Интервю на Шарън Бъроу, генерален секретар на Международната конфедерация на Профсъюзите (МКП) за постиженията на световното синдикално движение през 2013 г. и за новите предизвикателства през настоящата година. Тя подчертава ролята на МОТ за отстояване правата на работещите и своите очаквания от предстоящия през месец май Конгрес на МКП в Берлин.

Въпрос на ACTRAV INFO: Правейки равносметка на изминалата 2013 г. – кои са според Вас основните достижения на световното синдикално движение?

Шарън Бъроу: Без съмнение основен приоритет бяха решителните действия в защита правата на домашните работници, в синхрон с влизането в сила през 2013 г. на Конвенцията на МОТ. Тя вече е ратифицирана от единадесет държави, още ратификации се подготвят в момента. Най-важното е, че: домашните работници от цял свят започнаха да членуват и да се организират в профсъюзи; поставиха своите искания за достойно заплащане и условия на труд; получиха сериозна подкрепа от страна на всички организации – членки на МКП. Това е един чудесен пример за това как работата на МОТ за разработване и прилагане на стандарти може да се свърже с конкретни действия … да се организират работниците за постигане на достойни условия на труд – в този случай това стана при едни от най-експлоатираните работници.

Въпрос на ACTRAV INFO: Следователно през 2013 г. беше осъществен напредък в защита правата на работещите с световен мащаб?

Шарън Бъроу: Мисля, че да. Ние намерихме иновативни подходи за синдикализиране – най-вече сред младите хора, както и осъществихме реален напредък в международната синдикална солидарност – отвъд границите, на глобално ниво. 2013 беше година на реален напредък в създаването на нови градивни елементи за провеждане на международни кампании срещу действията от тези правителства и работодатели, които искат да лишат работещите хора от техните права.
Ние проведохме първите програми в Световната академия за синдикално развитие на МКП, които бяха насочени съм стратегиите за инвестиране, към използването на международните инструменти, като напр., основните насоки на ОИСР за многонационалните предприятия и много други начини да се заставят работодателите на таблицата да спазват правата на служителите си, за синдикално представителство и колективното договаряне.

Въпрос на ACTRAV INFO: Вие считате, че световното синдикално движение е станало по-силно през 2013 г.?

Шарън Бъроу: Да – така смятам. Ние отбелязваме стабилен растеж в синдикалното членство и повишаване на влиянието на синдикатите в страни като Бразилия и Индонезия, имаме пробиви в Грузия и други страни, където международното синдикално движение беше много активно за провеждането на трудовите реформи, които подобриха живота на работниците.

Въпрос на ACTRAV INFO: Според Вас – какво още трябва да се подобри?

Шарън Бъроу: Предизвикателствата са много. Както направена от нас глобална анкета доказа – различията между онова, което политици и правителства правят и планират и това, което хората очакват от тях, на практика се задълбочават. Повсеместните неравенства, липсата на фундаментални реформи, които бяха обещани в началото на 2008 г., както и кризата, бездействието срещу ясната и непосредствена заплаха от изменението на климата, ширещата се практика за укриване на данъци – всички ние – и семействата и общностите – настояваме за действия за защита на настоящите и бъдещите поколения. Напредък по отношение на стандартите на труд беше направен при кредитирането от Световната банка, също Международния валутен фонд започна да говори по проблемите на неравенството и необходимостта да се разпределят равнопоставено плодовете на икономическата активност и най-накрая се подчерта, че колективното договаряне е от решаващо значение за икономическото възстановяване и просперитет. Но ние знаем, че още много трябва да се направи, за да трансформират тези настроения и, за да се сложи край на разрушителните политики на „строги икономии“. Самите политики доведоха няколко европейски страни до ръба на икономическа разруха, от която вероятно десетилетия ще се възстановяват.

Въпрос на ACTRAV INFO: Следващият Конгрес на МКП ще се проведе през месец май в Берлин. Какви са Вашите очаквания за него?

Шарън Бъроу: Конгресът в Берлин ще бъда един конгрес на обновлението, той ще има ясна насока към конкретни действия. Цялостният проект на Конгресната Декларация е в процес на разработване от ръководните органи на МКП и ще бъде представен за обсъждане на Конгреса. Тя ще очертае причините за загриженост на международното синдикално движение в сегашната епоха и ще бъде придружена с целенасочена рамка за действия в три насоки:
– Укрепване и растеж на синдикатите, включително организиране на стратегически кампании по глобални теми, създаване на структури в предприятията от сивата икономика, бързи действия по възникващите проблеми и изграждане на международен капацитет за мобилизиране и защита, за договаряне на права;
– Устойчиви работни места, сигурни доходи и социална закрила, приоритетно насочване фокуса на работата ни към сигурността на работното място, активни действия по изменение на климата и за климатична справедливост, за социална защита срещу бедността, за финансови реформи и глобална икономика;
– Реално ползване на правата, включително рамкиране на действията за страните в риск – посочване на най-лошите нарушители на правата на работниците и създаване на „списък за наблюдение“ за страни, където съществуват сериозни предизвикателства по отношение на правата. Конгресът ще разгледа стратегии и тактики, които да допринесат за зачитане на правата на човека и социалната и икономическата справедливост и в рамките на това, разбира се на жизненоважната роля на МОТ.

Този Конгрес ще дебатира въпроса за позиционирането на международното синдикално движение за решаване на предизвикателствата, пред които са изправени работещите хора, приложение на иновативни подходи към сложните проблеми, както и за възможностите за реализиране на пълния потенциал на международната синдикална солидарност.