ДО

Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО
 
ДО
Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я
на Конфедерация на труда „Подкрепа“
Относно: Допълнение към изпратената ни таблица с предложения за мерки и план за пост-пандемично възстановяване на икономиката

УВАЖАЕМА Г-ЖО НИКОЛОВА,
УВАЖАЕМА Г-ЖО САЧЕВА,

КТ „Подкрепа“ възразява срещу наложения от началото на извънредното положение подход ключови законови промени в трудов, осигурителен и социален аспект да бъдат правени без изобщо да бъдат подлагани предложенията на обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Свидетели сме на поредните промени – извънредното положение вече се модифицира, срокът на действие на част от разпоредбите на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се удължават, но без да бъдат съобразени тези промени със заложеното в Кодекса на труда и единствената мярка за запазване на заетостта – 60/40.

Забелязваме също, че в дневния ред на заседанията на НСТС се включват въпроси, които не са обсъдени предварително в съответните комисии към НСТС и няма становища по тях. Не виждаме причина за толкова хаотични и нерегламентирани действия.

По първа точка от изпратения ни дневен ред изпращаме част от мерките от предходните ни становища, които смятаме, че също следва да бъдат обсъдени. Допълваме с предложения на няколко наши професионални федерации, които са изпратени до Министерския съвет, МТСП и ресорните министерства. Прилагаме и цялостните предложения на федерациите.

 1. I. Предложения за мерки от предходни становища на Конфедерацията на труда „Подкрепа“
 • Изплащане на компенсации на работниците в размер на 100% при възнаграждение до 800 лв.; 80% при възнаграждение до 1500 лв., но не по-малко от 800 лв. и 60% до 2500 лв., но не по-малко от 1200 лв.
 • Премахване на възможността за прилагане на непълно работно време и впоследствие начисляване на намаленото възнаграждение по чл.267а от КТ.

Предлагаме създаването на нова ал.2 при съществуващата сега редакция на чл.267а от КТ:

(2) Брутното трудово възнаграждение по ал.1 включва:

 1. Основното трудово възнаграждение, в размер уговорен между страните в индивидуалния трудов договор;
 2. Допълнителните трудови възнаграждения, определени с нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер.“

Предлагаме в чл.138а, да се създаде нова ал.5 с текст:

(5) В случаите по ал. 2, ако в месеца, следващ периода, за който е въведено непълно работно време, трудовото правоотношение на работника или служителя се прекрати, обезщетенията по чл. 220, чл. 221, ал. 1, чл. 222 и 224 се определят от уговорените в трудовия договор основно и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер.“

 • Въвеждане на отпуск за уязвими работници (майки с малки деца, възрастни и пр.) и компенсиращ доход – много голяма част от българските работници вече са без платен отпуск. Няма да могат да си починат през лятото, няма да могат да ползват туристически услуги. В тази връзка предлагаме допълнителен 10-дневен платен отпуск за всички български работници и 20-дневен за уязвимите групи. Този отпуск да се изплаща като компенсация от фонд „Безработица“ по подобие на основното ни предложение.
 • Възможност работниците да откажат изпълнението на работа, когато не са осигурени необходимите противоепидемични мерки.

Предлагаме приемането на нов член в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение или както ще се казва след промените:

„Работниците и служителите имат право да откажат изпълнението или да преустановят работа, когато работодателят или органът по назначаване не е осигурил необходимите противоепидемични мерки на работното място. В тези случаи те имат право на обезщетение по чл.219, ал.1 от Кодекса на труда.“

 • Преустановяване на спорадичната мобилна заетост на сезонни и социални работници

За сезонните селскостопански работници и социални работници, които работят в чужбина

Вариант I България да не отстъпва от наложените здравни ограничения и да не позволява да се създадат условия за повторна вълна на заразата чрез непрестанно движение на хора от и към Западна Европа. За да имат с какво да оцеляват тук, на българските граждани следва да им бъде гарантиран минимален жизнен доход до края на ограниченията.

Вариант II Българското правителство да настоява пред държавите, които искат да се възползват от евтин труд на български граждани, да бъдат задължени да се грижат за икономическото и здравно състояние на нашите съграждани. Заминаващите български работници следва да бъдат уведомени предварително, че няма да бъдат допуснати обратно в страната, докато не отмине кризата.

 • Данъчни промени за възстановяване на направените по време на извънредната ситуация държавни разходи
 • Въвеждане на европейска, прогресивна данъчната система.
 • Необлагаем минимум в размер на минималната работна заплата.
 • Диференцирано ДДС за стоки от първа необходимост


II. Предложения на индустриалните федерации на КТ „Подкрепа“

 • На работниците и служителите от засегнатите от кризата предприятия, които работят в условията на непълно работно време, да се изплащат компенсации, осигуряващи допълване на осигурителния доход до размера, дължим при пълно работно време.
 • На работниците и служителите от засегнатите от кризата предприятия, които са в неплатен отпуск, да се изплаща компенсация за дните в неплатен отпуск.
 • Да се предвиди облекчена процедура, която да се реализира след отмяна на извънредното положение, и която да включва финансово подпомагане наемането на работници и служители, регистрирани като безработни лица.
 • Да се изготви схема за финансово подпомагане на бизнеса, обвързана със създаването на заетост, при която на всеки работодател от индустриалния сектор, наел не по-малко от 20 безработни лица, да се осигури поемане на лихвите по инвестиционни кредити, за сметка на държавния бюджет.

III. Предложения на Национална федерация „Земеделие и горско стопанство“

 • Чрез дирекции „Бюро по труда“, Агенцията по заетостта да се свърже с всички безработни от конкретната община и да им предложи сезонна заетост с договор до края на сезона. Брутното трудово възнаграждение следва да е не по-малко от 900 лв. или приблизително 1,5 пъти минималната работна заплата.
 • Да бъдат направени промени по отношение на обезщетенията за безработица и социалните помощи, така че получаващите ги в момента лица да бъдат мотивирани да се ангажират в селското стопанство. Гражданите, които имат право на обезщетения за безработица, при желание следва да имат възможност да работят в земеделието.