За периода март-май 2014 г. експертите и специалистите от ОИБДТ – Варна са консултирали общо 146 бенефициенти, от които 95 са жени. Запазва се тенденцията най-големият брой обслужени лица да са наетите – 138, от които 85 са жени, следвани от учащите – 14, като 8 от тях са жени. Няма консултирани безработни, а самонаетите лица са 4, от които 1 е жена. Възрастовата структура на консултираните от експертите на ОИБДТ Варна бенефициенти е най-разнородна. Най-много са консултираните лица от групите 35-44 години – общо 48, като от тях 31 са жени и от 45-54 години – общо 37 човека са консултирани, от които 20 са жени. Следват групите от 25 до 34 години – консултирани общо 35 човека, от тях 21 са жени и от 55 до 64 години – общо 20 души са консултирани, а от тях 13 са жени. От 19-24 години са консултирани общо 12 човека, 7 от тях са жени, а над 64 години са консултирани само двама човека.
По показател образование най-много са с висше образование – 91, от тях 69 са жени, следвани от лицата със средно образование – 50, от тях 18 са жени и с основно образование само 2 човека.
За отчетния период на ОИБДТ Варна са организирани и проведени:

– Групови мероприятия (мобилни и стационарни приемни) – 7;
– Индивидуални консултации – 115;
– Консултации по електронен път – 13;
– Специални събития и Обучения на работното място през този период в ОИБДТ Варна не са проведени.

Информационните събития се реализират в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.