КТ „Подкрепа“ категорично не приема проектозаконите за държавния бюджет, за бюджета на НЗОК и за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г., защото в социалната област няма политики, които да отговорят адекватно на очакванията и надеждите на българските граждани.
1.По проекта на Закон за държавния бюджет за 2014 г.

не се възстановява необлагаемия минимум;
не се възстановява семейното подоходно облагане;
не се отменя и даже не се увеличава подоходния критерий от 350 лв. за получаване семейни помощи за деца;
не се увеличават семейни помощи за отглеждане на всички деца, а само за второто от 35 на 50 лв.;
не се отменя несправедливия данък върху лихвите по депозитите на гражданите;
въпреки разширяване на обхвата на лицата с достъп до помощи за отопление, не се въвежда нова система за определяне на т. нар. енергийна бедност и защитен потребител, практика, широко разпространена в Европейския съюз;
въпреки увеличението на минималната работна заплата на 340 лв., не е приет обективен ред и критерии за определяне и актуализиране размера на МРЗ за страната;

2.По проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.
въпреки многократното настояване на КТ „Подкрепа“, промените са изцяло в държавното обществено осигуряване и не се предвиждат реформи в допълнителното пенсионно осигуряване, където проблемите са изключително сериозни;
„замразяването“ на нарастването на възрастта и стажа за пенсиониране е само от една година, като отсъства ясно виждане какво ще се прави след това. Лансират се необмислени идеи за повишаване на критериите за достъп до пенсия на базата на независещи от осигурителното поведение на отделния човек критерии – средна продължителност на живота, състояние на пазара на труда, здравословното състояние на българските граждани и др.;
„замразяването“ на възрастта ще бъде само за работещите при обичайни условия на труд, което предизвиква огромно недоволство и напрежение сред миньори, металурзи, машиностроители, химици и други работещи при условията на първа и втора категория труд.
с въвеждането на „швейцарското“ правило за осъвременяване на пенсиите и запазване на механизма за определяне на максималната пенсия се залага взривоопасен механизъм, защото се предвижда минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да нарасне едва с 4.50 лв.(от 150 на 154.50 лв.), а максималната – с цели 70 лв. (от 770 на 840 лв), т.е. с близо 16 пъти повече;
повишаването на обезщетението за отглеждане на дете до размера на планираната минимална заплата от 340 лв. е справедлива, но – изолирана мярка, която не отговаря на очакванията на родителите за създаване на оптимални условия за отглеждане на децата.
след дълги дискусии и разнопосочни сигнали в публичното пространство се предлага не как да се отмени таванът за всички пенсионери, а как да не се отменя за никой и да се запази действащото ограничение още пет години, като решението за отмяната на тавана се прехвърля на следващото управление.
за пореден път не се предлага увеличение на минималният размер на обезщетението при безработица, което в продължение близо на една петилетка е замразено на срамните 7.20 лв. за работен ден. При средно 22 работни дни в месеца, размерът на минималното месечно обезщетение на останалите без работа е едва 158.40 лв. при приета от правителството за следващата година линия на бедност от 251 лв., планирана минимална работна заплата от 340 лв. и предвиждана минимална пенсия за осигурителен стаж от 154.50 лв.
приветстваме мерките в осигурителния бюджет за повишаване на пенсиите и добавките на учителите, изплащани от Учителския пенсионен фонд. Считаме обаче, че предсрочното пенсиониране и на другите категории осигурени лица следва да се поеме от подобни браншови пенсионни фондове.
3.По проекта на Закон за бюджета на НЗОК за 2014 г.
не се предлагат политики в сферата на болничната и извънболничната помощ, лекарствената терапия, както и за развитието на самата институци;
необходима е актуализация на бюджета на НЗОК за 2013 г. за разплащане на извършената дейност на лечебните заведения;
здравноосигурителните приходи за 2014 г. да бъдат увеличени с отнетите 104 млн. лв. здравноосигурителни вноски от 2012 г.
предложения бюджет, обрича системата на здравеопазването на по-големи дефицити от тази година.