За периода март-май 2014 г. експертите и специалистите от ОИБДТ – Благоевград са консултирали общо 216 бенефициенти, от които 137 са жени. Запазва се тенденцията най-големият брой обслужени лица да са наетите – 184, от които 116 са жени, следвани от учащите – 30, като 20 от тях са жени. Няма консултирани безработни и самонаети лица. Възрастовата структура на консултираните от експертите на ОИБДТ – Благоевград бенефициенти е най-разнородна. Най-много са консултираните лица от групите 19-24 години – общо 60, като от тях 35 са жени и от 35-44 години – общо 49 човека са консултирани, от които 35 са жени. Следват групите от 45 до 54 години – консултирани общо 47 човека, от тях 33 са жени и от 25 до 34 години – общо 35 души са консултирани, а от тях 18 са жени. От 55 до 64 години са консултирани общо 22 човека, 14 от тях са жени, а над 64 години са консултирани само двама човека.
– По показател образование най-много са със средно образование – 106, от тях 60 са жени, следвани от лицата с висше образование – 65, от тях 44 са жени и с основно образование – 6, от тях 5 са жени.
За отчетния период на ОИБДТ Благоевград са организирани и проведени:

– Групови мероприятия (мобилни и стационарни приемни) – 9
– Индивидуални консултации – 128
– Консултации по електронен път – 13
– Специални събития и Обучения на работното място през този период в ОИБДТ Благоевград не са проведени.

Информационните събития се реализират в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.