ДО

Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

ДО

Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА

МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я

на Конфедерация на труда „Подкрепа“

Относно: Цялостен пакет мерки и план за пост-пандемично възстановяване на икономиката

 


„Изглежда нашите политически лидери са забравили поуките от кризата през 2008 г., когато работниците, които бяха изоставени, обърнаха гръб на политическия елит и станаха жертва на изкушенията на евроскептичните и популистки партии.

Без преувеличение можем да заявим, че кризата Covid-19 реално излага на риск бъдещето на Европейския съюз. Това е икономически шок, социална катастрофа и политическа криза в едно. Сега е по-спешно от всякога да проявим лидерство и солидарност. Имаме броени дни да се справим, не седмици.“

 Люк Триангъл, генерален секретар на IndustriAll Европа


 

УВАЖАЕМА Г-ЖО НИКОЛОВА,

УВАЖАЕМА Г-ЖО САЧЕВА,

 

Конфедерация на труда „Подкрепа“ нееднократно заяви, че липсата на реални, ефективни икономически мерки ще компрометира иначе навременните рестрикции, които бяха наложени с цел ограничаване разпространението на заразата. За пореден път изпращаме нашите предложения както за адекватно подпомагане на работниците и бизнеса, така и за мерки за последващо възстановяване. Обръщаме внимание и на изпратените от наши структури искания още на 25 март за предприемане на стъпки за облекчаване на напрежението и струпванията на граждани в „Бюрата по труда“. Макар вече да беше обявена възможност за изпращане на документи за регистрация на безработните през електронна поща, последващата регистрация в НОИ все още трябва да се прави на място. Струпванията на граждани в тесни коридори и препълнени помещения по никакъв начин не помага за спазване на ограниченията.

Преди да преминем към описание на мерките обаче, Ви обръщаме внимание на факта, че вече беше проведено заседание на Комисията по доходи и жизнено равнище към НСТС по постановление на Министерския съвет за крайно окъснялото актуализиране на добавката за нощен труд, която все още е в размер на 25 стотинки на час. Въпросното постановление все още не е прието на заседание на МС, а именно работниците и служителите на първа линия днес – лекари, медицински сестри, санитари, са в секторите, които са най-засегнати от обидно ниското заплащане на нощния труд. 

РЕАЛНО И РАБОТЕЩО ПОДПОМАГАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И ДОХОДИТЕ

Смятаме, че подкрепата трябва да е навременна и добре премислена, за да постигне целите си. В тази връзка за пореден път алармираме за опасността въпросните 60% от осигурителния доход на работниците да не стигнат до заетите, а да бъдат използвани от някои работодатели за други нужди.

Изразяваме и опасенията си, че механизмът 60/40 няма да бъде от полза за по-малките и по-уязвимите фирми и техните работници. Ако една малка или семейна фирма няма натрупани резерви, тя просто няма да може да си позволи да доплаща 40% от възнагражденията плюс осигурителните вноски. Въпросните 60% осигурителните фондове ще изплатят без никакви обещания, без никакви гаранции за запазване на заетостта, ако работникът бъде съкратен и се регистрира като безработен. По същество това подпомагане ще отиде във фирми, които нямат нужда от него.

Накрая ще изпуснем възможността да задържим икономиката в кондиция, за да може тя да започне да се съвзема в първия момент, в който отпаднат ограниченията за хората и стоките. С настоящата дистанцирана от реалностите политика и продължаващите опити за икономии по време на извънредно положение, гарантираме на икономическите единици времеви лаг, след отпадане на ограниченията, в който ще се наложи наново окомплектоване на трудовите колективи, обучения и пр. преди предприятията да започнат отново да работят, да плащат заплати и данъци.

Индустриалните федерации на КТ „Подкрепа“ подчертаха, че на българските работници и икономика е нужен цялостен социално-икономически пакет и визия за справяне с последствията върху секторите, които са гръбнак на българското стопанство. Действащата вече мярка 60/40 дори не се доближава до реалните базови потребности. В тази връзка настояваме за:

 • Отпадане на ограниченията за дейностите, които ще бъдат обгрижвани от бюджета. Не може за едни работници държавата да е майка, а за други – мащеха. На работниците и техните семейства, които се трудят във всички засегнати компании, трябва да бъде гарантирано поне оцеляването през трудните месеци.
 • Изплащане на компенсации на работниците по предходната точка в размер на 100% при възнаграждение до 800 лв.; 80% при възнаграждение до 1500 лв. и 60% до 2500 лв.

