До

г-жа Деница Сачева

Министър на труда и социалната политика

 

Относно: Спешно обръщение на ЕКП и КТ “Подкрепа“ по повод заседанието на РГ на ЕП „Социални въпроси“ на 26-27 април 2021 г. и разглеждането на предложението за Директива относно адекватните минимални работни заплати в ЕС

 

Уважаеми г-жо Министър,

На 26 и 27 април РГ по социалните въпроси ще обсъди Директивата относно адекватните минимални заплати в ЕС. КТ“ПОДКРЕПА“ счита, че това предложение за Директива е изключително важно и Ви призоваваме да го подкрепите, както и да подкрепите нашите предложения, с които целим неговото подобряване. Директивата трябва да бъде изменена за постигане на по-добра защита от нежелани последствия и вредни въздействия, и за да гарантира, че тя ще отговори на заявените при нейната подготовка цели.

Призоваваме Ви да предложите да бъдат отхвърлени всички промени в Директивата, които биха довели до омаловажаване на амбициите на текстовете и, по-специално:

Целта на Директивата трябва да изисква от държавите-членки да гарантират, че техните установени със закон минимални работни заплати са адекватни, а не просто да „насърчава“ адекватността им. Членове 1 и 5 не следва да се отнасят само до насърчаване на адекватността на теория, а следва на практика да създадат задължения за осигуряване на „адекватни минимални работни заплати“; критериите, които да гарантират постигането на тези адекватни минимални заплати, трябва да са определени със закон, само така ще се гарантира достоен жизнен стандарт, без да оставя на страните-членки възможност за гъвкавост – нещо което би подкопало целите на Директивата;

Вероятността от изключване на морските работещи /морските лица или рибарите/ от обхвата на приложението на Директивата трябва да бъде премахната. Тези лица не са и не следва да бъдат третирани като второкласни работещи. Аргументът, изтъкнат от някои държави-членки, че морските лица вече са адекватно защитени от Конвенцията за морския труд (КМТ) от 2006 г., с измененията, и по-специално от разпоредбите относно минималните заплати, е погрешен и подвеждащ. КМТ определя минимални международни стандарти, които по никакъв начин не са или дори не следва да бъдат считани за максимални. Включването на морските работещи в обхвата на Директивата ще подпомогне процеса на социално сближаване във възходяща посока и ще бъде  в полза на морската индустрия на ЕС като цяло;

Да бъде отхвърлено предложението за изчисляване обхвата на колективните трудови договори, като се вземат предвид само някои сектори, или категории работещи, определени от държавата членка. Това ограничение би навредило на целите на Директивата и би подкопало и подложило на риск основното право на колективно договаряне;

Да бъде отхвърлено предложението за даване на възможност на държавите-членки да приемат прекалено ниски ставки или да предвиждат намаления на възнагражденията под равнището на съответната законоустановена минимална работна заплата. В момента има много слаба защита, осигурена от текста на разпоредбата, която указва процентите на възможните намаления да бъдат „недискриминационни, пропорционални и обективно обосновани „. Тази промяна отслабва текст, който и без това вече е слаб и следва да бъде отхвърлена;

Пълното участие на социалните партньори в определянето на задължителни минимални работни заплати следва да се гарантира във всички случаи, а не само да се позволява/насърчава;

Мерките за гарантиране на по-добро изпълнение следва да се прилагат за всички страни членки, без евентуално изключение от тези, които твърдят, че мерките не са „подходящи“;

Текстът на чл. 9 относно обществените поръчки следва да бъде подсилен и да не се омаловажава. Необходимо е да се гарантира запазването на специфичната препратка към „колективни трудови договори за съответния отрасъл и географски район“.

Освен това – призоваваме Ви още веднъж да подкрепите, за да бъдат включени в Директивата следните предложени от нас промени:

  • Изменение на чл. 3: Приемане на точна дефиниция за „колективно договаряне“

Необходимо е в предложеното определение за колективно договаряне да бъде заменен терминът „организации на работещите“ със „синдикални организации“. Колективното договаряне е в прерогативите само на синдикалните организации. За нас е неприемливо  да бъде дадена възможност на държавите-членки да позволяват на работодателите заменяне на синдикатите с работнически съвети или други подобни организации. Всъщност това би било в противоречие с конвенции 98 и 154 на МОТ.

  • Изменение на чл. 4 за предприемане на действия за утвърждаване на колективното договаряне.

