Настоящата резолюция, приета на 2 юни 2020 г. от Младежката организация на ЕКП, има за цел да осигури анализ на настоящата схема, основаващ се на опита на членовете на Конфедерацията, както и препоръки за по-нататъшни стъпки при подкрепа на „Младежката гаранция“, също и с оглед на новите неотложни нужди, причинени от пандемията.

  • Членовете на Европейската конфедерация на профсъюзите, както и независимите оценители, установиха сериозни недостатъци по отношение на прилагането на „Младежката гаранция“, в държавите-членки. Най-важните въпроси са свързани с: (1) ниското качество на офертите, предоставени по схемата; (2) навременната намеса в рамките на обещания срок от 4 месеца; (3) нискокачествените стратегии за достъп до пазара на труда, предлагани по схемата – за младежи, които стоят най-далече от пазара на труда, определяно от NEET (показател за броя на младите хора, които нито работят, нито завършват училищно образование или професионално обучение).
  • ЕКП вижда настоящата ситуация и стремителното покачване на младежката безработица като преки последици от структурните реформи и мерките за строги икономии, въведени след финансовата криза през 2009 г. Неолибералните политики, насърчаването на гъвкавостта при пазара на труда, либерализирането на системите за закрила на заетостта и отслабването на системите за социална закрила, както и на институциите за колективно договаряне – предизвикаха изключително голям недостиг на възможности за достоен труд при младите хора. Европейската конфедерация на профсъюзите ще се противопостави на подобно и наричано от някои „решение“, през предстоящия период.
  • ЕКП настоява – всички мерки за възстановяване, както и предварително планираните европейски програми, да имат дългосрочна перспектива, и да поставят благоденствието на гражданите на централно място. Мащабните инвестиции в публични услуги и спасителните планове за частните компании, трябва да бъдат придружени от финансова дисциплина (без изплащане на дивиденти или обратно изкупуване на дялове, без бонуси за изпълнение, или избягване на данъци, нито агресивно данъчно планиране) и социална отговорност (поддържане и създаване на заетост с качествени условия на труд).
  • Схемата „Младежка гаранция“ има потенциала да допринесе за създаването на качествени работни места и стабилност за младите хора, по-специално чрез създаване на полезни взаимодействия с други европейски инициативи като: 1) Европейският стълб на социалните права; 2) Новата програма за развитие на уменията; (3) Европейската инициатива за минимална работна заплата; (4) Европейската зелена сделка.
  • ЕПК призовава за обвързваща рамка от критерии за качество, съвместно разработена и прилагана от социалните партньори, засягаща всички предложения по европейската схема „Младежка гаранция“. Подобряването на NEET– показателите в страната не е основна цел, тъй като очевидно предлага само частична картина. При никакви обстоятелства Гаранцията не следва да допринася за социален дъмпинг, дъмпинг при заплащането, както и за несигурност – засягащи младите хора.
  • Европейската конфедерация на профсъюзите призовава за инвестиране на подходящи финансови ресурси – както от националните бюджети, така и от бюджета на Европейския съюз – за постигане на реална интеграция на младите хора в уязвимо положение, при един бързо променящ се пазар на труда. Европейската инициатива за заетост следва да бъде върната обратно като специализиран канал, който да позволява на група от заинтересовани страни (особено Партията на европейските социалисти (ПЕС), синдикатите, както и неправителствени организации), да осъществяват намеса и превенция в кризисен момент.