До Министър-председателя на Р. България
До Министъра на труда и социалната политика
До Министъра на финансите
До Президента на КТ „ Подкрепа“

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ФЕДЕРАЦИИ НА КТ „ПОДКРЕПА“
ЗА  ПАКЕТ ОТ МЕРКИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ СЕКТОРИ

Уважаеми дами и господа,

      В Декларация на индустриалните федерации на КТ „Подкрепа“ до министър-председателя и до министъра на труда и социалната политика, изпратена на 24.03.2020 г., ние посочихме, че настояваме за пакет от мерки за компенсиране на индустриалните сектори.

      Това наше искане, заедно с конкретни предложения, беше обявено във всички официални становища на КТ „Подкрепа“ и поставено на заседанията на НСТС.

   Вече почти месец ние настояваме за спешно разглеждане на мерки, които касаят периода след прекратяване на извънредното положение, защото кризата в индустрията няма да бъде прекратена с прекратяване на извънредното положение, а по-скоро ще се задълбочи.

     Индустриалните федерации на КТ „Подкрепа“ подчертаха, че на българските работници и икономика е нужен цялостен социално-икономически пакет и визия за справяне с последствията върху секторите, които са гръбнак на българското стопанство.

      В последното становище на КТ „Подкрепа“, представено и в НСТС е записано:

    „Индустриалните федерации на КТ „Подкрепа“ обърнаха внимание, че още сега следва да се мисли и планира как ще бъдат подпомогнати предприятията, за да излязат по-бързо от кризата и да заработят на 100%. Настояваме при програмиране на следващи мерки социалните партньори да бъдат включени още на ниво работна група. Това ще минимизира времето за обсъждания и редакции впоследствие, тъй като още в началото управляващите ще имат шанс да разберат каква е ситуацията на терен и да планират мерки, които реално биха подпомогнали оцеляването на българските работници. Настояваме още от сега да се създаде работна група с участието на социалните партньори. Като се има предвид колко време отне Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и ПМС 55, е видно, че за изготвянето на мерки е нужно много време. През месец май работниците в много предприятия вече ще са с изчерпани платени отпуски, единственият вариант ще остане неплатеният отпуск, а това означава липса на всякакви доходи. А предприятията не могат да заработят веднага, за някои от тях ще са нужни месеци.“

      В тази връзка настояваме за:

  1. Да се регламентират мерки за справяне с кризата след прекратяване на извънредното положение. Тези мерки да обхващат основно предприятия от индустриалните сектори.

Мотиви: Възстановяването на предприятията от индустрията ще продължи с месеци, а може би и година, защото те са почти 100 процента експортно ориентирани, а кризата е в цял свят.

  1. На работниците и служителите от засегнатите от кризата предприятия, които работят в условията на непълно работно време, да се изплащат компенсации, осигуряващи допълване на осигурителния доход до размера, дължим при пълно работно време, като компенсациите са в размер допълващ 100% на осигурителния доход, когато същия е до 800 лв.; 80% – при осигурителен доход до 1500 лв. и 60% при осигурителен доход до 2500 лв. Компенсациите да бъдат изплащани от фонд „Безработица” директно на работниците и служителите в посочена от тях сметка, а не чрез работодателите. Работодателите подават данни до НОИ за засегнатите работници и служители.
  2. На работниците и служителите от засегнатите от кризата предприятия, които са в неплатен отпуск, да се изплаща компенсация за дните в неплатен отпуск. Компенсацията да се изчислява и изплаща пропорционално на дните в неплатен отпуск, на база на минималната работна заплата за страната. Това плащане също да се извършва директно към работниците и служителите, въз основа на подадена от работодателя информация.

Мотиви:  В голяма част от индустриалните предприятие вече е използван платения годишен отпуск. Има и немалко случаи на използване на неплатен отпуск, с цел да се запазят работните места. Очакванията са дните в неплатен отпуск през май и следващите месеци да се увеличи.

  1. Да се въведе необлагаем минимум в размер на минималната работна заплата.
  2. Да се гарантират по-бързи транспортни коридори с държавите от ЕС, САЩ и други държави, с които индустриалните предприятия имат договорни отношения.

Мотиви: Дейността на предприятията от индустрията е пряко свързана с държавите от Европа, САЩ и други държави, както за получаване на материали, инструменти и др., така и за износ на готова продукция по сключени договори.

  1. Да се предвиди облекчена процедура, която да се реализира след отмяна на извънредното положение, и която да включва финансово подпомагане наемането на работници и служители, регистрирани като безработни лица. Мярката да включва поемане за 6 месеца на най-малко 60% от възнагражденията и дължимите върху тези средства осигурителни плащания за сметка на работодателя за всяко от наетите безработни лица.

Мотиви: Постига се едновременно подпомагане в две посоки – редуциране на броя на безработните лица и осигуряването на заетост, от една страна, а от друга – насърчаване на бизнеса да възстанови и разшири дейността си. Тази процедура следва да е максимално облекчена и да не изисква никакви утежняващи условия и бюрократични препятствия. Средствата следва да се осигурят от фонд „Безработица”, тъй като при среден период на получаване на обезщетения за безработица, наетите по тази мярка лица, така или иначе биха получавали обезщетения в приблизително същия размер и за приблизително същия срок. В случая обаче, те ще реализират брутен вътрешен продукт, и ще реализират вноски, като от данък, така и от осигурителни плащания.

  1. Да се изготви схема за финансово подпомагане на бизнеса, обвързана със създаването на заетост, при която на всеки работодател от индустриалния сектор, наел не по-малко от 20 безработни лица, да се осигури поемане на лихвите по инвестиционни кредити, за сметка на държавния бюджет. Размерът на кредита, чиито лихви се обезпечават от държавата, да се постави в зависимост от броя на наетите безработни лица, като се обвърже срока на подпомагане със срока на запазване на заетостта.

Мотиви: Това ще позволи на бизнеса осигуряване на определен обем средства по безлихвени за определен период кредити, които средства да се инвестират в нови технологии, нови производства, подобряване на условията н труд за съществуващите работни места и създаване на нови такива. В същото време инвестицията ще гарантира нарастване на заетостта.

23.04.2020 г.

гр. София

СФММ на  КТ „Подкрепа“                                                   СМФ на КТ „Подкрепа“

НФ „Металургия“ на  КТ „Подкрепа“                              ФЛП на КТ „Подкрепа“

НФ „Химия“ на КТ „Подкрепа“                                         НФ „Енергетика“  на КТ „Подкрепа“

Федерация атомна енергетика на КТ „Подкрепа“