Съгласно нашето становище през следващите години Европа ще се сблъска с криза на работните места. За нас от ЕКП са изключително обезпокоителни заключенията, посочени в Бюлетина от месец февруари на Европейската Агенция CEDEFOP, които посочват, че вероятно ще бъде необходимо едно десетилетие, за да се възстановят загубените по време на кризата 10 милиона работни места. Още по-обезпокоителна за нас е прогнозата, че нови 4 милиона работни места могат да бъдат загубени ако приложим прибързани стратегии за изход.

Ние от ЕКП настояваме за поне две значителни промени в предлаганите стратегии и мерки по отношение на заетостта.

Първо, имайки предвид прогнозата броят на безработните да достигне рекордната цифра от 24 милиона души, ние трябва да признаем, че проблемът в момента не е в липсата на предлагане на работна сила, а в липсата на свободни работни места. За да избегнем възможността тези високи равнища да се превърнат в структурна безработица, ние настояваме за преориентиране на политиката по заетостта, като тя се концентрира върху приоритетно задоволяване на конкретни нужди на пазара на труда. Ние трябва решително да подкрепим създаването на работни места и съвместяването на дейности, като същевременно мобилизираме потенциала за развитие на обществените услуги. Дори в краткосрочен аспект подобна политика да бъде разглеждана като разходоемка за обществените финанси, то в действителност тя в дългосрочен план е стратегическа, защото съхранява пазара на труда чрез запазване на хората на наемния труд на техните работни места.

Ние от ЕКП настояваме също за друга съществена промяна, отнасяща се до качеството на работните места. Считаме, че съществува реална опасност държавите-членки да предприемат мероприятия за излизане от кризата, насочени към намаляване качеството на работните места. Подобни действия ще бъдат сериозна грешка: увеличаването на гъвкавите форми на заетост не създава допълнителни работни места, а напротив – води до това, че дори тези, които са били с добри условия на труд в момента са принудени да приемат работа на временни договори. Този факт намалява динамиката на потребителското търсене и за пореден път поставя икономическото възстановяване в залог на финансови илюзии и на висока задлъжнялост.

В този смисъл, ние от ЕКП, отчитайки обстоятелството, че добрите работни места са основен фактор за устойчиво икономическо възстановяване, твърдо настояваме предлаганите стратегии по заетост да се позовават на вече договорените от европейските социални партньори в рамките на Европейския социален диалог двустранни споразумения. Най-вече, настояваме за спазване изискването за сключване на постоянни трудови договори и за законодателни инициативи, които да стимулират постоянната трудова заетост като осигурят необходимата защита на всеки нает работник, независимо от характера на неговото трудово правоотношение. Трудовата заетост трябва да бъде устойчива и до уволнения трябва да се пристъпва единствено в краен случай, при съществена необходимост от сериозно преструктуриране.