(обявена на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 29 октомври 2013 г.)

КТ „Подкрепа“ категорично не приема проектозаконите за държавния бюджет, за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2014 г., защото в социалната област няма политики и мерки, които да отговорят адекватно на очакванията и надеждите на нашите синдикални членове.
1. По проекта на Закон за държавния бюджет за 2014 г.

– не са предприети стъпки за обещаното от управляващите възстановяване на необлагаемия минимум, даже при запазване на плоския данък;
Без да се връща назад във времето и да се включва в стари спорове и дискусии относно ефекта от плоския данък, КТ „Подкрепа“ продължава да счита за съществен недостатък на българския модел, че при въвеждането на плоския данък от „тройната“ коалиция не се запази съществуващия до този момент необлагаем минимум. За разлика от всички други страни от Централна и Източна Европа, които не само запазиха, но и разшириха размера на необлагаемия минимум при въвеждането на плоския данък след 1994 г.

По този начин, у нас бяха, и продължават да са ощетени, близо един милион човека с найниските доходи, които плащаха по-малко или въобще не плащаха подоходен данък. КТ „Подкрепа“ счита за недопустимо в една от най-бедните европейски страни да се прокарват и поддържат данъчни реформи, които водят до още по-голямо обедняване на населението и разслояване на обществото.
– не са предприети стъпки за обещаното от управляващите възстановяване на семейното подоходно облагане;
Другият порок при въвеждането на плоския данък у нас беше, че се ликвидира още в зародиш семейното подоходно облагане.

Принципите на тази система, която се прилага в повечето страни от ЕС е не само да се раздават семейни помощи на нуждаещите се, а в зависимост от броя и възрастта на децата да се приспадат определени суми от облагаемия с данък доход и да се предоставят други данъчни облегчения.

КТ „Подкрепа“ счита, че възстановяването на семейното подоходно облагане ще допринесе за насърчаването на раждаемостта и подобряване на грижите за децата в работещите семейства, а не само в тези, в които родителите не работят, а разчитат на социалните помощи.
– не се отменя и даже не се увеличава подоходният критерий от 350 лв. на член от семейството за получаване на месечни семейни помощи за отглеждане на деца;
Родителите отдавна настояват месечни семейни помощи за отглеждане на деца да се получават за всички деца, а не само за тези с доход до 350 лв. на член от семейството. Вместо това, управляващите се ангажираха да се повиши този доход на 500 лв. и така да се разшири обхвата на децата с помощи, което обаче в бюджета не е предвидено.
– не се увеличават от 35 на 50 лв. месечните семейни помощи за отглеждане на всички деца в семейството, а само за второто;
КТ „Подкрепа“ оценява негативно такъв дискриминационен подход към децата, който не е съобразен и с факта, че за издръжката на второто дете са необходими по-малко средства, защото то ползва дрехи, играчки и други пособия от първото дете.
– не се отменя несправедливият дянковски данък върху лихвите по депозитите на гражданите;

КТ „Подкрепа“ счита, че преобладаващата част от хората са сложили на депозит част от мизерните си, неиндексирани, доходи не за да печелят, а за да запазят тяхната реална стойност и покупателна способност.

– въпреки, че с бюджета за следващата година е разширен обхватът на лицата с достъп до помощи за отопление, не се предвижда въвеждането на нова система за определяне на т. нар. енергийна бедност и защитен потребител, който да се подпомага от държавата, което е практика, широко разпространена в Европейския съюз;
– въпреки увеличението на минималната работна заплата от 310 на 340 лв. от 1.1.2014 г., не е приет обективен ред и критерий за определяне и актуализиране размера на МРЗ за страната;

Нашето разбиране е, че МРЗ е фундаментална величина в системата на доходите, която завишавана разумно, може да повлияе съществено върху цената на труда и сигурността на заетите. Освен това, КТ „Подкрепа“ винаги е настоявала пред правителството да се приеме обоснован механизъм за реда и обективните критерии за определяне и актуализиране на МРЗ, за да се избегнат вечните и непродуктивни спорове със социалните партньори.
2. По проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.
– въпреки многократното настояване на КТ „Подкрепа“, промените са изцяло в държавното обществено осигуряване и не се предвиждат реформи в допълнителното пенсионно осигуряване, където проблемите са изключително сериозни;
– „замразяването“ на нарастването на възрастта и стажа за пенсиониране е само за срок от една година;
КТ „Подкрепа“ не приема за сериозен такъв подход, при който правителството няма ясно виждане какво ще се прави след това.
Лансират се някои необмислени идеи за повишаване на критериите за достъп до пенсия на базата на независещи от осигурителното поведение на отделния човек критерий – средна продължителност на живота, състояние на пазара на труда, здравословното състояние на българските граждани и др.;
– „замразяването“ на възрастта ще бъде само за работещите при обичайни условия на труд;

