За периода януари 2014 г. – септември 2014 г. експертите и специалистите от ОИБДТ – Русе и тези от прилежащите към него Спомагателни информационни бюра „Достоен труд“ в Бяла, Габрово, Казанлък, Разград и Силистра са консултирали общо 426 бенефициенти, от които 234 са жени. Запазва се тенденцията най-големият брой обслужени лица да са наетите – 272, от които 171 са жени, следвани от учащите – 139, от които 59 са жени. Няма консултирани безработни, а самонаетите лица са 12. Възрастовата структура на консултираните от експертите на ОИБДТ Русе бенефициенти е най-разнородна. Най-много са консултираните лица от групите 45 до 54 години – общо 99 човека, от които 56 са жени и 19-24 години – общо 98 са консултирани – 39 са жени. Следват групите от 35-44 години – консултирани общо 71 човека – 48 са жени, от 25-34 години – общо 55 души са консултирани – 30 са жени и 55-64 години общо 55, от които 40 са жени. Над 64 години са консултирани само 7 човека, а от 15 до 18 години са консултирани 41 човека, от които 20 са жени.
По показател образование най-много са с висше образование – 217, от тях 154 са жени, със средно образование – 116, от тях 46 са жени и с основно образование – 73, от тях 28 са жени.
За отчетния период на ОИБДТ Русе са организирани и проведени:

– Мобилни приемни – 5;
– Стационарни приемни – 19;
– Индивидуални консултации – 184;
– Отговори на въпроси – 5;
– Специални събития – 1;
– Консултирани работодатели – 14.

Информационните събития се реализират в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.