През изминалата 2015 г. парламентът разгледа и прие закон за допълнение и изменение на Кодекса за социално осигуряване /КСО/ с № 553 – 08 – 47, на основание на проект за изменение и допълнение на КСО от Министерски съвет от 2015 г. с № 502 – 01 – 39 от 26.05.2015 г.

През месец май, миналата година, подобен законопроект не е представян за обсъждане – поне по информацията, с която ние в НС „Отбрана“ разполагаме, в Националния съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/, в съответствие с правилника за работа на съвета.

През месец юли народните представители приеха и гласуваха измененията на закона, който беше публикуван в ДВ – бр. 61 от 2015 г.

В параграф 49 е записано, че военнослужещите могат да се пенсионират, без да прекратят правоотношенията си.

Ние, като синдикална организация, функционираща в областта на отбраната, днес наблюдаваме абсурдната ситуация, в която значителен брой лица, ползващи правата по чл. 69 от КСО, се пенсионират, без да прекратят правоотношенията си.

Ние добре знаем, че първа категория труд се определя на база на обективни критерии, свързани с риск за живота и здравето на лицата, които извършват трудова дейност и чрез оценката на риска на работното място е преценено, че това лице следва да се пенсионира по-рано, за да може да живее по-дълго. Едновременно с това, законодателят е определил и по-висок размер на осигурителните вноски за първа категория труд, именно за да може да се изпълни тази задача.

В случая, първа категория труд се ”раздава безогледно”, без да се обсъждат и приемат обективни критерии за опасност и рискове за здравето и живота на тези лица.

Добре е и да се попита – дали тези лица, получаващи ”заслужена пенсия”, които подготвят структури и длъжностни характеристики, отговарящи точно на образованието, което имат и дори собствената им военноотчетна специалност, не заемат места на по-млади висококвалифицирани кадри?

Желаем да отбележим, че най-важното според нас е, че тези лица непрекъснато се увеличават и само разходите за пенсиите им от държавния бюджет са няколко десетки милиона лева годишно.

Отделно следва да се прецени кои длъжности могат да се заемат от лица първа категория труд, за които законодателят плаща високи осигуровки и кои могат да се приравнят към други по-ниски категории от КСО.

Желаем да бъдем разбрани правилно, ние не искаме да намаляваме професионалния и социален статут на тези лица, просто настояваме хора, за които предварително е решено, че работят в среда, която може да увреди здравето и живота им, да продължат да служат в тези условия.

Отделно предлагаме – НСТС да проведе дебат по поставените от нас въпроси и не на последно място, предлагаме Министерският съвет, на основание на същата логика от гореспоменатия законопроект, да предложи на народните представители наборната военна служба да бъде призната за първа категория труд.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Настояваме да ни отговорите в законоустановените срокове, както и да проведем работна среща по поставените от нас проблеми, засягащи не малко хора и разход на значителни обществени финансови средства.

 

Председател на НС „Отбрана“

Тодор Воденов