ДО
Г-Н РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-Н ЙОРДАН ЦОНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Г-ЖА АННА АЛЕКСАНДРОВА
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИТЕ ВЪПРОСИ

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ЖЕЛЯЗКОВ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ЦОНЕВ
УВАЖАЕМА Г-ЖО АЛЕКСАНДРОВА

 

Внесените от Министерския съвет проекти на закони за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси и Закона за облагане на доходите на физическите лица в Народното събрание, са включени текстове, които не са обсъждани в НСТС и пряко влияят върху жизненото равнище и осигурителните отношения.

Законопроектите са внесени в нарушение на чл.3, ал 1 и ал.2 от Кодекса на труда, тъй като не са консултирани с представителните организации на работниците и служителите и на работодателите.

Текстове, които не са консултирани в НСТС:

1.В Проекта на ЗИД на ЗДДФЛ:

  • Създаден е §5, с който се променя обхватът на облагаемия доход от трудови правоотношения, което води до допълнително увеличение на данъчно-осигурителната тежест и пряко влияе върху жизненото равнище.
  • Създадени са §19 и §20, с които се въвеждат правила за осигуряване както по отношение на ДОО, така и по отношение на здравните вноски, с изключение на т.1 от §19, който е обсъден на НСТС, и за който мнозинството от представителите категорично възразиха. Тук е налице отново нарушение на чл.3 от Кодекса на труда, тъй като предложените текстове пряко засягат осигурителните отношения

2. В проекта на ЗИД на ЗМДТ:

  • Са създадени §2 (изм. на чл.22 – данъчна ставка за недвижими имоти) и §15 (изменение в Приложение №2 – данъчна оценка на недвижимите имоти), с които се създава възможност за рязко увеличаване данъчната тежест върху домакинствата, което ще се отрази отрицателно върху жизнения им стандарт.

КТ „Подкрепа“ напомня, че данните от статистиката сочат, че 2/3 от домакинствата са на жизнен минимум, а една трета са под прага на бедност.

Освен, че не е спазена законовата процедурата на чл.3 от Кодекса на труда, следва да се вземе предвид и  Решение № 4 от 9.04.2019 г. на Конституционния съд по к. д. № 15/2018 г., обн., ДВ, бр. 32 от 16.04.2019 г.

Уважаеми г-н Председател на Народното събрание, уважаеми председатели на комисии, КТ „Подкрепа“ настоява цитираните законопроекти да бъдат върнати на Министерския съвет и да се спази процедурата, разписана в Кодекса на труда.