Драги членове на Европейския парламент,

Поздравявам Ви за изборите и Ви пожелавам успешен мандат.

ЕКП твърдо стои зад Европейския съюз, Европейския социален модел, демокрация в ЕС и по специално – в Европейския парламент.

Новият Европейски парламент започва работа в ключов момент за Европа. Еврото може и да е в безопасност, но кризата все още не е приключила. Има 25 милиона незаети лица, 7.5 милиона млади хора, които не са нито в образование, нито в обучение, нито наети. Рискуваме да изгубим цяло поколение.

Резултатите от Европейските избори показват растящата пропаст между работещите и гражданите на ЕС и институциите и техните лидери. Изборите ясно сигнализират, ще строгите мерки и политики през последните пет години са се провалили.

В доклада си за 2014/15, Международната организация на труда пише „бедност и социално изключване сега засягат повече от 123 милиона души в ЕС, 24% от населението – много от тях жени, деца, възрастни хора и хора с увреждания. Повече от 5 години цената за приспособяване пада върху население, борещо се с по-малко работни места и пониски доходи. Занижените доходи на домакинствата водят до послабо потребление и търсене, което забавя възстановителния процес. Постиженията на Европейския социален модел, който драматично намали бедността в периода след Втората световна война, са силно засегнати от краткосрочни приспособителни реформи.“

ЕКП призовава ЕС да приеме нови политики като приоритет при справянето с кризата и с цел възвръщането на доверието в Европейския съюз и в демократичните политики.

ЕКП призовава новия Европейски парламент да направи всичко по силите си за да постигне:

– Обновена стратегия за заетост, като главен приоритет на ЕС: амбициозен инвестиционен план за създаването на качествени работни места, с цел отново да заработи индустрията. Европейско, държавно, обществено и частно финансиране са необходими за постигане на индустрализационни иновации, научноизследователска дейност, образование, обучение, здравеопазване и преход към устойчиво развитие, както и към гаранция за младежка заетост.
– Прекратяване на строгите мерки за икономии. Необходимо е да се консолидират обществените финанси, но не посредством унищожаване на социалната закрила. Необходима и от изключителна важност е промяна в икономическите препоръки не Европейската комисия към държавите-членки.
– Посправедлива фискална политика. Необходими са нови обвързващи мерки за борба с окриването на данъци и измами. Също така, ЕС трябва да засили своята борба с нелегалния труд.
– Гаранция, че икономическите свободи не се ползват с предимство пред основните социални права. Главен приоритет на ЕС трябва да бъде подобряването на условията за живот и на работа, ангажимент, който трябва да бъде превърнат в „Социален протокол за прогрес“, прикачен към споразуменията.
– Преосмисляне на програма Refit. Преразглеждане на здраве, безопасност и други права и на работещите. Програмата не трябва да натоварва икономиката.
– Слагане край на несигурните работни места и ниското заплащане. Трябва да бъде установен минимален социален доход, базиран на общите европейски принципи.
– Социален диалог и колективно договаряне. Социалният диалог е от съществено значение за найуспешните икономики в Европа и трябва да бъде осъществяван по цялата и територия. Икономическите препоръки на Комисията не трябва да подкопават социалният диалог.
– Рамкова директива за преструкториране.
– Последващи действия за прилагане на директивата за равно заплащане.
– Същото третиране на мигрантите, както за другите работещи.
1. Рамкова директива за хармонизиране различните дефиниции и правила за равно третиране, които в момента съществуват в няколко директиви на ЕС.
2. Действия за подобряване интеграцията на лица от държави извън ЕС, както на пазара на труда – така и в обяществото.
3. Повече координация и солидарност в европейските политики за справяне с влизане в ЕС през външните граници, и селективното узаконяване на мигранти без документи.
– Необходима е амбициозна Европейска стратегия за здраве, безопасност и хигиена на работното място, като в същото време трябва да се избегне допълнително отслабване на директивата за работно време.
– Качествени обществени услуги. ЕС трябва да постави нови и амбициозни цели за постигане в областа на грижи за децата, трябва да развие и приеме нови цели за грижите на възрастни. Изискване към Европейската комисия да предостави своята директива за отпуски на болногледачите.
– Открито договаряни търговски споразумения, прилагане правата на работещите.

Тези действия, ако бъдат изпълнени, ще върнат увереността на хората в Европа и нейните институции и ще покажат на гражданите, че Европейският съюз работи в полза на всички.

Подканвам Ви да подкрепите тези предложения и да ги използвате в оценката на политики и предложения от Европейската комисия и Съвет.

Бернадет Сегол – Генерален секретар 1 Юли 2014, Брюксел