Обръщам се към Вас във връзка с т.нар. структурна реформа в Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ към министерство на земеделието и храните.
Идеята за съкращения в издръжката на администрацията, лансирана от министрество на финансите за 2015 г., според нас изисква анализ на функциите на отделните структури и тяхното значение както за националната сигурност, така и за развитието на съответния отрасъл, а не механична редукция на бюджетните средства.
В този смисъл Ви уведомяваме за следното:
ПЪРВО: БАБХ е агенция, която осъществява контрол съобразно 9 български закона, 90 европейски регламента на входа на ЕС за:
-фитосанитарна дейност, продукти за растителна защита и торове;
-ветеринарно-медицинска дейност, здраве и опазване на животните и хуманното отношение към тях;
-страничните животински продукти, предназначени за консумация от човека;
-фуражи;
-суровини и храни;
-материални предмети, предназначени за контакт с храни;
-контрол и съответствие на качеството на пресните плодове и зеленчуци със стандартите на ЕС за предлагане на пазара;
-оценка и съответствие на качествените характеристики на храните с националните и европейски стандарти;
-лабораторно-диагностична и научно-изследователска дейност;
-оценка и комуникация на риска;
-обучение и квалификация.
ВТОРО:
-От 2010 г. досега ежегодно се редуциират средствата в частта Персонал. С около 1 млн. лв. годишно, което принуждава намаляване на персонала от инспектори с около 7-8% годишно.
-Персоналът в ЦУ на БАБХ е сведен до 17 души.
-В периода 2011-2015 г. работните заплати не са увеличавани и не е изплащано ДМС, независимо от изискванията на Наредбата за условията и реда за оценка на държавните служители, както и Наредбата за образуване на работната заплата в държавната администрация.
-Средната брутна работна заплата по отчет за 2014 г. е 687 лв. и една от най-ниските в целия обществен сектор;
-Липсата на персонал и ниските работни заплати, които не позволяват специалисти с висока квалификация да бъдат наети в Агенцията застрашават качеството и ефективността на работата на БАБХ и не дават достатъчно гаранция за безопасността и качеството на храната и здравето на хората в България и ЕС.
ТРЕТО: За 2014 и 2015 г. в бюджета на БАБХ няма предвидени средства за административни разходи в частта „Текуща издръжка“, а това са средства за:
-ваксини и диагностикуми за изпълнение на ДПП и ПНЛБЖ;
-обезщетяване на собственици за принудително убити животни;
-изпълнение на националната програма за борба с болестта „бяс“;
-изпълнение на програма за обезвреждане на странични животински продукти по регламент /ЕО/ 1069/2009;
-БАБХ обаче изпълнява своите европейски ангажименти и в тази връзка има вече задължения за над 2.7 млн. лв. към екарисажите и нереализирани ангажименти за 3.5 млн. лв.
ЧЕТВЪРТО: Длъжни сме да Ви напомним, че БАБХ реализира редица приходи от своята дейност, които обаче влизат директно в държавния бюджет без Агенцията да получи и стотинка от така например от дейността от деветте регионални лаборатории за 2013 г. в бюджета са влезли 858117.24 лв.
ПЕТО: От особена важност е фактът, че БАБХ е част от националната сигурност, защото е гарант за здравето на българите.

В заключение, считам, че персоналът в БАБХ, който работи на терен е недостатъчен за осъществяване на високоотговорната си задача по охрана живота и здравето на европейските граждани.
За повишаване ефективността на работата на БАБХ са необходими високо квалифицирани специалисти, които не могат да бъдат привлечени със заплати от порядъка 600-700 лв.
Контрапродуктивно е лишаването от „Текуща издръжка“ на много от важните и неотменни функции на БАБХ.
В тази връзка предлагаме предвид отговорните задачи, възложени от ЕС на БАБХ – тази агенция да мине на пряко подчинение на МС, а нейният бюджет и числен състав да бъде определен след внимателен и задълбочен анализ.