В отговор на неуспеха да бъде постигнато споразумение относно плана на Европейския съвет за възстановяването на ЕС, генералният секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) – Luca Visentini, заяви:

„Въпреки че това се очакваше донякъде, забавянето при приемането на плана за възстановяване е удар срещу 42 милиона европейски работещи, които временно са били уволнени и се нуждаят от тази инвестиция, за да спасят работните си места.“

Гражданите не искат повече да са свидетели на срещи на върха; искат да получат навреме подкрепата, която са им обещали, за да се види разликата и това да стане без да е обусловено от строги икономии.“

„Синдикатите във всяка държава-членка подкрепят плана, тъй като една криза в някои части на Европа ще навреди на икономиката и също ще коства работните места в останалата част на Съюза.

Планът за възстановяване има потенциала да възвърне напълно доверието, което мнозина в Европа загубиха по време на последната криза и да покаже, че всичко това не съществува само на хартия. Всяко забавяне излага на риск работните места, стопанската дейност и бъдещето на Европа, както и всички компромиси, засягащи размера, амбицията или солидарността на стратегията за възстановяване, и инструментите, предложени от Комисията.

Европейската конфедерация на профсъюзите апелира към лидерите на ЕС – да покажат отговорност и да се подготвят за далновидно решение преди лятната ваканция, в противен случай бъдещето на европейската икономика, работните места и демокрацията ще бъдат сериозно застрашени.”

Становище на ЕКП относно избухването на пандемията с COVID-19 и

стратегията за възстановяване, приета на 9 юни 2020 г.

 

Пандемията с COVID-19 и нейните последици изложиха на риск европейския проект и демокрацията. Блокирането и мерките, приети от правителствата в Европа за справяне с извънредната ситуация, породиха ужасни последици по отношение на икономическа рецесия, масова безработица, пречки пред свободата на придвижване, влошаване условията на труд и права, увеличено неравенство и социално изключване.

За Европейската конфедерация на профсъюзите, здравето на гражданите и работещите, и защитата на работните места, както и правата – са приоритет, когато институциите взимат ограничителни мерки. В момент, когато тези мерки са облекчени, за да бъде постигнато постепенно връщане към икономическа дейност, здравето и безопасността на гражданите и работещите трябва да бъдат напълно защитени.

Последиците от финансовата криза върху здравните системи и обществените услуги са опустошителни, доказвайки, че съкращенията и приватизацията са погрешни рецепти за благосъстоянието на хората, и за безопасността на нашите общества. Политиките на строги икономии, неолибералният подход към фискалните политики, конкуренцията и търговията доведоха до драстично намаляване на публичните, и частните инвестиции, а много държави членки не успяха да предоставят адекватни здравни услуги на населението, както и защита на работещите в сферата на здравеопазването, и грижите за възрастните хора.

Реакцията спрямо избухването на пандемията във връзка с координацията на страните членки и инициативите на ЕС е много закъсняла. Въведените спешни мерки в подкрепа на засегнатите от кризата работещи, структури и компании в областта на здравеопазването, засегнати от кризата, все още показват сериозни ограничения: много работещи и предприятия не са подкрепени от такива мерки, които често не са адекватни, а в много случаи приложените ресурси не са достигнали до същността с конкретна помощ. Това трябва да бъде уредено възможно най-скоро.

В допълнение, някои правителства използваха избухването на пандемията като извинение за атака срещу върховенството на закона, правата на човека, работещите, както и срещу синдикалните права, особено що се отнася до колективното договаряне. Тази ситуация, заедно с нарастващата икономическа и социална криза, стимулира отчаянието и гнева на хората като крайно десните популистки, и антиевропейски сили използват възможността да си възвърнат политическото пространство.

Завръщането към нормалността не е приемливо, ако това означава продължаване с обичайната практика. Необходима е надеждна европейска реакция, за да се предотврати и да се ограничи икономическата рецесия, безработицата, и бедността, и да бъдат възстановени европейският проект и демокрацията. ЕС е на кръстопът: или да осъществи съответната промяна в посоката на ангажиране с базисните си принципи, или да се изправи пред безпрецедентна политическа криза.

Европейската конфедерация на профсъюзите приканва институциите на ЕС и страните членки незабавно да започнат ясна, амбициозна и координирана стратегия за възстановяване. Ние се застъпваме за възстановяване въз основа на по-устойчив, приобщаващ и справедлив икономически модел, и на социална пазарна икономика, при която се зачита околната среда, а цифровите иновации служат на хората. Също така  европейската икономика да е защитена, масово да е задействан фискалният стимул за инвестиции и създаване на качествени работни места, осигурено  справедливото разпределение между печалбите и заплатите, и защитени работещите и социалните права. Както и обществените услуги – особено здравеопазването, образованието и обучението — да са възстановени и подсилени, като е осигурена и всеобща социална закрила.

Планът за възстановяване, предложен от Европейската комисия, който е поел и разширил предложението представено от Франция и Германия, и включва много искания, отправяни от ЕКП, е важна стъпка в правилната посока.

