Уважаеми членове на Европейския парламент,

Във вторник – 29 май 2018 г., Европейският парламент ще гласува  текстовете на преразгледаната Директива за командироване на работниците. Съветът на министрите на ЕС вече даде „зелена светлина“ на постиганото чрез тристранни преговори съгласие. Сега последната дума е Ваша.

Европейската конфедерация на профсъюзите твърдо подкрепя постигнатото споразумение и затова ние Ви приканваме да гласувате „за“ неговото приемане.

Въпреки направените компромиси, най-вече относно автомобилния транспорт, текстът съдържа важни гаранции за командированите работници, включва гаранции за равно заплащане, признаване на колективните трудови договори и възстановяване на свързаните с пътуването разходи.

ЕКП отдавна настоява  за това преразглеждане, с цел да се създадат условия за командирования работник да получи еднакво възнаграждение за своята работа, такова каквото е и на местния работник. Различното заплащане на работниците, спрямо това откъде те идват, е дискриминационна практика, която трябва да бъде отстранена.

Настоящото преразглеждане е от голямо значение за европейското синдикално движение и за бъдещето на Европа като цяло. Гласуването Ви следващия вторник е една от последните възможности по време на Вашия мандат да предприемете действия за преодоляване на тази неравнопоставеност между работниците и в значителна степен да допринесете за създаването на един по-справедлив и по-социален единен пазар.

Оставаме на разположение за последващи обсъждания на този въпрос.

С уважение,

Лука Визентини                                                    Лина Кар
Генерален секретар на ЕКП                                         Конфедерален секретар на ЕКП