За периода март-май 2014 г. експертите и специалистите от ОИБДТ – Пловдив са консултирали общо 169 бенефициенти, от които 95 са жени. Запазва се тенденцията най-големият брой обслужени лица да са наетите – 160, от които 90 са жени, следвани от самонаетите – 7, като 4 от тях са жени. Няма консултирани безработни, а учащите лица са 2, от които 1 жена. Възрастовата структура на консултираните от експертите на ОИБДТ Пловдив бенефициенти е най-разнородна. Най-много са консултираните лица от групите 35-44 години – общо 46, като 26 са жени, 25-34 години – общо 26, като от тях 19 са жени и от 19-24 години – общо 26 човека са консултирани, от които 13 са жени. Следват групите от 55 до 64 години – консултирани общо 37 човека, от тях 16 са жени и от 45 до 54 години – общо 36 души са консултирани, а от тях 20 са жени. Над 64 години са консултирани двама човека.
По показател образование най-много са с висше образование – 80, от тях 50 са жени, следвани от лицата със средно образование – 78, от тях 36 са жени и с основно образование – 5, от тях 3 са жени.
За отчетния период на ОИБДТ Пловдив са организирани и проведени:

– Групови мероприятия (мобилни и стационарни приемни) – 5;
– Индивидуални консултации – 109;
– Консултации по електронен път – 34;
– Специални събития и Обученията на работното място не са провеждани през този период в ОИБДТ Пловдив.

Информационните събития се реализират в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.