УВАЖАЕМИ Г-Н СИМЕОНОВ,

Правилникът за организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество /чл. 9, ал. 5/ регламентира процедурата за обсъждания в рамките на НСТС, а именно изречение второ на алинеята: В дневния ред се включват само въпроси, които са обсъдени предварително в комисиите по чл. 6, в работните групи по чл. 7 и в съветите по чл. 14, ал. 3 и са изготвени становища по тях.

Предложението на част от работодателските организации за отпадане на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит не е обсъдено в комисиите към Съвета за тристранно сътрудничество.

Същевременно с Вх. №14-00-16/25.07.2017 работодателските организации, вносители на по-горното предложение са подали сигнал до Комисията за защита от дискриминация и с разпореждане №411/от 15.08.2017 г. на председателя на Комисията е образувана преписка №133/2017 г.

Комисията за защита от дискриминация е независим специализиран държавен орган, осъществяващ контрол по прилагането и спазването на ЗЗД и други закони и нейните решения имат законодателен характер, доколкото те не бъдат обжалвани по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

В тази връзка, предлагаме направеното предложение по т.4 от дневния ред да отпадне поради нарушение на процедурата за обсъждания в НСТС и поради предстоящото разглеждане и произнасяне от КЗД по подадения сигнал.

 

 

С УВАЖЕНИЕ:

 ИНЖ. ИОАНИС ПАРТЕНИОТИС

 ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