За периода януари 2014 г. – септември 2014 г. експертите и специалистите от ОИБДТ – Враца и тези от прилежащите към него Спомагателни информационни бюра „Достоен труд“ във Видин, Ловеч, Лом, Монтана и Плевен са консултирали общо 336 бенефициенти, от които 194 са жени. Запазва се тенденцията най-големият брой обслужени лица да са наетите – 286, следвани от учащите – 36. Няма консултирани безработни, а самонаетите лица са 14. Възрастовата структура на консултираните от експертите на ОИБДТ Враца бенефициенти е най-разнородна. Най-много са консултираните лица от групите 45 до 54 години – общо 94 човека и 35-44 години – общо 85 са консултирани. Следват групите от 55 до 64 години – консултирани общо 59 човека, от 25 до 34 години – общо 44 души са консултирани и 15-18 години – общо 36. Над 64 години са консултирани само 4 човека, а от 19 до 24 години са консултирани 14 човека.
По показател образование най-много са с висше образование – 137, от тях 92 са жени, а със средно образование – 145, от тях 92 са жени, а с основно образование – 36 лица.
За отчетния период на ОИБДТ Враца са организирани и проведени:

– Стационарни приемни – 9;
– Индивидуални консултации – 196;
– Отговори на въпроси от СИБДТ – 167;
– Специални събития – 1.

Информационните събития се реализират в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.