Настоящото отбелязване на Световния ден на борба срещу СПИН носи единодушно надеждата, че светът може да сложи край на разпространението му. Това наше убеждение е потвърдено от значителния напредък, постигнат при предотвратяване на новите инфекции и за увеличаване на достъпа до лечение на ХИВ.
МОТ е водеща организация и най-пълноценно изпълнява своята задача в това глобално начинание, като насърчава промяна в разбирането за СПИН като проблем на работното място, като мобилизира за обединено действие хората на труда по целия свят, като укрепва капацитета на своите членове и ги подпомага при провеждане на политики и поддържане на ефективни програми.

Да, ние отбелязваме напредък, но все още съществуват множество предизвикателства като заболяванията, свързани със СПИН които застрашават живота на много работници и тези, които зависят от тях семействата им, предприятията. Настоящата икономическа и финансова криза в повечето индустриализирани страни, както и последвалото забавяне в икономиките на развиващите се страни намали финансовите ресурси по кампанията ни да сведем до нула. Но ние трябва да защитим постигнатите вече успехи, като концентрираме ограничените вече ресурси в регионите с най-високите изисквания, за да се постигне максимално въздействие.

Днес МОТ потвърждава своя ангажимент, че превенцията и дейностите на всяко на работно място са най-удачният начин към изпълнение на целта – „Как да постигнем нула нови случаи на ХИВ инфекции, нулева дискриминация и нула смъртни случаи, свързани със СПИН „.
За постигане на тази задача МОТ работи в тясно сътрудничество със своите членове: правителства, работодатели и организации на работниците, UNAIDS, гражданското общество, включително организации на хора, живеещи с ХИВ, и всички останали партньори. В този смисъл централната роля е на социалните партньори, които чрез социалния диалог трябва да достигнат до всяко работно място, като приложат адекватни политики и програми, които да допринесат значително за изпълнение на кампанията Да сведем до нула“. Препоръка 200 относно ХИВ и СПИН на МОТ, хората на труда от целия свят, заедно с нашия общ Кодекс на добри практики, осигуряват подходящи насоки за действие на работното място в кампанията Да сведем до нула“.

Ние лансирахме кампания на тема „Да сведем до нула на работното място“. като признаваме важната роля, която работното място играе в глобалната борба за ограничаване на разпространението и последиците от епидемията.

Заедно, ние се ангажираме за защита на човешките права на хората, живеещи с ХИВ, включително правото да работят, което е не само право, но е неразделна част от лечението. Сега, когато ранната диагностика и достъпът до лечение позволява на милиони хора, живеещи с ХИВ по света да продължат да работят и да живеят дълъг продуктивен живот. Кампанията „Как да сведем до нула на работното място“ има много голямо значение, особено за младите хора. Всяка година младите хора съставляват над 40% от новите случаи на заразяване с ХИВ в световен мащаб. Тези цифри ни казват, че докато ние трябва да гарантираме достойни работни места за младите хора, трябва също така силно да отстояваме виждането си, че положителният ХИВ статус не трябва да бъде пречка за достъпа до заетост.

„Как да сведем до нула“ предполага също така борба за справяне с неравенството между половете. В допълнение към тежестта на грижите за хората, живеещи с ХИВ, жените често са подложени на насилие и икономически неравенства, които ги правят по-уязвими икономически и ограничават достъпа им до здравни услуги. Участието на мъжете е от решаващо значение в тези усилия за насърчаване на отговорно поведение в сексуално и репродуктивно здраве и за изкореняване на насилието срещу жените.

Защитата на жените като най-продуктивната част от обществото, трябва да бъде в ключовия и искрен отговор през тази епоха, в която ние искаме да се сложим край на СПИН.