Конфедеративният съвет на КТ „Подкрепа“, проведен на 19-20 март 2009 г. приключи с приемането на становище относно антикризисната програма на правителството, в което се отбелязва:

„Отново българското правителство е изпаднало в опасен оптимизъм. За него думата криза е табу. Във всички развити страни правителствата и водещи икономисти правят антикризисни стратегии, само ние в България правим План за икономическа стабилност и напредък.
В преамбюла на документа има малък опит за анализ, съдържащ неточни данни относно ръста на БВП за 2008 г. По данни на НСИ реалният ръст на БВП за 2008 г., спрямо 2007 г. е 6 %, като само за IV тримесечие на 2008 г., спрямо 2007 г. БВП е нараснал с 3,6 %, а брутната добавена стойност за същия период е нараснала с 2,9 %. Налице е забавяне на темповете, защото IV тримесечие на 2008 г., спрямо 2007 г. ръстът на БДС е бил 3,2 %. В същото време външното търговско салдо задълбочава негативната тенденция и за 2008 г., а тя е 26,6 % от БВП. Дефицитът по текущата сметка е нараснал до 24,3 % от БВП спрямо 21,8 % за 2007 г. Основни фактори за увеличаване на този дефицит са нарасналите дефицити по търговското салдо /с 1530 милиона евро/ и по стадия доход, което включва две категории: компенсация на нетния и инвестиционен доход /с 645,3 милиона евро/. В същото време преките чужди инвестиции намаляват, като за 2008 г. те са 16 % от БВП или 543,2 милиона евро при 22,6 % от БВП за 2007 г. при 656 милиона евро.
За периода януари декември 2008 г. по текущата и капиталова сметка има дефицит от 8001,1 милиона евро или 23,5 % от БВП за 2008 г. при дефицит от 20,6 % от БВП или 5947,2 милиона евро за същия период на 2007 г.
На фона на тези стойности оптимизмът е не само нездравословен, но и твърде опасен за икономическата стабилност на страната…“

/Виж цялото становище в свали като файл/