Обръщаме внимание на ситуацията в държавните и общински училища, общинските детски градини и ясли. Докато учителите все пак продължават да получават трудовите си възнаграждения, непедагогическият персонал е в тежка несигурност. И това на фона на изключителното включване на частните детски градини и въздушния пътнически превоз в списъка на икономическите дейности, които могат да получат подпомагане от бюджета.

Не бива да пренебрегваме също факта, че с мярката 60/40 ще гарантираме някои неприлично високи заплати в определени сектори, които биха стигнали за оцеляването на няколко работника от добивната или преработващата промишленост например. Сега не е време за облаги, а за оцеляване!

ГАРАНТИРАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА 

 1. Основно и допълнително възнаграждение

С нарастваща тревога, КТ „Подкрепа“ констатира случаи, в които работодатели използват предоставеното им право да установят едностранно непълно работно време и произтичащото от това пропорционално намаляване на трудовото възнаграждение, а след това издават заповед за преустановяване на работа по чл.120в от КТ, при което начисляват възнаграждението по чл.267а от КТ на база редуцирания размер на заплатата, дължим при въведеното непосредствено преди това непълно работно време. В тази връзка  предлагаме създаването на нова ал.2 при съществуващата сега редакция на чл.267а от КТ:

(2)      Брутното трудово възнграждение по ал.1 включва:

 1. Основното трудово възнаграждение, в размер уговорен между страните в индивидуалния трудов договор;
 2. Допълнителните трудови възнаграждения, определени с нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер.“

Със същите аргументи, предлагаме в чл.138а, да се създаде нова ал.5 с текст:

(5) В случаите по ал. 2, ако в месеца, следващ периода, за който е въведено непълно работно време, трудовото правоотношение на работника или служителя се прекрати, обезщетенията по чл. 220, чл. 221, ал. 1, чл. 222 и 224 се определят от уговорените в трудовия договор основно и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер.“

 1. Отпуск за извънредно положение на уязвими работници

Считаме за крайно наложително да се преразгледат мерките предвидени за онези български граждани, на които, поради въвежданите все по-драстични противоепидемични ограничения, се налага да приложат всяка дадена от закона възможност, за да осигурят ползване на отпуск, като в това число попадат най-вече уязвимите групи, посочени в чл.173а, ал.2 от Кодекса на труда. За тях, в цитираната разпоредба е предвидена възможност да ползват платения си годишен отпуск, а при изчерпване на същия да реализират право на неплатен отпуск, чието ползване да не зависи от волята на работодателя. Предлагаме създадената чрез чл.173а, ал.2 от КТ правна възможност да се преформулира като право на ползване на специфичен отпуск по време на извънредно положение, за времето на чието ползване, работниците и служителите вместо възнаграждение по чл.177 от КТ, да получават парично обезщетение за временна неработоспособност. В тази връзка формулираме нова редакция на чл.173а, ал.2 и създаване на нови ал.3 и ал.4:

(2)      При обявено извънредно положение, работодателят е длъжен да разрешава ползването на отпуск за извънредно положение, по искане на:

 1. бременна работничка или служителка, както и на работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро;
 2. майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
 3. работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
 4. работник или служител, който не е навършил 18-годишна възраст;
 5. работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;
 6. работник или служител с право на закрила при уволнение по чл. 333, ал. 1, т. 2 и 3.

(3)       Отпускът по ал.2 е в размер на 30 работни дни и може да се ползва изцяло или на части за времето на обявеното извънредно положение.

(4)       За времето на отпуск по ал.2, на работника или служителя се изплаща парично обезщетение в размер, определен по реда на чл.41 от Кодекса за социално осигуряване.“

Досегашната ал.3 предлагаме да отпадне, защото времето на ползване на всякакъв вид платен отпуск по смисъла на чл.352, ал.1, т.2 от КТ се зачита за трудов стаж и без да е необходимо изричното посочване тук.

БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

И към момента продължават да функционират производства, в които не се спазват ограниченията и мерките, включени в заповедта на министъра на здравеопазването. В Изпълнителната агенция „Главна инспекцията по труда“ са подадени множество сигнали за такива нередности. Дори инспекторите да успеят да реагират в законовите срокове и да наложат санкции на работодателите, това не означава, че те мигновено ще адаптират условията на труд. И да го направят, то ще изисква време, през което техните работници може да се заразят. Възможноста за разпространение на коронавируса трябва да бъде прекратена веднага. Поради това предлагаме приемането на нов член в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение:

Работниците и служителите имат право да откажат изпълнението или да преустановят работа, когато работодателят или органът по назначаване не е осигурил необходимите противоепидемични мерки на работното място. В тези случаи те имат право на обезщетение по чл.219, ал.1 от Кодекса на труда. 

Мотиви:

Гарантирането на живота и здравето на хората е с най-голям приоритет, а за краткото време от въвеждане на извънредното положение и въвеждането на задължителни противоепидемични мерки се наблюдава масово неприлагане на същите на работните места, включително в държавната администрация. Работници и служители са принудени под угрозата да останат без работа, да обслужват клиенти, без да са взети каквито и да е предпазни мерки за тяхната защита. При тези форсмажорни обстоятелства, всяко друго действие или санкция е последващо и е възможно да е закъсняло. 

ОТЛАГАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ НЕ САМО ЗА БИЗНЕСА, НО И ЗА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Считаме, че спешно трябва да се приеме една наложителна мярка, касаеща самоосигуряващите се лица. Странно защо, сроковете за деклариране и плащане на данъчни задължения на други икономически субекти бяха удължени, без такова удължаване да се предвиди за самонаетите лица. Считаме за напълно логично, наред с възможността за получаване на безлихвен кредит, който тези български граждани така или иначе ще имат задължение за възстановят, да се предвиди аналогично и за тях удължаване на срока за заплащане на осигурителните и данъчни задължения, произтичащи от подаването на годишните им данъчни декларации.

Във връзка с оповестените намерения за подпомагане на една тясна група самоосигуряващи се лица през „проекти“, напомняме, че самоосигуряващи са не само артистите, но и адвокатите, преводачите, таксиметровите шофьори… Всички те имат нужда от подкрепа. След като очевидно държавата призна необходимостта на мерки за едните, редно е да го направи за всички останали.

НЕВИДИМИТЕ ХОРА

КТ „Подкрепа“ алармира от началото на извънредното положение, че ще има български граждани, които няма да имат възможност дори да изхранват себе си или своите семейства. Допреди няколко дни чл. 6 на ЗМДВИП включваше възможността за отлагане на плащането на сметки. За съжаление това спешно беше променено и сега могат да  се отлагат само кредити. За да работят едни правила, те трябва да бъдат възможни за изпълнение. Плащане на сметки за ток, парно, вода, когато домакинствоте не разполага с доходи, е невъзможно. Поради това настояваме тази опция за отлагане на плащанията да се запази за тези домакинства, които вече са без всякакви средства.

Въпреки твърденията, че през първия месец никой не е пострадал от ограниченията, резултатите са очевидни – големи групи хора остават без средства за препитание. Затова настояваме за спешни мерки за лица, които са в неплатен отпуск; работили са само на граждански и други нетипични договори, без трудови такива; освободени са от работа, но нямат право на нормално обезщетение за безработица, поради факта, че са ползвали такова през последните три години; самоосигуряващи се лица; безработни без право на обезщетение за безработица; работещи в семейни фирми без трудови правоотношения; хора без никакви доходи, които до момента са се прехранвали с нерегистрирана заетост.

Системата за социално подпомагане категорично не може да гарантира оцеляването на българските граждани. Гарантираният минимален доход е едва 75 лв., а изискванията за получаването му са достъпни само за хора без никакви приходи. В едно от многобройните си становищя и предложения до момента дадохме пример с четиричленно семейство, в което и двамата родители остават без работа, ще може да получи максимум 145,50 лв., ако изпълни неизпълняеми критерии. Докато продължава да дължи вноски по кредити, наеми, битови сметки за ток, парно, вода.

На всяко домакинство трябва да бъде гарантиран минимален размер средства, с които да може да се изхранва по време на наложените ограничения. Алтернативен вариант е ежеседмичното, безвъзмездно предоставяне на базови хранителни продукти. За да се спазват ограниченията и те да бъдат приети, българските граждани трябва да са спокойни за прехраната си. В противен случай нито ограниченията ще се спазват, нито армия и полиция ще могат да спрат неизбежния ръст на престъпността.

