На 17 февруари 2015 г., в Камарата на строителите в България, се подписа Отраслов колективен трудов договор (ОКТД) между КСБ, представлявана от председателя на Управителния съвет инж. Светослав Глосов, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – „Подкрепа“, представлявана от председателя й инж. Иоанис Партениотис, и Федерация на независимите строителни синдикати към КНСБ, представлявана от председателя й г-н Йордан Никленов.
Обхватът на ОКТД е за търговските дружества, фирми и предприятия в дейностите на строителството, строителната индустрия, благоустройството, проектирането и инвестирането и е за срок 2 години.
С този договор, извън обичайните клаузи са договорени и параметри и ангажименти, специфични за строително-монтажните дейности. Социалните партньори по договора се ангажират да създадат доброволен трудов арбитраж по разрешаването на колективните трудови спорове. Освен това, те ще инициират чрез Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество към МРРБ искане до МС за утвърждаване установяването на минималната цена за един час труд при извършване на строително-монтажни работи, което е в съответствие с Конвенция 94 на МОТ от 1997 г.
Договореното минимално месечно основно трудово възнаграждение е в размер на минималната работна заплата за страната, завишено с 25%, т.е. към момента 450 лв.