Според мнението и оценките на някои експерти в резултат на кризата недекларираният труд в Европа се е разраснал прекалено много и е достигнал застрашителни размери. Причинените загуби от невнесени осигуровки и данъци се изчисляват на 2,1 трилиона евро.

Според ЕИСК е налице спешна необходимост от активизиране на борбата с това явление, което поставя както работниците, така и бизнеса в риск. Поради тази причина ЕИСК настоява за стартиране на амбициозна платформа, която да бъде упълномощена да подготви и препоръча изменения и опростяване на европейското и на националните законодателства.

„В Европа трябва да се създаде положителна среда за работниците и бизнеса, така че те да нямат изкушения да се обърнат към черния пазар“, каза г-н Stefano Palmieri, докладчик на ЕИСК. „Недекларирана работа подкопава европейските идеали за справедливост и солидарност, както и за лоялна конкуренция на пазара, така че ние трябва да сложим край на това. Създаването на европейска платформа идва в точното време, но ние трябва да я снабдим с необходимите средства за ефективно действие.“

Както експертите на ЕИСК твърдят съществува широк набор от инструменти, които могат да бъдат въведени за борба с недекларирания труд в Европа, като например данъчни облекчения, проверки и глоби за нелоялни търговски практики, разумно управление на ресурсите и създаване на стабилна правна рамка. Споделянето на информация също може да бъде много полезно, когато става въпрос за предотвратяване и възпиране на недекларираната заетост: и в този смисъл платформата ще играе ролята на посредник, който да улесни този обмен.

За да бъде правилно управлявана бъдещата платформа, ще трябва да се води постоянен диалог между всички участници – от социалните партньори на равнище на ЕС до организациите на МСП и тези на предприятията от социалната икономика.

ЕИСК приканва новата Европейска комисия да включи в платформата социалните партньори и организациите на гражданското общество, които имат съответния опит. Те несъмнено ще допринесат за повишаване на добавена стойност и за необходимата прозрачност в работата на европейската платформа.