Ключови послания:

-Основният проблем е, че ЕС се нуждае от реални социални инвестиции. Социални помощи подпомагат отделни физически лица и затова е оправдано да се разпределят достатъчни бюджетни ресурси за социални помощи и услуги на хора, които са в нужда и имат тези социални права. Европа се нуждае от истински инвестиционен пакет за стимулиране на растежа, заетостта и осигуряване на икономическо и социално сближаване. ЕКП призова за допълнителни инвестиции в еквивалент до 1-2% от европейския БВП.
.
-ЕКП изразява съжаление, че пакетът за социални инвестиции няма да допринесе за постигане на необходимия баланс в управлението на ЕС. Новите инструменти за икономическо управление основно чрез намаление на публичните финанси са с двояка характеристика и рискуват да влязат в противодействие на принципите на социалната инвестиционна стратегия. ЕКП припомня, че социалната политика може да постигне целите си, ако тя е вградена в макроикономическо управление и във финансови регулации, които поддържат устойчив растеж на благосъстояние в реалната икономика.

-Стремежите към печалба на участниците в социалната политика, като например здравеопазване и социални услуги, следва да бъдат ограничени и да се предхождат от оценка на тяхното въздействие.

-Детската бедност трябва да бъде овладяна чрез интегрирани стратегии, които излизат извън рамките на материална сигурност на децата и да им осигуряват равни възможности.

-ЕКП ще даде приоритет на по-нататъшното развитие на политики за Социална Европа и за борба с бедността.

Въведение

ЕКП приветства факта, че Комисията с пакет за социални инвестиции, призна необходимостта от социални инвестиции в Европейския съюз, но само препоръки не са достатъчни. ЕС трябва да вземе под внимание дългогодишните искания на ЕКП за прекратяване на строгите икономии и за преосмисляне на погрешните макроикономически политики, които биха ни довели обратно към рецесия.

Натискът върху публичните бюджети и политиките на бюджетни ограничения, приети през последните няколко години не само намали инвестициите за социална политика, но също така доведе до отслабване на системите за социална защита и до намаляване на социалните придобивки.

Във времена на криза, висока безработица и по-малко държавни разходи, все повече хора се нуждаят от подкрепа и право на обезщетения от бюджета. Повишените социални разходи в бюджета не са знак за провал. В трудни времена социални услуги и помощи служат като стабилизатори в икономиката и поддържат търсенето, като по този начин те са двигатели на икономическото възстановяване в Европа.

ЕКП припомня на всички, че обемът, структурата и обхватът на социалната политика са предимно от национална компетентност. Обмен на добри практики и координация, като част от отворения метод на координация (ОМК), разбира се, са добре дошли на равнище ЕС и са част от европейския социален модел, но всека държава трябва все пак да има отговорността да проектира сама своите социални системи, по начин, по който й е удобно.

Препоръката 202 на МОТ за праговете на социална защита, следва да послужи като ръководство за възможно най-широко покритие и по-високи нива на социална защита, съчетана с анализ на това къде има пропуски в защитата и с политика за преодоляване на тези пропуски. В този контекст EКП иска също така да се позове на инициативата за Достоен труд на МОТ, която има за цел създаване на работни места, гарантиране на правата на труд, насърчаване на социалния диалог и разширяване на социалната защита и е същевременно валидна и при развитието на европейската социална политика, както при пакета за социални инвестиции.

ЕКП приветства и подчертава основния аргумент на пакета за социални инвестиции, който е че социалната политика се разглежда като инвестиция за обществото. Въпреки това, трябва да се подчертае, че дори мерки в социалната политика, които очевидно няма да дадат икономическа възвръщаемост в бъдеще, също са полезни и важни.

