Проект на КТ „Подкрепа” за механизъм и процедура за определяне на МРЗ1

Относно: разработването на процедура и механизъм за определяне на МРЗ за страната и обвързването й с преговорите по МОД

МРЗ гарантира минимално ниво на защита и доход на работниците и служителите за извършената от тях работа по трудов договор. Размерът на МРЗ на работниците и служителите на пълно работно време (минимална месечна заплата) и размерът на минималното почасово заплащане за наетите на непълно работно време (минимална часова ставка) се определят с Постановление на МС при спазване на следната

Процедура и срокове:

 1. До 31 май се подготвя и предоставя на социалните партньори (национално представителните организации на работниците/ служителите и на работодателите) пълният обем от статистическа информация, необходима за преговорите, съобразно посочен по-долу пакет от икономически и социални показатели и индикатори.
 1. Автономните бипартитни преговори между социалните партньори започват не по-късно от 10 календарни дни след получаването на статистическата информация, като участниците, графиците и местата за провеждане на заседанията се договарят между тях.
 1. При постигането на съгласие между социалните партньори – общо договореният размер на МРЗ за следващата година се изпраща за издаване на Постановление на МС. Срокът за постигане на общо решение на социалните партньори е 10 календарни дни.
 1. При непостигане на общо съгласие на социалните партньори не по-късно от 1 юли започва втори цикъл на преговори (трипартитни), като в тях се включват представители на МТСП, МОН, МФ и МИ. Срокът за постигане на консенсусно решение е 7 календарни дни.
 1. При непостигането на консенсусно решение в трипартитните преговори в горепосочения срок, правителството, на базата на статистическа информация и прогнозни разчети, като взема предвид и становищата на социалните партньори в хода на преговорите, изготвя аргументирано предложение за проект на Постановление на МС за размера на МРЗ за следващата година и го внася за консултиране на социалните партньори в НСТС.
  1. Не по-късно от 15 юли се публикува Постановление на МС за размера на МРЗ през следващата година.
  1. В бипартитните преговори по МОД (август-септември) се взема предвид определения за следващата година размер на МРЗ. При постигане на споразумение между социалните партньори – стойностите на МОД, които са над размера на МРЗ за страната, могат да бъдат определени като минимални работни заплати за съответните квалификационни групи и икономически дейности и предложени за разпростиране с изричен текст в споразумението.
  1. Министърът на труда и социалната политика разпростира валидността на договорените минимални работни заплати по квалификационни групи за всички предприятия от съответните икономически дейности. За икономическите дейности с разпрострени минимални работни заплати са в сила съответните по-високо договорени размери над МРЗ за страната.

  [google_table rows=“1″ cols=“1″ show_row_number=“0″ =“string“ heads_values=““ heads_types=“string“ sc_id=“sc705922303121″]Определената с Постановление на МС минимална работна заплата за страната за завършилите висше образование (минимум бакалавър), наети по специалността си – е с коефициент 1,5.[/google_table]

   

  При настъпване на извънредни обстоятелства в социално-икономическата ситуация на страната (криза, галопираща инфлация и др.), размерът на МРЗ се увеличава от правителството извън тази процедура, след консултации със социалните партньори.

  Процедурните предложения в т.3, 4 и 5 имат правна опора в чл.3, ал.3 КТ. “КТ Чл.3 (3) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) По въпроси в обхвата на ал. 1 могат да се сключват споразумения между представителните организации на работниците и служителите и работодателите за приемане на нормативни актове, когато:

  1. споразумението е сключено по тяхно искане след преценка на държавата;
  2. държавата е предложила сключване на споразумението.

  (4) Изпълнението на споразуменията по ал. 3 се осъществява от държавата.”

  Механизъм за определяне/договаряне на МРЗ за страната

  За целите на определянето на размера на МРЗ за страната се изчислява разликата между средната работна заплата за страната и линията на бедност. Определянето/договарянето на МРЗ става в диапазона между:

  • долна граница – 35% от разликата плюс линията на бедност
  • горна граница – 50% от разликата плюс линията на бедност

  Съгласно данните за средна работна заплата за 2015 г., това означава преговорите да се движат в коридор 508-597 лв. месечна МРЗ.

  Фактори, показатели и индикатори:

  Факторите, които се вземат предвид при определяне/договаряне размера на МРЗ за страната за следващата година, са посочените в чл.3 на Конвенция 131 на МОТ:

  А) Социални – нуждите на работниците и техните семейства, като се вземат предвид общото ниво на заплатите в страната, разходите за живот, обезщетенията за социална сигурност и относителните стандарти на живот на други социални групи; Б) Икономически – изискванията за икономическо развитие, нивото на производителността на труда и достигането и поддържането на високо ниво на заетост.

