КТ „Подкрепа“ категорично не приема проектозакона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2014 г. Считаме, че с този проект е пропусната възможността да се положи началото на една цялостна и по-справедлива политика за усъвършенстване на осигурителната система. Въпреки многократното настояване на Конфедерацията на труда „Подкрепа“, промените са изцяло в държавното обществено осигуряване и не се предвиждат реформи в допълнителното пенсионно осигуряване, където проблемите са изключително сериозни.
Вместо това, с част от предлаганите сега промени всъщност се отменят и „замразяват“ само някои механизми и мерки, въведени от предишното правителство в пенсионното и краткосрочното осигуряване.
„Замразяването“ на нарастването на възрастта и стажа за пенсиониране е справедлива мярка, която се очакваше и подкрепяше от нашата общественост. За съжаление, „замразяването“ е временно, за срок само от една година, като отсъства ясно виждане какво ще се прави след това. Лансират се необмислени идеи за повишаване на критериите за достъп до пенсия на базата на някакви, независещи от осигурителното поведение на отделния човек критерии – средна продължителност на живота, състояние на пазара на труда, здравословното състояние на българските граждани и др. Освен това, предлага се замразяването да бъде само за работещите при обичайни условия на труд, което ще предизвика огромно недоволство и напрежение сред миньори, металурзи, машиностроители, химици и други работещи при условията на първа и втора категория труд.
Ето защо, ние не можем да приемем и остро възразяваме срещу дискриминационното отношение на управляващите към работещите в тежки условия на труд и липсата на стратегическо виждане за условията, при които ще се пенсионират българите след 2015 г. КТ „Подкрепа“ е длъжна да предупреди правителството, че този подход ще предизвика остро недоволство, противопоставяне в обществото и масови протести, които ще застрашат социалния мир в страната в разгара на зимата.
Огромни бяха очакванията и надеждите на пенсионерите, че с възстановяването на златното „швейцарското“ правило за ежегодно осъвременяване на пенсиите ще се постигне справедливо и достойно актуализиране на всички пенсии. За съжаление, в бюджета на НОИ е заложен взривоопасен механизъм за следващата година, защото се предвижда минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да нарасне едва с 4.50 лв.(с 3% от 150 на 154.50 лв.), а максималната – с цели 70 лв. (от 770 на 840 лв), т.е. с близо 16 пъти повече. КТ „Подкрепа“ твърдо заявява, че не следва в този напрегнат период да се допуска такава крещяща несправедливост спрямо нискодоходните пенсионери, при която минималната и останалите пенсии се увеличават по един начин, а максималната – по друг.
С проектозакона за бюджета на ДОО за 2014 г. се прави несполучлив опит да се промени една скандална разпоредба в Кодекса за социално осигуряване, съгласно която таванът се отменя само за новоотпусканите след 1 януари 2014 г. пенсии. След дълги дискусии и разнопосочни сигнали в публичното пространство, управляващите предлагат не как да се отмени таванът за всички пенсионери, а как да не се отменя за никой и да се запази действащото ограничение още пет години. Парадоксалното тук е, че решението за отмяната на тавана се прехвърля на следващото управление, даже и ако това правителство успее да „изкара“ пълен мандат.
КТ „Подкрепа“ настоява пред сегашното правителство най-после да бъде увеличен минималният размер на обезщетението при безработица, което в продължение близо на една петилетка е замразено на срамните 7.20 лв. за работен ден. При средно 22 работни дни в месеца, размерът на минималното месечно обезщетение на останалите без работа е едва 158.40 лв. при приета от правителството за следващата година линия на бедност от 251 лв., планирана минимална работна заплата от 340 лв. и предвиждана минимална пенсия за осигурителен стаж от 1 юли 2014 г. в размер на 154.50 лв.
КТ „Подкрепа“ оценява положително повишаването на обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст до размера на планираната минимална заплата. Считаме обаче, че това е изолирана мярка, защото родителите очакват и настояват за възстановяване на отмененото от правителството на тройната коалиция семейно подоходно облагане, отмяна на подоходния критерий за получаване на семейни помощи за деца, повишаване размера на помощите за деца и предприемането на други мерки подпомагащи родителите при отглеждането и възпитанието на децата.
Ние приветстваме мерките в осигурителния бюджет за повишаване на пенсиите и добавките на учителите, изплащани от Учителския пенсионен фонд. Считаме обаче, че предсрочното пенсиониране на другите категории осигурени лица следва да се поеме от подобни браншови пенсионни фондове, управлявани от НОИ.
В заключение, остро възразяваме срещу утвърдилата се практика, проектобюджетът на ДОО и съпътстващите го приложения да се предоставят в последния момент и да се поставят социалните партньори в остър недостиг на време за разглеждане и обсъждане на бюджета в управителните им органи. Необяснимо за нас е и защо не е предвидено обсъждане на проектозакона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. в специализираната комисия на НСТС по бюджетна политика.

23.10.2013 г.
Д-р Константин Тренчев,
Президент на КТ „Подкрепа“