На 10 март 2010 г. Националната асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана и Национален професионален синдикат на служителите по сигурността и охраната на КТ „Подкрепа“ се споразумяха за:
1. Приемат настоящото споразумение като принос за развитието на социалния диалог в частния охранителен сектор в Р България в духа и принципите на Европейския модел, утвърден и усъвършенстван от Конфедерацията на европейските услуги за сигурност CoESS и профсъюзната мрежа UNI-Europa, признати от Европейската комисия за партньори в охранителния сектор на европейско ниво.

2. НАФТСО, като член на CoESS и НПСССО, като член на UNI-Europa, съзнават своите отговорности за гарантиране на социалната сигурност в частния охранителен сектор, за утвърждаване престижа на частната охранителна индустрия, на професионализма на наетите служители и качеството на охранителните услуги.

3. Страните се задължават да спазват принципите на равнопоставеност, взаимно уважение и зачитане интересите на другата страна в съвместната дейност за приложение на Европейския модел за частната охранителна дейност.

4. Двете страни ще си съдействат активно за осигуряване на по-добри условия за повишаване на професионалните умения и квалификацията на служителите в частния охранителен сектор, за спазване изискванията на Кодекса на труда и за ефективно приложение на нормативните разпоредби за здравословни и безопасни условия на труд.

5. НАФТСО и НПСССО ще реализират съвместни мерки и действия за:
– намаляване на отрицателните последици от икономическата криза за частните охранителни фирми и техните служители;
– противопоставяне на недекларираната охранителна дейност и на „сивия“ сектор в охранителния бранш;
– ограничаване на порочните практики в обществените поръчки за охрана и на надпреварата за най-ниска цена на охранителните услуги, когато тя не кореспондира с оптималните разходи и спазването на установените от законодателството правила.

6. Страните се ангажират съвместно да работят за:
– определяне на минималните осигурителни прагове;
– подобряване условията на труд за охранителите;
– усъвършенстване на нормативната база, регулираща частните охранителни услуги;
– разработване на програми и проекти, свързани с развитието на частния охранителен сектор и на социалния диалог в него;
– въвеждане в практиката на Етичния кодекс на частната индустрия за сигурност в Р България.

7. Създаване на Съвет за социално сътрудничество в частния охранителен сектор за развитие на социалния диалог и за започване на преговори за колективно трудово договаряне на секторно равнище.