КТ „Подкрепа“ остро възразява срещу такъв дискриминационен подход на управляващите, който ще предизвика огромно недоволство и напрежение сред миньори, металурзи, машиностроители, химици и други работещи при условията на първа и втора категория труд.
– с възстановяването на „швейцарското“ правило за осъвременяване на пенсиите и запазване на механизма за определяне на максималната пенсия се залага несправедлив, взривоопасен механизъм;
КТ „Подкрепа“ предвижда, че с очакваното увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст едва с 4.50 лв. (от 150 на 154.50 лв.), а максималната – с цели 70 лв. (от 770 на 840 лв), т.е. с близо 16 пъти повече, ще се стигне до огромно недоволство сред нискодоходните пенсионери.
– повишаването на обезщетението за отглеждане на дете до размера на планираната минимална заплата от 340 лв. е справедлива, но – изолирана мярка, която не отговаря на очакванията на родителите за създаване на оптимални условия за отглеждане на децата.
Поради това, КТ „Подкрепа“ счита, че предлаганите от някои социални партньори разширяване на услугите и предоставянето на ваучери за отглеждане на децата не са алтернатива, а следва да са допълнение към паричното обезщетение.
– след дълги дискусии и разнопосочни сигнали в публичното пространство се предлага не как да се отмени таванът за всички пенсионери, а как да не се отменя за никой и да се запази действащото ограничение още пет години, като решението за отмяната на тавана се прехвърля на следващото управление;

– за пореден път не се предлага увеличение на минималния размер на обезщетението при безработица, което в продължение близо на една петилетка е замразено на срамните 7.20 лв. за работен ден;

При средно 22 работни дни в месеца, размерът на минималното месечно обезщетение на останалите без работа е едва 158.40 лв. при приета от правителството за следващата година линия на бедност от 251 лв., планирана минимална работна заплата от 340 лв. и предвиждана минимална пенсия за осигурителен стаж от 154.50 лв.

КТ „Подкрепа“ не приема един останал без работа човек със семейство и деца, който следва да си търси работа и да отделя средства за допълнителна квалификация да получава обезщетение с близо 100 лв. по-малко от официалната линия на бедност.

– приветстваме мерките в осигурителния бюджет за повишаване на пенсиите и добавките на учителите, изплащани от Учителския пенсионен фонд.

Считаме обаче, че постепенно предсрочното пенсиониране и на другите категории осигурени лица следва да се поеме от подобни браншови пенсионни фондове, управлявани от НОИ.
3. По проекта на Закон за бюджета на НЗОК за 2014 г.
– необходима е актуализация на бюджета на НЗОК за 2013 г. за разплащане на извършената дейност на лечебните заведения;
– няма идеи и мерки за намаляване на броя на неплащащите здравноосигурителни вноски;
– липсват конкретни идеи и предложения за редуциране на нарастващия брой болници;
– не се предлагат политики в сферата на болничната и извънболничната помощ, лекарствената терапия, както и за развитието на самата институция;

Основен пример за това е прехвърлянето на средствата от перо болнична медицинска помощ в перо лекарствена терапия при злокачествени заболявания, както и намаляване на средствата за диспансерно наблюдение на пациенти със злокачествени заболявания с 5 млн. лв., което води до превръщането на НЗОК в една голяма аптека.

– здравноосигурителните приходи за 2014 г. следва да бъдат увеличени с отнетите 104 млн. лв. здравноосигурителни вноски от 2012 г.;

– липсва информационна система, която да дава възможност да се види в реално време какво става в здравеопазването;
– предложеният бюджет, обрича системата на здравеопазването на по-големи дефицити от тази година;
– приветстваме увеличението на трансфера за здравно осигуряване от 941 млн. лв., на 975 млн. лв.

Д-р Константин Тренчев
Президент на КТ „Подкрепа“