Проблеми в системата на Спешната медицинска помощ

Както изразихме по-рано тази година в наше становище – случващото се в момента в системата на Спешната помощ – тревогите, притесненията и несигурността на работещите в нея са основателни, тъй като няма яснота за намерението на изпълнителната власт в лицето на министерство на здравеопазването кога, как и по какъв начин ще бъде осъществена т. нар. реформа в този сектор на здравната ни система.
Разписаната преди година концепция за реформа на Спешната помощ не визира алгоритъм за извършването й, както и времеви рамки на отделните стъпки. Това й придава пожелателен характер и звучи безотговорно.
Състоянието на системата за Спешна медицинска помощ категорично доказва необходимостта от промени – както в структурата и организацията на дейността, така и в качеството на услугите, условията за работа на работещите и финансирането на системата.
Като основни приоритети можем да очертаем следните направления:
– Утвърждаване на дълготрайна политика за развитие на човешките ресурси в системата на Спешната медицинска помощ; Подобряване на структурата на персонала в системата за Спешна медицинска помощ.
– Ясно определяне на обекта на Спешната помощ – нормативна регламентация (ясно и недвусмислено дефиниране на понятията „спешност“ и „неотложност“, спешно разписване на Протоколи и Алгоритми на поведение на лекарите при различните типове спешни пациенти с описание на дейностите, както и изготвянето и приемането но нов Стандарт за спешна помощ).
Все още е налице фактът, че почти 50% от дейността на ЦСМП е свързана с оказване на медицинска помощ на пациенти, които следва да се обслужват от лечебните заведения за първична и специализирана извънболнична помощ и не са обект на системата за Спешна медицинска помощ.
– Оптимизиране на вида, броя и разпределението на медицинските екипи за спешна медицинска помощ.
– Въвеждане на система за управление и контрол на качеството.
– Подобряване на осигуреността на системата за Спешна медицинска помош със санитарни превозни средства и медицинско оборудване.

Проблеми с недостатъчното финансиране на лечебните заведения:
КТ „Подкрепа“ категорично не подкрепи проекта на Закона за бюджета на НЗОК за 2014 г. Съществуващият проблем с недофинансирането на лечебните заведения ескалира, в резултат на наложения бюджет от държавата, въпреки нашето и на социалните партньори становище по проекта на Закона за бюджета на НЗОК за 2014 г.
Ние констатирахме, че предложеният проект на бюджет на НЗОК за 2014г. „обрича системата на здравеопазването на по-големи дефицити и лишава нашите членове от правото на достоен труд и достойно заплащане“. Неприемливо е да се правят опити от страна на министерство на здравеопазването за изкуствено ограничаване плащанията към лечебните заведения и „тихо“ преминаване от здравно-осигурителен модел към бюджетно финансиране чрез месечни лимити.
Както сме отбелязали в нашето становище за бюджета на НЗОК за 2014 г. не виждаме осъществяване на:
– никакви идеи и мерки за намаляване на броя на неплащащите здравноосигурителни вноски;
– липсват конкретни предложения за редуциране на нарастващия брой на болниците, финансирани от НЗОК необходими са нормативни промени от НС и МЗ;
– не се наблюдава провеждането на каквито и да е политики в сферата на болничната и извънболничната помощ, лекарствената терапия;
– за пореден път отбелязваме, че все още не е направено нищо за изграждане на система на национална електронна здравна карта с произтичащите за това законови промени, което би оптимизирало сериозно финансовия ресурс на НЗОК.
Факт е, че нашата прогноза за нарастване на дефицита на бюджета на НЗОК се сбъдна и към настоящия момент само в болничната помощ надхвърля 400 млн., като в същия момент дълговете на болниците се покачват с бързи темпове и също надхвърлят 400 млн. лв.
Анализът ни показа, че сме в парадоксална ситуация, като от приблизително 400 лечебни заведения 50 получават над 70% от средствата в бюджета на НЗОК, като само 8 от тях са частни лечебни заведения.
Още по-странно е, че същите държавни общински болници формират основна част от общите задължения на болниците.
Налице е изключителен административен хаос. Лоша съвместна работа между НЗОК и министерство на здравеопазването, нарушен е целият процес на документооборот между институциите, наблюдаваме нежелание или невъзможност на министерството да вземе каквито и да е мерки в посока на оптимизиране на разходите в сектора и подобряване на контрола.
В изминалата година между Надзорния съвет на НЗОК и министъра на здравеопазването бяха осъществени поредица от срещи, бяха предложени много мерки и идеи, но за съжаление, нищо от тях не беше осъществено.
Не само това, но и дори наблюдаваме изключително сериозно забавяне от страна на министерство на здравеопазването по отношението на изпълняване на чисто административни функции по регулиране работата на системата.
За пореден път трябва да поставим акцент на факта, че е крайно време съответните органи за обърнат внимание на незаконната употреба на здравно-осигурителни плащания в края на 2009г. за изплащане на пенсии, което, според нас, даде началото на един ежегодно повтарящ се цикъл на дефицити в бюджетите на НЗОК.
КТ „Подкрепа“ призовава отново за актуализация на бюджета на НЗОК за 2014г, която да осигури адекватно функциониране на здравната система и категорично се обявява против опитите на министерство на финансите и министерство на здравеопазването да налагат животозастрашаващи ограничения на лечебните заведения.
КТ „Подкрепа“ настоява да се сложи край на административния хаос, наложен като модел на работа в министерство на здравеопазването от всички досегашни министри, което с действия, решения и медийно поведение ежедневно натрупва напрежение в различните сектори на здравната система, което говори отчетливо и категорично за липса на административен капацитет и управленческа немощ.