ДО:

Ивайло Калфин /министър на труда и социалната политика/, Меглена Кунева /министър на образованието и науката/, Лиляна Павлова /министър на регионалното развитие и благоустройството/, Ивайло Московски /министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията/, Мая Манолова /омбудсман на Р България/, Даниел Панов /Национално движение на общините в България/, доц. Ана Джумалиева /председател на Комисия на защита от дискриминация/, арх. Владимир Дамянов /председател на Камарата на архитектите в България/, Светослав Глосов /председател на УС на Камарата на строителите в България/, Иван Бойков /изп. директор на Камарата на строителите в България/

ОТВОРЕНО ПИСМО

от инж. Светослав Чернев – Президент на Национална организация “Малки български хора“ относно достъпността на архитектурната среда и обществения транспорт

Уважаеми госпожи и господа,

в Република България живее една малка и специфична група хора с увреждания, а именно “малките“ хора. На желанието на малките хора да живеят нормално “противодействат“ особеностите и своеобразието на техните заболявания и физически увреждания, които са редки и с видими проявления. Закономерно е, здравословните и ръстови ограничения да предполагат съобразяване с тях и да изискват специфични форми за подпомагане на хората с нисък ръст в ежедневието, но те изпитват необходимост от подкрепа и в области, в които малките хора по принцип са самостоятелни, независими и равнопоставени. В контекста на житейската им реализация обаче, често и безпричинно се отричат шансовете им за равни възможности, за равноправно социално включване, за пълноценна професионална и социална реализация. Затова е важно, да се чуе гласът на самите малки хора за да изразят те своите конкретни потребности и да бъде възможно правилното разбиране и компетентното решаване на проблемите им.

В структурите на Национална организация “Малки български хора“ /асоцииран член на КТ „Подкрепа”/ не веднъж е обсъждан въпросът, свързан с достъпността на архитектурната среда, обществените сгради и обществен жп и автобусен транспорт. Говорим за социална интеграция на хората с увреждания, за достъп до образование, за достъп до трудова реализация и независим живот, а в същото време голяма част от хората с физически увреждания нямат физическата възможност да излязат от домовете си поради архитектурните бариери, пред които са изправени всеки ден и не до там достъпния обществен транспорт. Високите гишета в институциите, банкоматите, липсата на асансьори или такива с високо разположени бутони също са бариера за малките хора.

Уважаеми госпожи и господа, малките хора са дискриминирани по отношение на достъпността и трудно могат да бъдат интегрирани в средата. Въпреки разписаните нормативни документи, свързани с адаптирането на обществени сгради и обществен транспорт много често не се взима под внимание мнението на самите хора с увреждания, много често ново изградени сгради не са съобразени с нас – хората с увреждания или се изгражда нещо, което всъщност се оказва неефективно.

Ние, от Национална организация “Малки български хора“, настояваме да се задълбочи работата по чл. 9 “Достъпност“ на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, по отношение на достъпността на архитектурната среда и обществения жп и автобусен транспорт, а институциите, свързани с контрола и спазването на нормативната уредба да контролират и налагат санкции на нарушителите. Областните управители, кметовете на общини и главните архитекти да се обръщат към обществените съвети за социално включване на хората с увреждания винаги когато се изгражда нова или се реконструира стара сграда, защото самите хора с увреждания знаят най-добре своите нужди!

Уважаеми госпожи и господа, ние вярваме, че ще вземете под внимание нашето мнение и ще предприемете незабавни действия относно достъпната архитектурна среда и обществен транспорт, защото няма как да виждате хората с физически увреждания в реалния живот, без да е съобразена средата с тях. Надяваме се да се вслушате в нашето мнение и да проведете публични дискусии, на които да чуете нашите потребности!

С уважение,

 

инж. Светослав Чернев

Президент на НО “Малки български хора“

София, 19 април 2016 г.