За периода януари 2014 г. – септември 2014 г. експертите и специалистите от ЦИБДТ са консултирали общо 429 бенефициенти, от които 221 са жени. Запазва се тенденцията най-големият брой обслужени лица да са наетите – 403, от които 206 са жени, следвани от учащите – 16, от които 14 са жени. Самонаетите лица са 3. Възрастовата структура на консултираните от експертите на ЦИБДТ бенефициенти е най-разнородна. Най-много са консултираните лица от групите 25-34 години – общо 131 човека, от които 66 са жени и 45-54 години – общо 100 са консултирани 49 са жени. Следват групите от 35-44 години – консултирани общо 73 човека 42 са жени, от 55-64 години – общо 70 души са консултирани 31 са жени и 19-24 години – общо 30, от които 20 са жени. От 15 до 18 години са консултирани само 4 човека, а над 64 години са консултирани 21 човека, от които 7 са жени.
По показател образование най-много са с висше образование – 280, от тях 167 са жени, със средно образование – 117, от тях 44 са жени и с основно образование – 3, от тях 2 са жени.
За отчетния период на ЦИБДТ са организирани и проведени:

– Мобилни приемни – 6;
– Стационарни приемни – 10;
– Индивидуални консултации – 176;
– Отговори на въпроси от СИБДТ – 4;
– Специални събития – 1;
– Обучения на работното място – 24;
– Консултирани работодатели – 43.

Информационните събития се реализират в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.