За периода януари 2014 г. – септември 2014 г. експертите и специалистите от ОИБДТ – Благоевград и тези от прилежащите към него Спомагателни информационни бюра „Достоен труд“ в София, Дупница, Гоце Делчев, Кюстендил и Перник са консултирали общо 389 бенефициенти, от които 252 са жени. Запазва се тенденцията най-големият брой обслужени лица да са наетите – 403, следвани от учащите – 45. Няма консултирани безработни, а самонаетите лица са 4. Възрастовата структура на консултираните от експертите на ОИБДТ Благоевград бенефициенти е най-разнородна. Най-много са консултираните лица от групите 45 до 54 години – общо 121 човека и 35-44 години – общо 94 са консултирани. Следват групите от 55 до 64 години – консултирани общо 83 човека, от 19 до 24 години – общо 75 души са консултирани и 25-34 години – общо 61. Над 64 години са консултирани само четирима човека, а от 15 до 18 години е консултиран само 1 човек.
По показател образование най-много са с висше образование – 190, от тях 128 са жени, а със средно образование – 165, от тях 90 са жени.
За отчетния период на ОИБДТ Благоевград са организирани и проведени:

– Мобилни приемни – 14;
– Стационарни приемни – 4;
– Индивидуални консултации – 286;
– Отговори на въпроси – 24;
– Специални събития – 2.

Информационните събития се реализират в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.