До: Кирил Вътев, Министър на земеделието и храните на Република България
За информация до: Министър-председателя на Република България

 

Тема:
Прилагане на Социалната условност в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП) и свикване на Секторен съвет за тристранен социален диалог в селскостопанския сектор

Уважаеми г-н Вътев,
ние, Европейската федерация на синдикатите в хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство и Отуризма (EFFAT) и членуващите в нея организации от България,  Националната федерация „Земеделие и горско стопанство“ (НФЗГС) към КТ „Подкрепа“ и Федерацията на независимите синдикати в земеделието (ФНСЗ) към КНСБ, се обръщаме към Вас по важни въпроси, засягащи селскостопанския сектор на европейско и национално равнище.

В последните години Европейският съюз е изправен пред множество кризи, като пандемията от COVID-19, руската инвазия в Украйна, високата инфлация и други, същевременно преминавайки през двоен преход (екологичен и цифров). Политиките за адаптация и смекчаване на последиците имат силно социално-икономическо въздействие, което разклаща устоите на демократичните ценности и принципи. Екстремистки партии използват общественото недоволство, лошата комуникация и пренебрегването на гражданското общество в определянето на политики за да получат по-голяма електорална подкрепа. На този фон социалният диалог и колективното договаряне ясно показаха своята способност и своя принос за намирането на най-подходящите, пригодени към секторните нужди и социално приемливи решения на многобройните предизвикателства.

Социалната условност в ОСП е дългоочаквана мярка, която ще спомогне за повишаване на трудовите стандарти в един от секторите на икономиката на ЕС с най-лошите условия на труд. Социалната условност използва вече съществуващите органи и практики за контрол на условията на труд без да налага никакви допълнителни задължения на земеделските стопани. Социалната условност предписва зачитане на вече съществуващи права на работниците и не въвежда нови такива. Прилагането на Социалната условност в ОСП е освен това изключително гъвкаво. Въпреки че тя е договорена още през 2021 г., държавите-членки имат време до 2025 г. да я приложат.

На последното заседание на Съвета по земеделие и рибарство (AGRIFISH) на 26 февруари 2024г. бяха обсъдени действия за опростяване и намаляване на административната тежест за земеделските стопани. В официална нота на председателството на Съвета се призоваваше, наред с други мерки, за отлагане на прилагането на Социалната условност в ОСП – предложение, което е подкрепено от българското правителство. В същото време нашите български организации-членки неколкократно обърнаха внимание на факта, че все още не е свикан Секторен съвет за тристранен социален диалог в селскостопанския сектор и че той не работи вече трета година, въпреки множеството покани изпратени за свикване на ОСТС само през 2023г.

Предвид гореизложеното, трите долуподписани организации сме дълбоко обезпокоени от позицията, която българското правителство заема по отношение на социалния диалог и социалната условност. Ние категорично се противопоставяме на тази позиция и смятаме, че тя е в коренно противоречие с ценностите и основните принципи на Европейския социален модел.

Ето защо призоваваме българското правителство да оттегли българската позиция за отлагане на прилагането на Социалната условност, а да я подкрепи активно в рамките на Съвета и пред институциите на ЕС. Насърчаваме също така българското правителство да предприеме своевременни действия по прилагането й, тъй като навременното й и ефективно прилагане е пътят към подобряване на условията на труд на десетте милиона заети работници в селскостопанския сектор в Европа и към повишаване на конкурентността.

Ние, долуподписаните организации, Ви призоваваме в качеството Ви на министър на земеделието и храните на Република България да свикате Секторен съвет за тристранен социален диалог в областта на селското стопанство до края на м. юни 2024 г. Този орган е платформата за обсъждане на важни въпроси в сектора и за консултации със социалните партньори от сектора по важни законодателни досиета. Един от спешните въпроси би бил прилагането на Социалната условност в рамките на Общата селскостопанска политика от 1-ви януари 2025 г. Регламентът за стратегическите планове по ОСП предписва провеждането на консултации с националните социални партньори при определянето на административните наказания свързани със Социалното условност в стратегическите им планове по ОСП.

Сигурни сме, че ще вземете под внимание нашите опасения и оставаме уверени в ангажимента на българското правителство към секторния Социален диалог и в неговата подкрепа за защита на правата на работниците.

С уважение,
За ЕФФАТ:
Kristjan Bragason, генерален-секретар

За ФНСЗ-КНСБ:
Валентина Василионова, президент

За НФЗГС-КТ Подкрепа:
Анелия Гълъбова,