За периода януари 2014 г. – септември 2014 г. експертите и специалистите от ОИБДТ – Бургас и тези от прилежащите към него Спомагателни информационни бюра „Достоен труд“ в Димитровград, Карлово, Сливен, Стара Загора и Ямбол са консултирали общо 285 бенефициенти, от които 173 са жени. Запазва се тенденцията най-големият брой обслужени лица да са наетите – 239, следвани от учащите – 26. Няма консултирани безработни, а самонаетите лица са 20. Възрастовата структура на консултираните от експертите на ОИБДТ Бургас бенефициенти е най-разнородна. Най-много са консултираните лица от групите 45-54 години – общо 72 и от 35-44 години – общо 71 човека са консултирани. Следват групите от 25 до 34 години – консултирани общо 61 човека и от 55 до 64 години – общо 34 души са консултирани. От 19-24 години са консултирани общо 22 човека, от 15-18 години – общо 21, а над 64 години са консултирани само четирима човека.
По показател образование най-много са с висше образование – 125, от тях 96 са жени, следвани от лицата със средно образование – 112, от тях 57 са жени и с основно образование – 36 човека.
За отчетния период на ОИБДТ Бургас са организирани и проведени:

– Мобилни приемни – 1;
– Стационарни приемни – 12;
– Индивидуални консултации – 177;
– Специални събития – 1.

Информационните събития се реализират в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.