор.

Кратък преглед на съдържанието:

Наредба № РД-06-3 от 23 февруари 2022 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в черната и цветната металургия