ДО

Г-Н ГЕОРГИ КЛИСУРСКИ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР

НА ФИНАНСИТЕ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КЛИСУРСКИ,

КТ „Подкрепа“ изготви настоящото предложение във връзка с проведените разговори с Министър-председателя акад. Николай Денков, социалните партньори, представители на Министерство на финансите, Министерство на труда и социалната политика за намиране на механизъм за актуализиране на диапазон на размера на максималния осигурителен доход (МОД), на базата на ясни критерии и механизъм. съобразени с икономическите и социалните процеси, макроикономическата прогноза и при спазване на принципа на солидарност, заложен в осигурителната система.

КТ „Подкрепа“ поддържа становището си за премахване на тавана на максималния осигурителен доход, тъй като общата данъчно-осигурителна тежест трябва да е една и съща, независимо от размера на индивидуалния осигурителен доход, без да се осигурява предимство за най-високите доходи.

Обръщаме специално внимание, че при промени в осигурителните прагове, трябва задължително да се актуализират размерите на обезщетенията, които се изплащат на база осигурителен доход. Съществено важно е осигурените лица, да бъдат насърчавани да се осигуряват на база фактически доходи. От друга гледна точка обезщетенията за отглеждани на дете трябва да са част от политиката за борба срещу демографската криза. При всяко последващо увеличение на максималния и минималния осигурителен доход и замразяване на цитираните обезщетенията се създава отрицателно отношение към осигурителната система. Няма икономическа логика размерът на обезщетението за отглеждане на дете да е фиксирано като размер, независимо от осигурителния доход на родителите.

Не на последно място диспропорциите в размера на отпуснатите и новоотпусканите пенсии, съответно покупателната им способност (цена на парите във времето), както и формулите за изчисляване на размера на индивидуалната пенсия трябва да кореспондират с промените на осигурителните прагове.

Само по себе си увеличението на максималния осигурителен доход е стъпка в правилната посока, но е само един елемент от осигурителната система.

КТ „Подкрепа“ предлага освен механизма за увеличаване на максималния осигурителен доход да се предложат и подходи за актуализиране на размерите на свързаните с осигурителния доход обезщетения така, че системата да насърчава изсветляването на осигурителната основа.

Към днешна дата нормативна база и внесените в Народното събрание предложения за изменение са:

 • максималният размер на осигурителния доход е 3 400 лв. за 2023 г.
 • предложението за 2024 година е 3750 лв.
 • законовото изискване е максималния размер на пенсията да е 40% от МОД, т.е. МОД трябва да достигне 8 500 лв.

Предложените механизми следва да определят МОД в диапазон, в който да се приеме конкретен размер, съгласно предвидения законов механизъм за тристранно сътрудничество, като се отчитат и фактори, невъзможни да се вземат предвид при използване на математически формули, като вътрешни и външни рискове, вероятност за сбъдване на макропрогнозите и други.

Възможните индикатори, които биха могли да служат актуализиране на размера на МОД са:

 • ръст на средната работна заплата (СРЗ), отчетни данни;
 • ръст на средния осигурителен доход (СОД), отчетни данни;
 • ИПЦ, предвид че данните се отчитат по-често от ХИПЦ;
 • Ръст на СРЗ, прогноза за следващата година;
 • Ръст на СОД, прогноза за следващата година;
 • Прогнозен ИПЦ за следващата година.

 

Диапазон на МОД:

Нормално би било изчисляването на диапазона на МОД за следващата година да е базирано на отчетните данни, което ще даде минималния размер на диапазона и на база прогнозните данни за следващата година, което ще представлява максималния размер на диапазона на МОД.

Може да се определи среднотежестно препоръчителен размер на МОД, на база изчисления от отчетни данни и прогнозни данни. Диапазонът, в който трябва да се определи МОД за следващата година трябва да е в приемливи граници, като минималния размер не може да е по-нисък от определения от отчетните данни.

Ръстът на МОД, трябва да служи обвързано и за определяне на конкретните размери на осигурителните обезщетения.

Конкретен размер на МОД:

Конкретният размер на МОД следва да се установи след обсъждане в НСТС, като се отчетат мненията на социалните партньори.

КТ „Подкрепа“ предлага няколко примерни варианта за изчисляване на нарастването на МОД.

 

 1. ВАРИАНТИ ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА МОД

ВАРИАНТ 1 на база отчетен период

Възможен вариант за актуализиране на МОД е да се използват коефициент, представляващ средноаритметично от два индикатора – ръст на СРЗ (или СОД) към края на периода (12 месеца) и инфлация към същата дата за същия период.