МОБИЛНОСТ ПО ВРЕМЕ НА ЧУМА

Изключително разтревожени сме от информацията, че наши съграждани ще продължават да пътуват в държави с широко разпространение на коронавирус. Именно поради заплахата от масово заразяване и високата смъртност, особено на възрастни и болни граждани, българската икономика е почти задушена, безработицата се увеличава главоломно, налага се да вземем нови държавни заеми. Една от причините за навлизане и разпространение на заразата в България са завърналите се в родината си стотици хиляди българи. Все още не сме се справили с предизвикателството да убедим всеки един завърнал се човек да спазва задължителната 14-дневна карантина.

Защо в такъв случай си отваряме нови фронтове чрез изпращането на работници в Австрия? Принудени от ниските, а вече вероятно липсващи, трудови възнаграждения в България, медицински работници, детегледачи и гледачи на възрастни хора отново бяха примамени за жълти стотинки. Периодът на първоначалната карантина няма да им бъде заплатен. Ще живеят в „хотел“, който вероятно е хостел. Следват 6 седмици работа по 24 часа на ден в грижи за най-рисковия контингент!

Кой ще лекува тези български работнички, когато се разболеят? Българското правителство поиска ли от австрийското гаранции, че нашите граждани ще бъдат лекувани адекватно, а няма да бъде преценено, че не са приоритет на австрийската здравна система, когато настъпи моментът за избор кой да бъде спасен? Сключена ли е застраховка „Живот“ за тези хора, за да бъдат изплатени компенсации на техните семейства, ако бъдат заразени и нямат шанса да бъдат спасени?

Вчера Европейската комисия за пореден път показа преклонението си пред парите, като от една страна даде насоки за ограничаване на ненужното движение на хора, а от друга – издаде напътствия към държавите членки за освобождаване на движението на граждани с „критично важни професии“. Интерпретацията на тази „спешна  необходимост“ се оказва изключително широка, като тук се включват и сезонните земеделски работници. Категорично невярно е, че няма кой да се грижи за селското стопанство на Франция, Германия, Великобритания. Собствените им граждани отдавна са отвикнали да полагат евтин нискоквалифициран труд, заради което на местните компании им трябват пришълци, често пъти по-образовани и по-квалифицирани от самите тях. Западноевропейските компании продължават да се опитват да я карат по старому и отново за наша сметка.

Европейската комисия улеснява трудовия и социален дъмпинг с разместването на отчаяни източноевропейци от една страна в друга, успоредно с това обаче ЕК спомага и за разпространението на коронавируса! Очевидно е, че никаква пандемия не може да спре лобизма на високо европейско ниво.

КТ „Подкрепа“ се обръща към Вас с настояване:

Вариант I България да не отстъпва от наложените здравни ограничения и да не позволява да се създадат условия за повторна вълна на заразата чрез непрестанно движение на хора от и към Западна Европа. За да имат с какво да оцеляват тук, на българските граждани следва да им бъде гарантиран минимален жизнен доход до края на ограниченията.

Вариант II Българското правителство да настоява пред държавите, които искат да се възползват от евтин труд на български граждани, да бъдат задължени да се грижат за икономическото и здравно състояние на нашите съграждани. Заминаващите български работници следва да бъдат уведомени предварително, че няма да бъдат допуснати обратно в страната, докато не отмине кризата.

Не евтиния труд, а здравето на европейските граждани би трябвало да е първа цел на един солидарен, социален, човешки Европейски съюз. И на България.

ПРАВО НА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Във връзка с динамичните процеси на пазара на труда, КТ „Подкрепа“ предлага промяна в Кодекса за социално осигуряване, която да запази правото на осигурените български работници на профилактика и рехабилитация.

ЗИД на КСО, Преходни и Заключителни разпоредби

Нов параграф

„§24. До 31 декември 2020 г., изискването за внесени или дължими осигурителни вноски за период от 6 календарни месеца по смисъла на чл.13в, ал.1, не се прилага за лица, чието осигуряване  за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест е прекратено по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.“

Мотиви:

Целта на предложената промяна е осигурените лица, да не губят права  за профилактика и рехабилитация, поради прекратяване на осигуряването, вкл. поради ползване на неплатен отпуск, вследствие на въведеното извънредно положение с решение на Народното събрание от 13.03.2020г. 