Комисията за правни услуги потвърди, че мерките предложени в чл. 4 отговарят на замисъла на Директивата и на посочените юридически основания.

Необходими са изменения, за да се:

– гарантира, че посочените в чл. 4 (1) и (2) цели са да бъде повишен броят на работещите, обхванати от колективно договаряне и да се осигури спазване на правото на колективно турдово договаряне.

осигури, че държавите-членки при приемането на съответните законодателни актове, свързани с приложението на Директивата, ще предвидят необходимите разпоредби, които да не позволят ограничаване на ролята на синдикалните организации и ще създадат гаратнции, че синдикалистите ще имат свободен достъп до работните места, за да могат да се срещат с работещите и да провеждат преговорите.

  • Изменение на чл. 5: Гарантиране на адекватни минимални работни заплати

От държавите-членки следва да се изискват гаранции, че минималните заплати, които ще приемат със свои закони, няма да бъдат под 60% от медианата брутна работна заплата и 50% от средната брутна работна заплата. Държавите-членки сами ще могат да решават какво ще бъде равнището на минималните заплати над този, вече посочен праг. От държавите-членки следва да се изискват гаранции, че законовоопределените от тях минимални заплати ще бъдат „адекватни“, като се отчитат необходимите средства за осигуряване на достоен жизнен стандарт. Ние също така настояваме от критериите за определяне на минималната работна заплата да бъде заличен терминът „производителност“.

  • Изменение на чл. 6: Всички категории работещи трябва да бъдат обхванати

Ние призоваваме за промени на чл. 6 за да не се позволи на държавите-членки да изключат някои категории работещи от обхвата на закона за минималната работна заплата или да приемат по-ниски от законовоопределените равнища. Също така на работодателите трябва да бъде забранено сами да осъществяват намаления под равнището на законовоопределената минимална заплата.

  • Изменение на чл. 5, 10 и 16: Подобряване на клуазата да не-регресия

Нито мерките, указани в чл. 5, нито действията предвидени за осъществяване на мониторинга (чл. 10) следва да бъдат тълкувани, интерпретирани или ползвани като аргумент за намаляване на равнището на минималните работни заплати. Също така, нито една държава членка не следва да бъде ограничавана, когато увеличава със закон минималната работна заплата.

  • Изменение на чл. 8: Подобряване на приложението

Засилване на контрола и на интензитета на проверките на място, предоставяне на гаранции, че инспекциите по труда, синдикалните организации, както и останалите органи отговорни за прилагането на минималната работна заплата ще разполагат с необходимия им човешки и финансов ресурс.

  • Подобряване на текста на чл. 9 относно участието в обществени поръчки

Чл. 9 трябва да бъде променен така, че да изисква спазването на правото на колективно трудово договаряне и да позволява достъп до обществени поръчки само за дружествата, които имат подписан и действащ колективен трудов договор.

  • Изменение на чл. 10: да се коригира механизмът за мониторинг

Този член трябва да се измени, за да оисгури:

(а)  Пълното участие на социалните партньори в механизма за мониторинг на европейско и на национално равнище;

(б) Че целта на механизма за наблюдение ще бъде да предостави гаранции, че минималните работни заплати ще бъдат адекватни, увеличени на покритието с колективни трудови договори  и спазване на правото на колективно договаряне (т.е. мониторинговия механизъм да не може да бъде ползван за натиск за намаляване на заплатите и за неглижиране на колективното трудово договаряне).

Българското правителство е против създаването на европейски механизъм за мониторинг, който да наблюдава и контролира колективното трудово договаряне и нарастването на заплатите. Необходими са единствено промени в предложението за Директива, които да задължават държавите-членки да публикуват онези колективни трудови договори, които са общоприложими.

Във връзка с обсъжданията в Работната група по Социалните въпроси, ние ви призоваваме да подкрепите предложените от нас и посочени по-горе промени, и да отхвърлите онези предложения, които биха дискредитирали Директивата.

Директивата за адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз касае пряко живота на работещите. Тя ще създаде възможност на тези, които получават минимални заплати да покриват своите основни нужди, да плащат наемите си, да осигуряват храна за семействата си. Директивата трябва да гарантира правото на синдикатите да договарят справедливи условия за работещите. Националните правителства трябва също да поемат своята отговорност!

 

Инж. Димитър Манолов

Президент на КТ“Подкрепа“