КМОД = (РСРЗ + И)/2, където:

КМОД е коефициент за актуализиране на МОД за следващата календарна година;

РСРЗ е ръста на средната работна заплата в края на периода

И е инфлацията в края на периода

МОДО се изчислява на базата на текущия размер на МОД, умножен по коефициента за актуализиране.

МОДО = МОДТР * КМОД,

РИСК – Естествено, така изчисления коефициент не отчита бъдещите промени в икономическата и социалната среда и рисковете от резки промени в инфлацията.

ВАРИАНТ 2 на база прогноза за следващия период и отчетни данни за предходен период

Възможен вариант за актуализиране на МОД е да се използват коефициент, представляващ средноаритметично от два индикатора – прогнозния ръст на СРЗ (СОД) за следващата година и прогнозната инфлация за същия период.

Първата стъпка е да се изчисли коефициента на нарастване на база отчетни данни за изминалия период (от 12 месеца или друг), както следва:

КМОД = (РСРЗ + И)/2, където:

КМОД е коефициент за актуализиране на МОД за отчетния период;

РСРЗ е ръста на средната работна заплата в края на същия период;

И е инфлацията в края на същия период.

Втората стъпка е да се изчисли МОДОТЧЕТ, като се използва изчисленият коефициент на база отчетни данни и размера на МОДПТП, преди текущия период, както следва

МОДОТЧЕТ = МОДПТП * КМОД,

Забележка: Естествено, така изчисления МОДОТЧЕТ ще се различава от текущия размер на МОД, пропорционално на грешката в прогнозата, на база на която е изчислен.

Третата стъпка е изчисляване на коефициента за актуализиране на МОД за следващия период, като се използват прогнозните данни за ръст на СРЗ и ръст на инфлацията, както следва:

КМОДП = (РСРЗП + ИП)/2, където:

КМОДП е коефициент за актуализиране на МОД;

РСРЗП е прогнозния ръст на средната работна заплата за периода

ИП е прогнозната инфлация за периода

Четвъртата стъпка е изчисляване на МОД за следващия период, като се използват МОДОТЧЕТ и коефициента за актуализиране на МОД на база прогнозните данни:

МОДП = МОДОТЧЕТ * КМОДП

ЗАБЕЛЕЖКА: Вариант 2 предоставя възможност за по-точно определяне на МОД, базиран на отчетни данни и стъпващ върху прогнозата за следващия период, за който всъщност се определя размера му.

 

ВАРИАНТ 3 на база среднотежестно влияние на изчислените по Вариант 1 и Вариант 2 тавани на осигурителния доход.

Възможни са различни хипотези за определяне на тежестта на всеки от вариантите (отчетни и прогнозни бази) при изчисляване на МОД.

Например: Изчисленият МОД на база отчетни данни да е с тежест 20% и изчисленият МОД на база прогнози да е с тежест 80%.

МОД = МОДОТЧЕТ*0,20 +МОДП*0,8

 

 1. ОКОНЧАТЕЛЕН РАЗМЕР НА МОД

Окончателният размер на МОД се установява нормативно по съществуващата процедура при база изчисления МОД, в диапазон не по-голям от двойния размер на прогнозната инфлация за следващата година (период).

Защо инфлацията? Инфлационните процеси силно влияят върху икономиката и социалния живот в страната. Колкото по-ниска е инфлацията, толкова по-устойчиви са икономиката и жизнения стандарт. Колкото по-голяма е инфлацията, толкова по-съществено е влиянието й върху икономическите решения, както и върху стандарта на живот.

Този диапазон от една страна защитава устойчивостта на системата, а от друга страна дава възможност при диалог да се постигне разумно решение за тавана на осигурителния доход.

 1. ДОСТИГАНЕ НА ЗАКОНОВОУСТАНОВЕНИЯ РАЗМЕР НА МОД

Предвид, че е налице значително изоставане на размера на МОД спрямо максималния размер на отпусната пенсия, следва към така актуализирания размер на МОД да се прибави и пропорционална част от сумата, представляваща разликата между нормативния таван на МОД и актуализирания размер, съответстващ на периода години, за които се планира изравняване на изчисления размер с нормативния размер.

Например може да се приеме, че разликата ще се компенсира в рамките на 5 години, според прогнозите може да се определя различен размер за всяка от следващите години, отново на база диалог между социалните партньори.

ПРИМЕР (данните са примерни):