Основната тема на тристранната социална среща на високо равнище беше „За по-силна, обединена и ориентирана към бъдещето Европа“. Дискусиите бяха организирани около три подтеми:
-50 години трудова мобилност — пълноценно оползотворяване на свободното движение на работници за добре функциониращи пазари на труда;
-осъществяване на инвестиции в рамките на по-задълбочен и по-справедлив единен пазар;
-новото начало за социален диалог като основа за формиране на новата трудова реалност.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер изтъкна: „През последните четири години социалните приоритети бяха поставени отново там, където е мястото им — в центъра на европейския дневен ред. Бяха създадени 12 милиона работни места. Заетостта бележи рекордно високо равнище. Безработицата е на най-ниското си ниво от началото на века. С провъзгласяването на Европейския стълб на социалните права бяха договорени 25 инициативи, предложени от Комисията в социалната област. Командированите работници ще получават същото заплащане за една и съща работа на едно и също място. Родителите и полагащите грижи лица ще имат нови възможности за съвместяване на професионалния и личния живот. Милиони работници ще бъдат по-добре информирани за своите трудови права и социална закрила и ще бъдат по-добре защитени от канцерогенни химикали. Създава се Европейски орган по труда. Призовавам всички да се възползват от този напредък и да укрепят още повече социалното измерение на Европа през идните месеци и години.“
От името на ротационното председателство министър-председателят на Румъния, Виорика Дънчила, подчерта: „Румънското председателство на Съвета на ЕС поставя ударение върху сближаването като обща европейска стойност за сигурен, динамичен и силен Съюз в една постоянно променяща се и изпълнена с предизвикателства международна среда. Усилията на председателството са насочени към защита на правата на европейските граждани, като същевременно се подкрепя бизнес средата.
През следващото десетилетие ще бъдат извършени дълбоки промени в икономиката и обществото, чийто двигател ще бъдат цифровизацията и декарбонизацията. Тези дълбоки промени ще породят съществени предизвикателства и възможности за бъдещето на Европа, за нейната вътрешна консолидация, както и за практическото утвърждаване на нейната позиция като глобален фактор. В този смисъл трябва да се съсредоточим върху целенасочените инвестиции и непрекъснатото развиване и адаптиране на уменията на работниците. Трудовата мобилност, като една от основните свободи на Съюза, трябва да бъде подпомогната от добре структурирани механизми, които подкрепят европейския социален модел. Европейските социални партньори трябва да бъдат приобщени към тези реформи.
На днешната среща на високо равнище намери отражение сложността на предизвикателствата, пред които е изправен нашият Съюз, но също така беше подчертана готовността на всички заинтересовани страни да действат заедно, за да изградят проспериращо европейско бъдеще.“
Генералният секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC) Лука Висентини заяви: „ЕС не успява да направи така, че трудът да е гаранция за достоен живот. Спешно трябва да превърнем нашия континент в по-добро място за живот и работа за трудещите се. Отговорът се състои в повече публични и частни инвестиции, реална промишлена политика, прогресивно и справедливо данъчно облагане без мащабно отклонение от данъчно облагане и избягване на данъци и даване на възможност във всички държави членки да се проведат преговори между работодателите и профсъюзите за увеличаване на заплатите, повишаване на производителността и борба с неравенството. Това означава също проактивно управление на цифровата трансформация и декарбонизацията на икономиката ни, така че да няма изоставени региони.“
Председателят на BusinessEurope Пиер Гатаз, представляващ работодателите (BusinessEurope, CEEP, UEAPME), заяви: „ЕС изостава в способността си да развива водещи в световен мащаб предприятия. Темповете на възстановяване се забавят. Спешно трябва да превърнем нашия континент в по-добро място за създаване и растеж на нов бизнес. Отговорът се състои в изграждането на благоприятна среда за предприятията с ефективни услуги от общ интерес с цел насърчаване на повече частни и публични инвестиции. Той налага да се осъществят национални реформи, благоприятстващи растежа и заетостта, да се увеличи производителността, да се води по-стратегическа индустриална политика, да се интегрират МСП в европейските и световните вериги за създаване на стойност и най-сетне да се пристъпи към действително завършване на единния пазар. Това означава също да се окаже подкрепа за цифровата трансформация на нашата икономика и да се насърчат иновациите и инвестициите в развитието на умения, тъй като това е от съществено значение, ако искаме да имаме устойчив и приобщаващ растеж в бъдеще.“

> <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/03/20/main-messages-from-the-tripartite-social-summit-20-march-2019/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Main+messages+from+the+Tripartite+Social+Summit+Wednesday%2c+20+March+2019+in+Brussels> –
> Реч на Лука Висентини: <https://www.etuc.org/en/speech/speech-given-luca-visentini-trip > artite-social-summit>