Предложения към политическите партии във връзка с приоритетния за бъдещето правителство отрасъл „Образование“

Жизненоважна е ролята на учителите и учителските организации за качествено образование, за да поддържат и засилват убеждението на съвременните общества, че учителите и техните синдикални организации са лидери в осигуряването на достъпа до качествено образование за всички учащи се и подчиняването му на обществения интерес. Учителите са най-важният образователен професионален ресурс за учениците и най-вярната критика по отношение на образователната система и нейното качество. Ето защо техният принос и статус трябва да бъдат оценени достойно. В учителската професия е налице прекомерната феминизация и нарастващата средна възраст на работещите в системата, отлив на интерес и мотивация на младите българи, обучаващи се или завършили вече педагогически специалности, да упражняват професията на учител.

В Република България има сериозни проблеми, свързани с формирането на националните политики по отношение на училищното образование и голяма част от тези проблеми са свързани  с това,  че тези се разработват без достатъчно участие на социалните партньори в лицето на учителските синдикати.

 1. Национална образователна политика за приоритетно финансиране на образователната система, като постигане на средства за образование на минимум 6% от БВП /препоръчани от ЕС/, заложени в ЗПУО и потвърдени в Закона за държавния бюджет. Въпреки увеличението на учителските заплати, образователните институции страдат от хронични финансови дефицити и решения на парче няма да извадят образованието от заразата „недофинансиране“. Проблемът с недостатъчното финансиране се катализира и от несъвършеното разпределение на финансовите средства към образователните институции.
 2. Изследването на световния опит доказа нуждата в българската образователна система да се структурира модел за профилактика, превенция на професионалните заболявания и задължително структуриране на компенсаторни механизми за съхраняване ефективността на учителската професия. Последните изследвания на прегарянето в професията на учителя в България го поставиха в незавидни високи нива на прегаряне, катализирани от последната година работа в електронна среда от разстояние. Прекатегоризацията на учителския труд към втора категория труд би била правилната национална политика за превенция на учителя на неговото физическо здраве и поразяване от огромния „бърнаут“ в професията. Новата национална програма за рехабилитация на учителския труд трябва незабавно да стартира. Тази национална политика трябва задължително да включва намаляване на натоварването на всички учители след 50 години с един час седмично и на година платен отпуск за квалификация и рехабилитация при изработени 4 в системата.
 3. Подобряване качеството на управление на образователните институции
 • Мандатност на директорската длъжност в образователните институции;
 • Националната политика за подбор, избор, ценз, управленчески опит и времетраене на длъжността „директор на образователна институция“ трябва сериозно да бъде реформирана и то задължително с участието на учителите и техните организации;
 • Възможности за вертикално израстване на педагогическите специалисти;
 • Подобряване на социалния диалог;
 1. Новият образователен закон вече премина своята детска фаза и макар неговите автори да предлагат да почакаме още, Синдикат „Образование“ е категоричен, че е настъпило времето за поправки и промени в ЗПУО. Разбира се, много са наложителните промени, но най-важните са следните:
 • Преминаване на детските градини към делегирани бюджети;
 • Ефективно намаляване на административната тежест;
 • Участие на синдикатите в атестационните комисии за учители и директори;
 • Въвеждане на оценка за дисциплината на учениците;
 • Вменяване на повече отговорности на родителите;
 • Намаляване броя на учениците в паралелки и групи;
 • Задължително въвеждане на училищен изпит след всеки клас

в начален етап и повтаряне на класа при неусвояване на образователния минимум;

–    Отпадане на НВО в четвърти клас;

 • Един вариант на учебник по общообразователните предмети и МОН да издава учебниците, за които плаща;
 • Реално намаляване на обема и трудността на новия материал към 40%, за сметка на 60% проектно – базираното обучение и практическите упражнения;
 • Увеличаване броя на психолози и/или педагогически съветници във всяка образователна институция;
 • Изравняване на нормативите на всички педагогически специалисти към 648 часа годишно, с отпадане на седмичната дискриминационна норма на учителите в начален етап;
 1. При ранно пенсиониране да се получава добавка от УПФ, макар и редуцирана, и след навършване на изискуемата възраст за пенсиониране.
 2. Национална политиката по възнагражденията на работещите в системата: Да се гарантира ръст на възнагражденията на всички работещите в системата на предучилищното и  училищното  образование, с ежегодно увеличение на работните заплати с не по малко от 10%.

 

Д-р Юлиян Петров – председател на Синдикат „Образование“