ДО
Г-Н ВЕЖДИ РАШИДОВ
МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА

Г-Н ПЛАМЕН ДИМИТРОВ
ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ

Г-Н БОЖИДАР ДАНЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСК

КОПИЕ: 

Г-Н АНАСТАС ПОПДИМИТРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАРОК

Относно: Споразумение от 22.02.2016г.

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В системата на Бранш „Театър” има законно сключен и действащ Браншови колективен трудов договор, в който страни са всички национално представени социални партньори.
За работодателите:
Българска асоциация на работодателите в областта на културата /БАРОК/ , член на БСК; представлявана от Анастас Попдимитров – председател
За Национално представените синдикати:
НСФ „Култура” към КНСБ, представлявана от председателят Иван Иванов и
Сдружение Съюз на артистите в България, асоцииран член на КНСБ, представляван от Христо Мутафчиев – Председател
Федерация „Култура” към КТ „Подкрепа”, представлявана от Стефанка Христова – председател
и Министерство на културата, представлявано от Вежди Рашидов- Министър.
Цитираният БКТД е сключен в съответствие с чл.51б КТ, – с участието всички национално представителни организации на работниците и служителите от една страна, и работодателите от друга страна , и действа след санкцията на Министерството на културата до 03.12.2016г.
С изненада научаваме, че въпреки наличието на сключен и действащ БКТД, на 22.02.2016г. е сключено Споразумение между САБ и БАРОК с което се договарят следното:
1.                За 2016 г. не се допускат никакви съкращения в сектора /освен пенсиониране и напускане при желание/
2.                Считано от 01. 04. 2016 г. се пристъпва към въвеждане на увеличение на основното трудово възнаграждение с не по-малко от 12%
3.                Ръстът на възнагражденията да бъде заложен при планирането на бюджетите параграф Персонал
4.                Съгласно своите правомощия САБ договаря горното за своите членове
5.    Да бъде уведомено Министерство на културата
Цитираното Споразумение е сключено в нарушение на чл.56 от КТ, и чл.79 от БКТД, (Изменения и допълнения на БКТД се правят по реда на неговото приемане при изявена инициатива и писмено предложение на всяка една от страните.), като влиза в противоречие и с принципите на равнопоставеност между социалните партньори, и по същество представлява дискриминация по признак синдикална принадлежност.
Заявяваме, че на горното основание ще търсим отговорност от всеки директор на театър, при допуснато от него явно и ли прикрито неравностойно третиране на синдикалните ни членове.
Очакваме Вашите официални становища във връзка с цитираното споразумение от 22.02.2016г, особено това на МК, което вероятно вече е „уведомено” съгл. т.5 от оспорваното Споразумение, като настояваме да се вземе предвид следното:
Съюзът на работодателите (БАРОК), е изграден и представлява работодателите, които в болшинството си са директори на Държавни културни институти, с трудови договори са сключени с Министъра на културата;
САБ, по силата на Закона за творческите фондове, има и без това предоставени значителни предимства спрямо останалите социални партьори, – нормативно регламентирани източници на финансиране, както и предоставени от държавата значителни недвижими имоти, почивни бази и други.

Считаме, че Вашите становища ще се превърнат в отправна точка за поставяне на социалния диалог върху равноправна, демократична и справедлива основа.
С УВАЖЕНИЕ:
ПРЕЗИДЕНТ КТ”ПОДКРЕПА”
ИНЖ. ДИМИТЪР МАНОЛОВ