ДО

Г-Н ГЪЛЪБ ДОНЕВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

И МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

гр. София

ОТНОСНО:   Приложимост на Заповед № РД-01-856 / 19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването спрямо държавната и общинска администрация

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

Синдикат на административните служители „ПОДКРЕПА“  с изненада констатира, че в редица администрации, попадащи в административната структура на Министерство на труда и социалната политика (и не само), без изричен акт на съответния орган по назначаване/работодател се въвежда и прилага несъществуващо до момента изискване за допускане до работното място и упражняване на функции по трудово/служебно правоотношение. Указанията се свеждат, най-общо, до забрана за допускане до определени работните места на служители, които не притежават т.нар. „зелен сертификат“. Твърди се, че тези изисквания се въвеждат на основание и в изпълнение на противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № РД-01-856 от 19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването. Това твърдение е юридически несъстоятелно. Възможно е, тези действия на административните ръководители да са последица от Ваше изявление в национален телевизионен ефир, а именно – интервю в предаването „Здравей България“ на Нова телевизия от 29.10.2021 г., в което беше  допусната неточност в коментарите по отношение изискването за „зелен сертификат” за служителите в държавната и общинска администрация.

Принципно изискване на Конституцията на Република България е налагането на ограничения на основни права на гражданите да се осъществява само чрез закон. Съгласно чл.63, ал.4 и ал.7 от Закона за здравето (ЗЗ), потвърдено и чрез мотивите на Конституционния съд на Република България към Решение № 10 от 23 юли 2020 г., в условията на обявена извънредна противоепидемична обстановка, овластени да въвеждат временни противоепидемични мерки, включително ограничаване на определени основни права на гражданите, са министъра на здравеопазването (ал. 4) и директора на съответната регионална здравна инспекция (ал. 7). Правомощията си министърът на здравеопазването упражнява за територията на цялата държава или за отделна област по предложение на главния държавен здравен инспектор, а директорът на съответната регионална здравна инспекция – за територията на отделна област, община или населено място съгласувано с главния държавен здравен инспектор. Не е налице овластяване на който и да е друг орган от изпълнителната власт да налага и въвежда мерки, ограничаващи правата на гражданите на Република България.

            Със Заповед № РД-01-856 от 19.10.2021 г., допълнена със Заповед № РД-01-861 от 21.10.2021 г., в рамките на компетентността си по чл.63, ал.4 от ЗЗ, министърът на здравеопазването въвежда, считано от 21.10.2021 г. конкретни и изрично посочени в акта временни противоепидемични мерки. От визираните в цитираната заповед мерки, като относими и към държавната и общинска администрация и заетите в нея служители, могат да бъдат определени следните:

  • т.I.2. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения, конкурси, изпити и други мероприятия с такъв характер;
  • т.I.3. Преустановява се провеждането на тиймбилдинг и други организирани групови мероприятия с такъв характер в трудови колективи;
  • т.I.23. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв м.
  • т.I.27. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.
  • т.I.27. Работодателите и органите по назначаване във всички администрации по смисъла на чл. 1 от Закона за администрацията организират работния процес на работниците/служителите, като: а) установят работно време с променливи граници и начало на работния ден между 7.30 и 10.00 часа, освен ако в зависимост от характера на работа това не е възможно и б) разпоредят работа от разстояние на най-малко 50% от персонала, освен ако в зависимост от характера на работа това не е възможно

Изискването или по-скоро възможността да не се преустановява посещението на определени обекти или да не се преустановява извършването на определени дейности, е визирано в т. т.I.31., а именно:

Въведените противоепидемични мерки по т. 2, 4, 5, 6, 15, 17, 19, 20, 21, 25 и 26, може да не се прилагат при следните условия:

а) 100% от персонала в съответния обект/лицата, заети с мероприятието са ваксинирани или преболедували COVID-19 или разполагат с отрицателен резултат от проведено преди влизане в обекта/мероприятието изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01- 733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването и

б) ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само на лица, които:

аа) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването или

бб) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването. в) условията по букви „аа“ и „бб“ не се прилагат по отношение на лица до 18 годишна възраст”.

Видно от цитираните по-горе текстове на Заповед № РД-01-856 / 19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването, с тях не се въвежда забрана за посещение на определени административни сгради или ограничение за извършване на определени дейности на държавната и общинска администрация, поради което и НЕ СЕ ВЪВЕЖДА възможност и изискване тези дейности да се реализират след представяне на „зелен сертификат”, т.е. удостоверяване на обстоятелствата по т.I.31. на заповедта.

            Изключение от това принципно положение е текста на т. VI. от заповедта, в която се разпорежда, че „контролът по изпълнение на въведените с тази заповед противоепидемични мерки се извършва от инспектори/служители с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването”. Следователно, единственият възможен и обоснован извод, отговарящ на действително въведените със заповедта ограничения е, че САМО служителите осъществяващи контрол по изпълнение на въведените противоепидемични мерки следва да удостоверяват съответствие с изискванията за „зелен сертификат”. Не подлежи на съмнение, че ТОВА ИЗИСКВАНЕ НЕ СЕ ОТНАСЯ за останалите служители в държавната и общинска администрация, вкл. и работещите „на гише” с граждани, както и за тези, които осъществяват друг вид контрол, различен от контрола по спазване на противоепидемичните мерки. Този извод следва и от текста на т.II. от Заповедта, където се посочва изрично, че дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-743 от 31.08.2021 г. на министъра на здравеопазването, в която не се предвижда представяне на „зелен сертификат”.

