Преразглеждането на Директивата за командированите работници – новите текстове трябва да гарантират равно заплащане. Липсата на консултации със социалните партньори е „голяма грешка“

Предложението за преразглежданите текстове от Директивата за командированите работници трябва да бъде публикувано от Европейската комисия във вторник 8 март, като това ще се извърши без предварителни консултации със социалните партньори – работодателите и синдикатите.
Преразглеждането на Директивата е своевременно, като се има предвид факта, че досега принципът на равно заплащане не беше спазен при поредица европейски съдебни дела, включително прословутите дела Лавал и Викинг.
Председателят на ЕК Юнкер, представяйки работната програма на Комисията за 2016 г. и своята политическа платформа „Ново начало за Европа“, обеща равно заплащане за равен труд на командированите работници.

В този смисъл, Генералният секретар на Европейската конфедерация напрофсъюзите Лука Визентини подчерта: „Председателят Юнкер обеща равно заплащане за равен труд. Точно това нашето искане и точно това ние очакваме от него. Всичко друго ще бъде неизпълнено обещание, което е напълно неприемливо за работниците в цяла Европа. “
Същевременно Конфедералният секретар на ЕКП Лина Кар коментира „Това е голяма грешка – да започне ревизия на Директивата, без необходимата консултация по предложения текст със синдикатите и работодателите.“
Поради тази причина ЕКП очаква:

  • на командированите работници да бъдат гарантирани възнаграждения, не по-малки от тези на местните работници;
  • командированите работници да могат да ползват защитата на колективните трудови договори, които са реално прилагани в приемащата страна;
    • синдикалните организации да имат право да преговарят за командированите работници;
  • командироването даостаневременно отношение, докато нормалнототрудовото правоотношениедасеурежда от законодателствотонаприемащата държава-членка;
    • основните изпълнители да отговарят солидарно със своите подизпълнители за зачитането на правата и условията за наемане на работа;
    • агенциите за временна работа да бъдат изключени от обхвата на Директивата.