  В съответствие с това изискване правителството предоставя на социалните партньори следния пакет от статистически показатели и индикатори за период от последните три години, предхождащи преговорите по МРЗ:

[google_table rows=“28″ cols=“3″ show_row_number=“0″ =“string“ =“string“ =“string“ heads_values=“^^“ heads_types=“string^string^string“ sc_id=“sc332445164933″]Показатели^Индикатори^Източник__GOOGLE_TABLE_ROW__За средна брутна РЗ^Средна РЗ за страната (лв.)^НСИ__GOOGLE_TABLE_ROW__^Средна РЗ по икономически дейности (лв.)^НСИ__GOOGLE_TABLE_ROW__Брутна работна заплата в групи според равнището ѝ, за определяне на разслоението между нивата на трудово възнаграждение ^Брутна работна заплата по брой работници и служители, които я получават: – ниска, брой работници – медианна, брой работници – средна, брой работници – висока, брой работници^__GOOGLE_TABLE_ROW__За обезщетението при безработица ^Среден размер на обезщетението за безработица (лв.)^НОИ__GOOGLE_TABLE_ROW__^Минимален размер на обезщетението за безработица (лв.) ^НОИ__GOOGLE_TABLE_ROW__За бедност и социално изключване ^Официална линия на бедност (лв.)^НСИ__GOOGLE_TABLE_ROW__^Отн. дял на лицата в риск от бедност (%)^Евростат__GOOGLE_TABLE_ROW__^Отн. дял на лицата живеещи в материални лишения (%)^Евростат__GOOGLE_TABLE_ROW__^Отн. дял на лицата в риск от бедност и социално изключване (%)^Евростат__GOOGLE_TABLE_ROW__^Отн. дял на „работещи бедни” (%)^Евростат__GOOGLE_TABLE_ROW__За диференциация и поляризация ^Коефициент на Джини (%) ^Евростат__GOOGLE_TABLE_ROW__^Съотношение S80/S20 (пъти)^Евростат__GOOGLE_TABLE_ROW__За инфлация^Индекс на потребителските цени (средногодишен)^НСИ__GOOGLE_TABLE_ROW__За икономически растеж^Реален ръст на БВП (в % към пр.г.)^НСИ__GOOGLE_TABLE_ROW__^Реален ръст на БДС по икон. сектори (в % към пр.г.)^НСИ__GOOGLE_TABLE_ROW__^Реален ръст на потреблението на домакинствата (в % към пр.г.)^НСИ__GOOGLE_TABLE_ROW__^Реален ръст на брутообразуване на основен капитал^НСИ__GOOGLE_TABLE_ROW__^Отн. дял на компенсацията на наемния труд в БВП (%)^НСИ__GOOGLE_TABLE_ROW__За производителност на труда^БДС на 1 зает – реален ръст (в % към пр.г.)^НСИ__GOOGLE_TABLE_ROW__^БДС на 1 зает по икон. дейности – реален ръст (в % към пр.г.)^НСИ__GOOGLE_TABLE_ROW__За броя на наетите лица^Среден списъчен брой на наетите лица по ТСПО (хил.)^НСИ__GOOGLE_TABLE_ROW__^Среден списъчен брой на наетите лица по икон. дейности (хил.)^НСИ__GOOGLE_TABLE_ROW__За заетост и безработица^Коефициенти на заетост – общо и по степени на образование (%)^НСИ__GOOGLE_TABLE_ROW__^Коефициенти на безработица – общо и по степени на образ. (%)^НСИ__GOOGLE_TABLE_ROW__^Коефициент на дълготрайна безработица (%)^НСИ__GOOGLE_TABLE_ROW__^Коефициент на младежка безработица 15-24 (%)^НСИ__GOOGLE_TABLE_ROW__За разходи на работодателя за труд^Разходи за труд на 1 отработен час, средногодишно (евро)^Евростат[/google_table]

Забележка: За всички горепосочени индикатори през април са налични данни за предходните три години

 

На базата на тези данни и прогнозите за социално-икономическо развитие на страната социалните партньори и правителството разработват своите аргументи и предложения (становища). Всички становища (първоначални, преработени и крайни варианти) се предоставят в писмен вид на участниците в преговорите.

 

21.04.2016 г.                                                                                     За КТ „Подкрепа“: Ваня Григорова

гр. София                                          /икономически съветник на президента на КТ „Подкрепа/

 

Вж. ВИДЕО