Президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов бе избран за член на Бюрото на Европейския икономически и социален комитет на първата Пленарна сесия от новия петгодишен мандат на тази престижна европейска институция. Бюрото е единственият орган на ЕИСК, чиито състав се избира с квалифицирано мнозинство от 2/3 от 349-те члена, като президентът Манолов ще бъде единственият българин в това основно звено за подготовка и координиране на всички дейности. Сред приоритетите на Бюрото са определянето на структурите и работните процедури, както и мониторинг по прилагането на Правилника за дейностите, като има също така и политически отговорности по общото управление на Комитета, бюджетните приоритети, определяне на насоки и по взаимодействието с всички европейски институции и органи.