УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
От името на Изпълнителния съвет на НС „Отбрана“ към КТ „Подкрепа“ изразяваме желание за провеждане на работна среща, като Ви предлагаме следния дневен ред:
– Обсъждане политиката на доходите в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите, пряко подчинени на министъра на отбраната.
– Обсъждане на социалното сътрудничество и социалния диалог за подобряване на социалния и професионален статус на заетите в сектор Отбрана.
– Обсъждане проблемите на търговските дружества, управлявани от министъра на отбраната поръчки, трудова заетост, инвестиции, доходи и др.
– Обсъждане политиката по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите, пряко подчинени на министъра на отбраната.
– Обсъждане на предизвикателствата пред социалната политика в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите, пряко подчинени на мнистъра на отбраната.
– Разни.

13.03.2013 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТАГАРЕВ,
Във връзка с приетото от Ваша страна предложение за провеждане на работна среща с представителните синдикални организации в Министерството на отбраната и предложения от НС „Отбрана“ дневен ред, Ви предоставяме конкретни предложения по дневния ред:
1. Относно политиката в областта на доходите ръководството на Министерството на отбраната следва да отчете, че при повишаването на основните заплати в МО и БА преди всичко е нарушен чл. 6, ал.2 от Конституцията на Република България допусната е дискриминация на основание обществено положение. В тази връзка настояваме пред ръководството на МО :
– Първо, да се разграничи публично от досега провежданата политика на дискриминация и второ, да се намери ефективен подход за решаване на проблема и намаляване на социалното напрежение, възникнало от действията на предходния министър на отбраната.
2. Настояваме пред Вас да се разпоредите на подчинените Ви да започнат да изпълняват незабавно чл. 13 от Колективния трудов договор на Министерството на отбраната, отнасящ се до информиране на синдикалните организации за наличие на свободни работни места. Имаме наблюдения, че през последните седмици отделни ръководители особено в структурите на БА си позволяват да осигурят трудови договори на свои колеги, които се пенсионират. Нашето желание е тези места да се заемат от млади висококвалифицирани хора, а не от лица, които скучаят и ходят на работа само, за да не си стоят вкъщи.
3. Предлагаме Ви в най-скоро време да се назначи председател на Съвета по условия на труд в Министерството на отбраната, защото предходният председател гоподин Милков, вече на е на служба в нашето ведомство. Нашето предложение е за тази работа да се назначи някой от заместниците Ви, защото това е част от задълженията на политическото ръководство.
4. Необходимо е бързо да се възстанови работата на Отрасловия съвет за социално сътрудничество, като се назначи председател на съвета след съгласуване със социалните партньори /за тази цел може да се използва и работната среща на 29.03.2013 г./. Необходимо е, да се насрочи и редовно заседание на Отрасловия съвет за социално сътрудничество, на което, да се обсъдят и решат многобройните проблеми в политиката на доходите, безопасните условия на труд, социалните дейности и др.
5. Крайно време е ръководството на Министерството на отбраната да промени подхода и политиката си спрямо търговските дружества държавна собственост, на които принципал е министърът на отбраната. През последните години с активната подкрепа на подчинената ви администрация и структури от Българската армия, политиката спрямо търговските дружества /ТЕРЕМ, Интендантско обслужване, Военно издателство/, провеждана на ниво правителство – парламент и с активната подкрепа на „приятелски фирми“, беше унищожение или съучастие в съмнителни за националната сигурност сделки.
6. В социалната политика ние смятаме, че е необходимо коренно различен подход при разходване на финансовите средства. В тази област ние смятаме, че е необходим сериозен дебат с всички заинтересовани, като се търси максимален консенсус, спазване на действащата нормативна уредба, включително и тази, по която Република България е страна. Ние предлагаме да се формира нов обществен съвет в Министерството на отбраната на мястото на този – иницииран от Вашия предшественик, който след обсъждане да предлага решения, свързани с интересите на обществото и интересите на ведомството.
Уважаеми господин Тагарев,
Бяхме помолени, преди работната среща в писмен вид да изложим позицията на НС „Отбрана“. Ние изпълняваме коректно тази молба, с оглед на това, че ръководството на Министерството на отбраната функционира съвсем отскоро. Едновременно с това, най-настоятелно предлагаме, след като съответната администрация излезе със становище по нашето предложение, това становище да ни бъде предоставено и ние да се запознаем с него предварително. Убедени сме, че на Вас така или иначе ще предложат становище по нашето писмо.

20.03.2013 г.