Специфични коментари

ЕКП призовава за истинска политика за развитие и насърчаване на качествена заетост, а не на несигурни работни места, която може да насърчи устойчивия растеж. Ролята на социалните партньори, по-специално в рамките на социалния диалог, трябва да се подчертае и засили.
Важно е, социалната политика да се счита за приоритет на обществото, следователно EКП счита за положително, че пакетът за социални инвестиции представя социалната политика не само като тежест върху националните бюджети. Социалната гледна точка трябва да бъде интегрирана във всички области на политиката. Социалните цели не трябва да бъдат просто реторика. Социална политика с ограничени ресурси не може да отстрани нежеланите ефекти от по-строгата икономическа политика като цяло. Универсалността е най-подходящият начин за постигане на целите и за гарантиране на социалните права на всички. Обществените системи за социална защита, основани на принципите на универсалността, както и на солидарността, са най-добрият начин да се гарантира адекватна и ефективна социална защита на всички нуждаещи се и за подобряване на социалното сближаване. За EКП е важно да има подходящ баланс между универсални социални политики, насочени към насърчаване на благосъстоянието на всички целенасочени подходи, насочени към подпомагане на лицата в най-неравностойно положение.
Социалната политика е широка политическа област. Тя обхваща разнородни обезщетения, като достъп до грижи за деца, образование, обучение по време на безработица, грижите за възрастни хора и здравни грижи, както и подкрепа на доходите под формата на парични обезщетения за тези, които не са в състояние да работят поради болест или безработица, пенсии за пенсионерите. Необходима е яснота по отношение на това кои социални придобивки ще бъдат обсъждани, дали някакви специфични условия трябва да бъдат изпълнени, за да отговори лицето на условията за обезщетение, или ако това ще бъде универсално обезщетение за всички в нужда. Според Комисията, обезщетения трябва да бъдат насочени към тези, които се нуждаят и когато се нуждаят от тях. Това звучи добре, но може да доведе до негативни ефекти, като по-кратко време на получаване на обезщетението или до по-ограничени критерии за допустимост на ползването. Социалните помощи в различни случаи, например, при обезщетенията за безработица са придружени от условия. Условия във връзка с този вид обезщетение може да бъде оправдано, но необходимите условия трябва да е възможно да бъдат изпълнени и гражданите трябва да бъдат информирани за критериите за ползване, както и методите за оценка, като се гарантира, че правата на хората са обезпечени и че условията са предназначени да им се помогне, например, за намиране на работа. Правната сигурност и активната държавна подкрепа, например за реинтеграция на пазара на труда са от решаващо значение. Социалните права не трябва да се бъркат с благотворителността.
По отношение на бедността сред децата, EКП показва подход детската бедност и социалното изключване да бъдат решени чрез интегрирани стратегии, които излизат извън осигуряването на материалната сигурност на децата и насърчават равните им възможности. Подкрепата за участието на родителите на пазара на труда е важно и трябва да признаем, че е необходимо активизиране на усилията за гарантиране, че всички семейства ще имат ефективен достъп до качествено образование и детски грижи. Справянето със съществуващите неравенства между децата също така е възможно чрез премахване на училищната сегрегация.
Социалната иновация е описана като нещо полезно и положително в контекста на новите предизвикателства. Ние искаме да подчертаем значението на подхода към социалните помощи, основан на правата. Иновациите могат да бъдат добре дошли, но по-важно е правата на хора в нужда да са обезпечени. Частните доставчици са споменати в пакета, като начин за развитие на социална политика, както със стопанска, така и с нестопанска цел. ЕКП подчертава, че да има различни видове доставчици на услуги, не може и не трябва да бъде самоцел. Основната отговорност за осигуряване на адекватна социална закрила и обезщетения се поемат от държавите и от политиците. Ефективността, както и справедливостта, която е нужна, за да се изпълнят целите от общ интерес, може да бъде постигната и чрез предлагане на обществените услуги от доставчици с нестопанска цел, включително и доставчиците на обществени услуги. Обществените поръчки трябва да се извършват с повишено внимание.
Различията между половете също се разглеждат в пакета за социални инвестиции. Жените като цяло са с по-ниска ставка на социалната закрила и участие в работната сила в сравнение с мъжете, също така се споменава и разликата в заплащането. Ниските заплати водят до ниски обезщетения от социално-осигурителните схеми, включително пенсии. Жените са по-склонни от мъжете да бъдат бедни в напреднала възраст. ЕКП припомня на политиците, че социалните партньори трябва да бъдат включени при разработване на политическите мерки по отношение на тези въпроси.
Европейският социален фонд се споменава няколко пъти, като източник на финансиране за проекти, насочени към пакета за социални инвестиции. ЕКП подчертава, че ЕСФ не може да бъде основен източник на финансиране за този пакет или за социалните инвестиции като цяло, нещо което е необходимо в Европа. ЕКП е убеден, че дори и широкото приложение на ЕСФ не може да противодейства на нежелани последици от погрешни политики, въведени чрез строги режими, които са дори по-тежки за страните под режим на Тройката. За да осигури адекватни приходи Комисията, като част от Европейския семестър, наблюдава адекватността на подпомагането на доходите в държавите-членки. Резултатът от такова сравнение може да бъде от значение за синдикатите, така че EКП напомня на съответните органи, че е необходимо пълно привличане на социалните партньори в изпълнението на тази мисия.

ЕКП подкрепя идеята, че държавите-членки в по-голяма степен трябва да включват социалните партньори и съответните организации на гражданското общество в работата си през този Европейски семестър, особено по въпросите, касаещи политиката за социални инвестиции и за активно приобщаване.

ЕКП призовава Комисията да изясни по какъв начин новите препоръки за предварителна координация на социалната политика, насочени към социални инвестиции се свързват с Европейския семестър, с Отворения Метод за Координация и да не забравяме, с мерките, наложени от Тройката в меморандумите за разбирателство със страните по програмата.

ЕКП отново заявява, че социалната политика до голяма степен е въпрос от национална компетентност. Социалната политика взаимодейства с други области на политиката, като данъчна политика и политика за семейството. Не всички предложения за реформи може да се измерват и оценяват с цифри и графики.
ЕКП припомня заявената цел на ЕС за икономически и социален напредък. Ние призоваваме ЕС да се съсредоточи върху политики за подобряване на живот и труд на гражданите, върху качеството на заетостта, справедливото заплащане, равното третиране, качеството на обществените услуги и социалната защита, включително устойчивото здравно и пенсионно осигуряване.
Подобна политика ще допринесе за изграждане на доверието на гражданите в общото ни бъдеще.