За периода март-май 2014 г. експертите и специалистите от ОИБДТ – Русе са консултирали общо 164 бенефициенти, от които 77 са жени. Най-голям брой обслужени лица са учащите – 115, от които 53 са жени, следвани от наетите – 46, от които 23 са жени, самонаетите – 2. Няма консултирани безработни, а от други неактивни лица – 1 жена. Възрастовата структура на консултираните от експертите на ОИБДТ Русе бенефициенти е най-разнородна. Най-много са консултираните лица от групите 19-24 години – общо 70, като 26 са жени, 15-18 години – общо 30, като от тях 16 са жени и от 45-54 години – общо 20 човека са консултирани, от които 9 са жени. Следват групите от 25 до 34 години – консултирани общо 18 човека, от тях 12 са жени и от 35 до 44 години – общо 17 души са консултирани, а от тях 9 са жени. От 55 до 64 години – консултирани общо 9 човека, от тях 6 са жени, а над 64 години няма консултирани лица.
По показател образование най-много са с основно образование – 61, от тях 23 са жени, следвани от лицата със средно образование – 52, от тях 26 са жени и с висше образование – 42, от тях 24 са жени.
За отчетния период на ОИБДТ Русе са организирани и проведени:

– Групови мероприятия (мобилни и стационарни приемни) – 9;
– Индивидуални консултации – 68;
– Консултации по електронен път – 3;
– Специални събития и Обученията на работното място не са провеждани през този период в ОИБДТ Русе.

Информационните събития се реализират в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.