С организационните промени в работата на социалните институции, които се регламентират в разпоредбите на чл.3а от КСО и чл. 54а , ал. 3 от КСО, въведени с §5  на обнародвания в бр. 28/24.03.2020г. на Държавен вестник ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение /накратко Закон за извънредното положение/, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., служителите на Дирекции „ Бюро по труда” в цялата страна се оказаха употребени.

            С взетото решение служителите в ДБТ физически да приемат и документи  за получаване на обезщетения за безработица на останалите без работа лица – дейност, която е от изключителната компетентността на НОИ,  и тези заявления електронно да бъдат изпращани на Териториалните поделения на осигурителния институт, очевидно е вложен повече инструментален, отколкото хуманно-организационен подход на мислене,   с който тотално се нарушава балансът на грижата на държавата за служителите.

            По такъв начин Бюрата по труда са превърнати буквално във  „фронт” – офис на  НОИ, без предварителен минимален диалог на нито едно ниво. Мотивите за това се извеждат най-вероятно от стремежа за максимално спазване на карантинните мерки и ограничаване движението на гражданите между институциите.  Може би идеята е възникнала у авторите на този текст от  Закона от принципа за „обслужване на едно гише”, но в ситуация на всеобща карантина и разпореждания за спазване на социална изолация и дистанция,  едни граждани на Република България, каквито са служителите в Бюрата по труда, ще бъдат изложени на ежедневни физически контакти и натоварване от голям поток изнервени клиенти, останали без работа и финансови средства, а това  създава сериозен риск за здравето и живота на тези служители.   Наличните прогнози  са за рязко увеличаване на безработицата при наличност от  ограничен брой заявени работни места. При това по-голямата част от регистриращите се безработни лица бързат да спазят законовата разпоредба на чл. 54а от КСО за регистрация в ДБТ в срок от 7 работни дни, основно за получаване на обезщетения за безработица.  В чл. 1 от ЗНЗ е записана основната мисия на Агенция по заетостта  за  насърчаване на заетостта, а закрилата при безработица чрез предоставяне на обезщетения за безработица е  предоставена на НОИ с разпоредбата на чл. 2 от КСО.

         Съгласно §5 от Закона за извънредното положение са предвижда спиране на нормативно определените срокове за осигурените лица и пенсионерите, какъвто следва да бъде и срокът от 7 работни дни за регистрация в ДБТ. Също така е предвидено заявления, жалби и други документи във връзка с паричните обезщетения, помощи и пенсии да се подават освен  по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или с персонален идентификационен код и чрез лицензиран пощенски оператор.

            При това натоварване от все повече идващи за регистрация лица, търсещи основно обезщетения за безработица, е неоправдано, дискриминативно и дори нехуманно отношението към част от гражданите на България, били те и държавни служители, когато им се възлага работата и дейност, която е от компетентността на друга институция.

      Оставаме с абсолютно огорчение при създалата се нарастваща епидемична обстановка да се обричат на зараза служителите на ДБТ, на които се вменяват функции на НОИ, докато в същия този период консултации от НОИ ще се предоставят единствено по телефона, още повече че в    чл. 54а, ал. 3 накрая се добавя „подадено по електронен път с квалифициран електронен подпис или с персонален идентификационен код в Националния осигурителен институт, или на хартиен носител в съответната дирекция „Бюро по труда“” от ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение /накратко Закон за извънредното положение е записано, че заявленията се приемат в ДБТ, никъде законодателят не е записал, че това следва да се извършва от служител на ДБТ. Приемаме, че движението на гражданите следва да се ограничи и сме в готовност да обособим работно място на служител на НОИ в ДБТ, който да предоставя консултации и приема заявления на хартиен носител.

        С цел ограничаване на движението на гражданите следва да бъдат сваляни минимум данни от служителите, т. е. попълване на 1 кратък формуляр, а не на 3,4 или 5 и да  се позволи на желаещите да се регистрират да изпращат сканирани документи по електронна поща без електронен подпис и без ПИК, които повечето граждани не притежават! Да бъдат уведомени и чрез сайтовете и всички социални медии, за възможностите този 1 формуляр да бъде изтеглен от няколко сайта (НОИ, АЗ, МТСП) и подаден по ел. поща свободно.

          В противоречие и в нарушение на разпоредбите на Националния кризисен щаб се допуска струпване на много хора в тесни коридори, затворени помещения и стълбища , без възможност за спазване на необходимата дистанция, без възможност за проветряване на помещенията и без никакви предпазни средства! Престъпна небрежност е когато в целият свят призивите са за оставане в къщи и за спазване на дистанция да се допуска подобно натрупване на притеснени хора и това да създава риск от разпространяване на COVID-19 както между клиентите, така и между служителите. В тази връзка настояваме от охранителните фирми, обслужващи ДБТ да се осъществява пропусквателен режим на входа на сградата/портал/ в ДБТ, който да възпрепятства струпването на клиентопоток, да предотвратява конфликтни ситуации между клиентите на администрацията и към служителите.

         С оглед на това, че на служителите пряко свързани с обслужването на търсещи работа лица (както щатни служители, така и назначени по проекти и схеми) в ДБТ и ДРСЗ се вменяват нови задължения и са подложени на изключително натоварване и стрес настояваме на същите да бъдат изплатени допълнителни възнаграждения в подходящ и адекватен размер .

      Използваме случая да напомним, че съгласно чл.275, ал.1 от Кодекса на труда, „работодателят е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на труд, така че опасностите за живота и здравето на работника или служителя да бъдат отстранени, ограничени или намалени”. Подобно задължение произтича и за органа по назначаване въз основа на разпоредбата на чл.38а от Закона за държавния служител и настояваме служителите в ДБТ и ДРСЗ своевременно и регулярно да бъдат снабдявани с достатъчни количества маски, ръкавици и дезинфектанти.

       Отговорно и категорично декларираме, че ще възприемаме липсата на адекватни и реални мерки за защита, като сериозна и непосредствена опасност за живота и здравето на работниците и служителите, която по смисъла на чл.219, ал.1 от Кодекса на труда дава основание за отказ от изпълнение или преустановяване на работа.

СС на САС”Подкрепа” при АЗ