ДО

Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ 

МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е

на Конфедерация на труда „Подкрепа“

ОТНОСНО: Проект на Рамково споразумение за процедура по договаряне и определяне на размера на минималната работна заплата за страната

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

КТ „Подкрепа“ за пореден път изразява удовлетворението си от предприетите стъпки за ратифициране на Конвенция 131 на Международната организация на труда. Но в никакъв случай не можем да припознаем така предложеното ни споразумение за договаряне на минимална работна заплата за страната, тъй като в него не е отразено основното ни искане, изпратено до Вас в поредица позиции на синдиката, включително в последната от юли 2017 г. А именно: 

Ангажимент за участие на социалните партньори

С оглед на бойкота на преговорите за МОД 2017 от страна на работодателските организации, КТ „Подкрепа“ подчертава необходимостта всички социални партньори публично и писмено да се ангажират с преговорите по определяне на МРЗ. Ако някоя от организациите реши, че не иска да участва в тези преговори, доброволно се отказва от всякакво по-нататъшно включване в разговорите. Необходими са законови гаранции, че ако това се случи, обявилата бойкот организация се самоотстранява от социалния диалог на всички нива. Тази стъпка е абсолютно необходима, за да не бъдат препятствани преговорите.“

Споразумението би имало смисъл, ако в него е заложен ясен, безспорен и устойчив механизъм за договаряне на минималната работна заплата между национално представителните организации на работниците и работодателите. Дори Вие допускате, че договарянето ще бъде компрометирано, след като в т. 6 и т. 7 по същество утвърждавате настоящата процедура за определяне на МРЗ – без участието на синдикати и работодателски организации. Причината е всеизвестна – очакваният от страна на работодателските организации бойкот. В тази връзка настояваме, преди да пристъпим към обсъждане на така направените предложения в приложения 1 и 2 на проектостановището, да бъде предвидена законово регламентирана санкция за организацията, която си позволи да препятства националните преговори.

КТ „Подкрепа“ отказва да участва в недобросъвестното надлъгване и надговаряне, което вече видяхме при бойкота на преговорите за минимални осигурителни доходи (две поредни години). Няма да организираме и пресконференции през седмица, за да си говорим с работодателските организации чрез медиите. Ние няма да участваме в цирка, в който периодично се превръща социалният диалог, след поредния бойкот на работодателските организации, този път на тема „МРЗ“. Приемаме отговорно ангажиментите си да защитаваме интересите на работниците и служителите и отказваме да се включим в бутафорни процедури с предизвестен край.

КТ „Подкрепа“ заявява, че няма да коментира по същество така направените предложения, преди да бъдат предвидени законови гаранции срещу бойкот от страна на която и да е организация – участник в преговорите за минимална работна заплата за страната.

С УВАЖЕНИЕ:

 

ИНЖ. ДИМИТЪР МАНОЛОВ

ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“

Становището е изпратено на Министерството на труда и социалната политика на 22 ноември 2017 г.