С действията си по разширяване обхвата на противоепидемичните мерки извън пределите на разпореденото от компетентния за това орган, органите по назначаване / работодателите ограничават без правно основание основно и гарантирано от Конституцията право, а именно, правото на труд. С тези действия се извършва нарушение на трудовото законодателство, като се осъществява и хипотезата на НЕЗАКОННО НЕДОПУСКАНЕ до работа, на работник или служител, който се е явил в рамките на установеното за него работно време, в състояние, годно за осъществяване на трудовите / служебните му функции, с готовност да полага труд по трудово, респ. служебно правоотношение.

Подобни действия не отговарят и на логиката и смисъла на противоепидемичните мерки като правила насочени към справяне със здравната криза, доколкото към днешна дата няма изискване за представяне на „зелен сертификат” от гражданите, ползващи административни услуги. Макар и неотносимо към държавната и общинска администрация, по посочените по-горе причини, правилото на т.I.31. от заповедта на министъра на здравеопазването изисква кумулативно да са изпълнени условията, както от страна на персонала (служителите), така и от страна на лицата, посещаващи съответния обект, респ. ползващи съответната услуга. Неприложимостта на тези установени със заповедта правила спрямо дейността на административните структури, още веднъж потвърждава обоснования по-горе извод за неотносимост на изискването за „зелен сертификат” към административните служители.

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

Уверявам Ви, че с настоящото, Синдикат на административните служители «Подкрепа» не се противопоставя на действията на правителството по осъществяване на адекватни и надеждни противоепидемични мерки. Ние не по-малко от Вас сме загрижени и притеснени по отношение на рисковете за здравето на служителите и на българските граждани въобще. Независимо от това, настояваме, всяко действие на работодателя/органа по назначаване да се реализира в рамките на закона и при стриктно зачитане на всички трудови и граждански права.

Самото представяне на „зелен сертификат” има за цел да удостовери наличието на поне едно от следните условия съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г.:

  • налична ваксинация за covid-19, удостоверена с валиден документ;
  • преболедуване на covid-19, удостоверено с валиден документ;
  • наличие на отрицателен тест, удостоверено с валиден документ.

Първото условие предполага ваксинация, която според действащата у нас към момента нормативна уредба не е задължителна, поради което липсата на тази предпоставка не може да послужи за ограничаване на каквито и да е права.

Второто условие предполага осъществяването на определено събитие – боледуване, което не зависи от волята на лицето и не може да се контролира от него, още повече, че самото преболедуване трябва да е надлежно документирано, за да може валидно да бъде удостоверено.

Реализацията на третото условие е свързано с определен, при това периодичен, разход за тестваното лице. Режим на въвеждане на «здравен филтър» чрез тестване би могло да послужи като адекватна и ефективна мярка за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, но той би бил законно осъществим само в случай, че тестването се организира и провежда за сметка на работодателя/органа по назначаване  (в т.ч. и стойността на пробовземането/манипулацията). Съгласно чл.4, ал.1, т.3 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, «Работодателят е длъжен да осигурява здравословни и безопасни условия на труд на работещите, като прилага необходимите мерки, включително осигуряване на необходимата организация и средства». Синдикат на административните служители „ПОДКРЕПА” препотвърждава посоченото от Конфедерация на труда „ПОДКРЕПА” в Становище от 26.10.2021 г., адресирано до Президента на Република България, Министър-председателя и Министъра на здравеопазването, в което се настоява правителството „безусловно и в спешен порядък да се ангажира с осигуряване на безплатни тестове, както и безплатно извършване на манипулацията по тестване във всички случаи, когато това е необходимо по преценка на съответния работодател или орган по назначаване”. В Становището се обръща внимание и на факта, че всяка организационна и финансова ангажираност на работника или служителя при провеждане на „здравен филтър” за допускане до работното място е осъществяване на косвено, но категорично препятстване на възможността да се полага труд от българските граждани.

            УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

            Съгласно т.IV. на Заповед № РД-01-856 / 19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването, имате задължението, в качеството Ви на министър на труда и социалната политика, да възложите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ извършването на проверки на работодатели за спазване на изискванията на настоящата заповед и на Заповед № РД-01-743 от 31.08.2021 г. на министъра на здравеопазването. Напомняме, че в същото време, структурно подчинената на МТСП Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” следва да продължи да осъществява и цялостния контрол по спазване на трудовото законодателство по смисъла на чл.399, ал.1 от КТ, както и специализирана контролна дейност съгласно чл.399, ал.2 от КТ по спазването на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, и на правата и задълженията на страните по служебното правоотношение. Настояваме незабавно да бъдат преустановени действията на работодатели и органи по назначаване по ограничаване на правото на труд и въвеждане на изискване за представяне на „зелен сертификат”, когато това ограничение излиза извън пределите на действащата към момента заповед на министъра на здравеопазването. Настояваме, във връзка с възможността за въвеждане на „здравен филтър” чрез тестване, да получим своевременно ясен и категоричен отговор на въпроса, осигурени ли са организацията и средствата, това да се извърши без каквото и да е „самоучастие” на работниците и служителите за тяхна сметка. Предвид обществената значимост на поставените проблеми, моля, да получим категоричен писмен отговор относно предприетото в тази връзка от Министерство на труда и социалната политика.

01.11.2021 г.

София

С уважение,

КРЕМЕНА АТАНАСОВА

Заместник-председател

САС „ПОДКРЕПА”