Европейският омбудсман е независима институция, която следи за спазването от страна на органите на Европейския съюз на законово гарантираните права и свободи на гражданите.
Омбудсманът извършва проверки на жалби за лошо администриране в институциите, органите, службите и агенциите на ЕС. Единствен Съдът на ЕС, в качеството си на правораздавателен орган, остава извън правомощията на омбудсмана. Омбудсманът може да констатира наличие на лошо администриране, ако една институция не изпълнява задълженията си да зачита основните права, правните норми или принципи или принципите на добро управление.
Европейският омбудсман Никифорос Диамандурос, по време на десетте си години на този пост, е разгледал повече от 30 000 жалби и е образувал 3 500 разследвания на предполагаемо лошо управление в администрацията на ЕС.
Само през 2012 г. той е получил 2 442 жалби (срещу 2510 през 2011 г.) и открил рекорден брой проверки 465 (докато през 2011 те са били 396). Повечето от запитванията през 2012 г. са били за липса на прозрачност (21.5%), в т. ч. за отказ да бъдат предоставени документи или информация. Други случаи касаят проблеми, свързани с изпълнение на договорите на ЕС, с покани за участие в търгове, с конфликти на интереси, несправедливост, забавяния на преписки и дискриминация.

При представянето на своя годишен доклад за 2012 г. в Брюксел, г-н Диамандурос
заяви: „През последните десет години администрацията на ЕС стана много по-прозрачна за гражданите, по-ориентирана към предоставяне на по-качествени услуги. Ние се надяваме независимата и безпристрастна работа на омбудсмана да е допринесла за този забележителен напредък в административната култура на ЕС. Както никога няма да се уморя да повтарям, винаги има място за подобрение, особено когато става дума за повишаване на капацитета на институциите и органите на ЕС, т.е. – те да станат по-активни за повишаване на култура на обслужване към гражданите“.

През 2012 г. омбудсманът е получил най-голям брой оплаквания от Испания (340), Германия (273), Полша (235) и Белгия (182). След извършен анализ, почти 1 500 от жалбите са били отнесени към националните или регионалните омбудсмани в държавите-членки, към Комисията по петиции на Европейския парламент, към Европейската комисия, както и с други организация като SOLVIT и Your Europe Advice.

Повечето от разследванията, започнати от Европейския омбудсман, се основават на получени жалби от Белгия (103), Италия (42), Испания (39) и Германия (39).
Те са свързани с работата на Европейската комисия (53%), на Европейската служба за подбор на персонал (17%), на агенциите на ЕС (13%), на Европейския парламент (5%). В 80 случая (21%), съответните институции са приели доброволно споразумение за уреждане на въпроса. Омбудсманът е констатирал лошо администриране в 56 случая (47 през 2011 г.) и е отправил критични забележки в 47 случая (35 през 2011 г.).

С пълния текст на Прегледа за дейността на Европейския омбусман през 2012 г. може да се запознаете на български език на следния интернет адрес:

http://www.ombudsman.europa.eu/activities/annualreports.faces