За периода март-май 2014 г. експертите и специалистите от ОИБДТ – Бургас са консултирали общо 108 бенефициенти, от които 60 са жени. Запазва се тенденцията най-големият брой обслужени лица да са наетите – 88, от които 60 са жени, следвани от учащите – 13, като 2 от тях са жени. Няма консултирани безработни, а самонаетите лица са 7, от които 5 са жени. Възрастовата структура на консултираните от експертите на ОИБДТ Бургас бенефициенти е най-разнородна. Най-много са консултираните лица от групите 45-54 години – общо 31, като от тях 19 са жени и от 35-44 години – общо 25 човека са консултирани, от които 12 са жени. Следват групите от 25 до 34 години – консултирани общо 21 човека, от тях 15 са жени и от 55 до 64 години – общо 11 души са консултирани, а от тях 7 са жени. От 19-24 години са консултирани общо 8 човека, 5 от тях са жени, а над 64 години са консултирани само двама човека.
По показател образование най-много са със средно образование – 43, от тях 19 са жени, следвани от лицата с висше образование – 42, от тях 33 са жени и с основно образование – 17, от тях 5 са жени.
За отчетния период на ОИБДТ Бургас са организирани и проведени:

– Групови мероприятия (мобилни и стационарни приемни) – 5;
– Индивидуални консултации – 53;
– Консултации по електронен път – 24;
– Специални събития и Обучения на работното място през този период в ОИБДТ Бургас не са проведени.

Информационните събития се реализират в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.