Европейската конфедерация на профсъюзите се застъпва за предоставяне на мащабно финансиране с цел инвестиции за държавите-членки, като парите  бъдат набирани чрез съвместни дългови инструменти, гарантирани от Европейската комисия, чрез увеличаване на собствените ресурси на ЕС. По този начин да бъде избегнато създаването на допълнителен неустойчив дълг в страните от Съюза.

Стратегията за възстановяване трябва да поправи щетите от кризата и да изгради нов икономически и социален модел, основан на солидарност, икономическо и социално сближаване, и сплотеност, който най-накрая да сложи точка на политиките на строги икономии. Преустановяването на действието на Пакта за стабилност бе направило възможно предприемането на необходимите спешни мерки, но само едно радикално преразглеждане на икономическото и социално управление на ЕС, както и Европейския семестър – могат да осигурят справедливо възстановяване.

Инвестиции за преодоляване на рецесията трябва да допринесат за действията на някои европейски общности във връзка климата и за борба с безработицата, особено що се отнася до младите хора, като тези условия трябва да бъдат общи за цялото финансиране. Обществените услуги, здравеопазването, както и образованието, и обучението, системите за социална закрила, и социалната инфраструктура – трябва да бъдат решително подкрепени.

Важно е да се увеличат собствените ресурси на Европейския съюз въз основа на Схемата за търговия с емисии, Механизмът за корекция на границата и данъчното облагане към операциите на големи дружества, включително новия цифров данък и данъка върху пластмаса, която не може да бъде рециклирана. Нелоялната данъчна конкуренция трябва да бъде преустановена, чрез минималната данъчна основа и ставката на ЕС за облагане с корпоративен данък, и да се засили борбата срещу данъчните убежища, укриването на данъци, избягването на данъци, както и измамите.

Европейската конфедерация на профсъюзите очаква стратегията за възстановяване да се съсредоточи върху справедливия преход на всички нива, върху укрепването на промишлеността и икономическите сектори на ЕС, върху подкрепата към работещите, засегнати от процеса на несъстоятелност и преструктуриране. Също е нужно акцентиране върху обновяването на европейските вериги за доставки, за да станат по-устойчиви, да бъдат подобрени правилата за конкуренцията и да се направи нашата търговска политика по-справедлива, и по-приобщаваща, по-специално чрез обвързващи и приложими разпоредби в търговските споразумения.

Европейският съюз не трябва да дава пари на бизнеса, без да упражнява контрол върху неговото поведение. Финансирането по линия на плана за възстановяване следва да бъде обвързано с осигуряването на достойни работни места, плащането на данъци и работата по постигането на договорени цели в областта на климата, и спрямо прилагането на един справедлив преход. Важно е всяка компания, която отказва да преговаря със синдикатите, да не получава никакво финансиране, средства или други договори за обществени поръчки.

ЕКП винаги е настоявала спазването на принципите на правовата държава и основните права, да бъде едно от условията за финансиране при възстановяването. Същевременно подчертава необходимостта от трудови, синдикални и социални права, социален диалог и демократичност в икономиката. Отчита и значението на демокрацията на работното място, Европейския стълб на социалните права и Програмата за развитие до 2030 г. на ООН, които да бъдат в основата на отпускането на средства.

Също така е много важно Европейската комисия да потвърди всички инициативи, които биха насърчили справедливо и социално устойчиво възстановяване, като същевременно се засили акцентът върху политиката на добросъседство, всичко свързано с развитието, както и международно сътрудничество. Така също и за засилване на ангажиментите си към Европейския план за действие относно правата на човека и демокрацията, и за възобновяване на Разговорите за бъдещето на Европа.

При настоящите извънредни обстоятелства, повече от всякога е необходима солидарност. Без амбициозна стратегия, която се споделя от всички страни членки и е ръководена от ЕС в общностен дух, Европа не може да успее.

Ето защо, ЕКП призовава всички правителства да поемат своята отговорност, да преодолеят разделението си и да преминат към бързо одобрение и прилагане на стратегията за възстановяване, което не е достатъчно, но пък е спешно необходимо. Европейските работещи и гражданите изобщо, имат нужда от помощ, и не могат да чакат повече.

ЕКП и нейните членуващи организации са готови да допринесат за националните и отраслови планове за пълното привеждане в действие на стратегията за възстановяване. Ние призоваваме за ефективен социален диалог и пълно участие на синдикатите, и социалните партньори на най-високо равнище с институциите на ЕС, и с правителствата на страните членки.

Залогът е бъдещето на европейската демокрация, икономика и социално сближаване. Синдикалното движение в Европа винаги е защитавало укрепването на европейския проект, като насърчава ЕС – защитаващ своите граждани и работещи хора. Европейската конфедерация на профсъюзите, представляваща всички работещи, във всички държави, е обединена в призива си за една по-справедлива Европа – на солидарността, правата и социалната справедливост, както и по отношение на опазването на околната среда.