ЖП ТРАНСПОРТ

Предлагаме пренасочване на товарния трафик към железопътен транспорт и създаване на зелени железопътни коридори. Така по-лесно ще се осигури транспортиране на товари и стоки между държавите. С осигуряването на железопътни и комбинирани товарни превози за и от Западна, Централна и Източна Европа, страните от ОНД, Близкия и Среден Изток, скандинавските страни ще се минимизира възможността от пренасяне на заразата и блокиране на икономиката. Комбинираните превози могат да се осъществяват по два начина: придружен комбиниран превоз или непридружен комбиниран превоз. При придружения комбиниран превоз водачът на МПС пътува в състава на влака в прикачен спален/кушет вагон. Предприетите действия от  началото на кризата за договаряне между   България и Турция, с което се позволява движението на още два влака между интермодалните терминали в Пловдив и Черкезкьой, облекчавайки натоварването на ГКПП „Капитан Андреево” е стъпка в правилната посока, но е крайно недостатъчна! Проблемите с обработването на граничните преходи остават и е необходимо да се предприемат  реални мерки за облекчаване на процедурите при граничните преходи, особено със страните които не са членки на ЕС.

Мотиви:

Прилагането на тази мярка ще доведе до реално подпомагане на икономиката ни,  по-бързото придвижване на товарите и стоките, разтоварване на граничните пунктове от километрични опашки от автомобили, по-добра и контролирана дезинфекция и недопускане разпространението на заразата. И не на последно място използването на по-екологично чист с ниски емисии на CO2 транспорт.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

 1. Ясни правила

Всички описани горе мерки следва да се обвържат недвусмислено, още сега с национален консенсус по отношение на начина, по който ще бъдат възстановени използваните от бюджета средства. Напомняме, че КТ „Подкрепа“ направи това предложение още в първите дни на извънредното положение. Категорично не споделяме позицията, че сега не е време за такива разговори. Напротив, те трябва да се проведат в този момент! Сега, когато целият български бизнес е протегнал ръка към държавния бюджет, трябва да е наясно, че именно той ще трябва да го възстанови. Настояваме за следните мерки:

 • Обвързването на тази помощ за бизнеса със забрана за разпределяне на дивиденти и бонуси през настоящата година.
 • Въвеждане на европейска, прогресивна данъчната система.
 • Необлагаем минимум в размер на минималната работна заплата.
 • Диференцирано ДДС за стоки от първа необходимост.
 1. План за излизане от кризата

Индустриалните федерации на КТ „Подкрепа“ обърнаха внимание, че още сега следва да се мисли и планира как ще бъдат подпомогнати предприятията, за да излезнат по-бързо от кризата и да заработят на 100%. Настояваме при програмиране на следващи мерки социалните партньори да бъдат включени още на ниво работна група. Това ще минимизира времето за обсъждания и редакции впоследствие, тъй като още в началото управляващите ще имат шанс да разберат каква е ситуацията на терен и да планират мерки, които реално биха подпомогнали оцеляването на българските работници.

Настояваме още от сега да се създаде работна  група с участието на социалните партьори. Като се има предвид колко време отне Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и ПМС 55, което тепърва ще се гледа, е видно, че за изготвянето на мерки е нужно много време. През месец май работниците в много предприятия вече ще са с изчерпани платени отпуски, единственият вариант ще остане неплатеният отпуск, а това означава липса на всякакви доходи. А предприятията не могат да заработят веднага, за някои от тях ще са нужни месеци.

Европа и България в частност не могат да чакат повече. Необходима ни е мощна финансова инжекция и план за устойчиво развитие и пост-пандемична инвестиционна програма:

 • Изграждане/възстановяване на стратегически вериги на доставките вътре в Европейския съюз.
 • Мигновено активиране на механизъм за подкрепа на здравните системи.
 • Сериозна подкрепа за останалите без работа граждани. Според IndustriAll Европа, безработните в ЕС вече надминават 15 милиона души!
 • Справедливо данъчно облагане за финансиране на възстановяването. Това трябва да включва борба с избягването на данъци, адекватни корпоративни данъци, въвеждане на цифров данък, въвеждане на данък върху богатството и по-прогресивен данък върху доходите.
 • Реално, а не декларативно, въвеждане на Европейския стълб на социалните права.
 • Участие на работниците при вземане на решения от малкото магазинче, през производствения цех и мулитнационалната компания, до съставяне на националния план за възстановяване на промишлеността.

Ако не предприемете тези стъпки веднага, ще превърнете настоящата рецесия в дълбока депресия.