На 24 юни, Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд Eurofound, публикува своя нов доклад, анализиращ динамиката на работното време в Европа през 2013 г., озаглавен: „Работното време и годишните празници разделят Европа“.

Според информацията, представена в доклада, през 2013 г. средният размер на договореното с КТД работно време в Европа е бил 38.1 часа (т.е същият като през 2012). Съответно, продължителността на работната седмица е била средно с 30 минути пократка в държавите от ЕС-15 /присъединени до 2004/ и с 90 минути подълга в новите страни-членки. Докладът представя описание на динамиката на работното време в ЕС и Норвегия през 2013 г., както то е било договорено между социалните партньори с колективни трудови договори. Според доклада, общият размер на годишните отпуските /платен годишен отпуск, плюс национални празници/ варира от 40 дни в Германия и Франция до 29 дни в Белгия т.е. разликата е повече от две работни седмици.

Колективното трудово договаряне играе важна роля в определянето на продължителността на работното време в повечето от 28-те държави-членки на ЕС, въпреки че това понякога не е валидно за отделни страни, присъединени след 2004 г. Този годишен доклад представя обобщение на договореното работно време в КТД и на основите тенденции за 2013, като включва информация от всички държави-членки и Норвегия.

Република Чехия, Словакия, Испания, Швейцария и Обединеното Кралство са единствените държави, направили промени в продължителността на работното време през 2012 и 2013 г. В Чехия, Словакия и Обединеното Кралство е регистрирано увеличение от 0.1 часа на работна седмица, докато в Испания – договореното работно време е с 0,3 часа по-дълго през 2013, спрямо 2012 г. В Швейцария наблюдаваме намаление от 0.2 часа в сравнение с 2012 г.

Докладът разглежда също продължителността на работните часове за работещите на пълен работен ден, както те са договорени в колективните трудови договори за три икономически сектора, а именно промишленост, услуги и обществен сектор – тези подсектори са: производство на химикали, търговия на дребно и администрация. Те не се различават помежду си съществено по отношение на размера на седмичните работни часове: за администрацията – те са 38 часа, за химическия сектор – 38.1, а за търговията на дребно – 38.3.

На практика, работните часове на работещите на пълен работен ден са били повече от нормалната продължителност на договорената работна седмица в 18 от 29-те държави, анализирани в доклада. В 28-те държави- членки на ЕС работната седмица е била 39.5 часа през 2013, с 0.1 часа пократка, отколкото тази през 2012 г. В 13-те нови държави-членки работната седмица е била 40.1 часа, т.е. с около 24 минути подълга от средната.

През 2013 г. работните часова за седмица при мъжете, наети на пълен работен ден са продължили тенденцията да надвишават тези при жените на пълен работен ден във всички държави-членки и в Норвегия. В ЕС мъжете работят средно два часа по-дълго от жените. Найголяма е тази разлика в Ирландия и в Обединеното Кралство (3.3 и 3.4 часа повече), в Италия (2.8 часа), а в Дания, Финландия, Люксембург, Малта, Холандия, Полша и Норвегия (между два и 2.4 часа повече).

Важен фактор в цялостната продължителност на работното време е размерът на платения отпуск годишен. Всички 28 страни, в които е проведено изследването имат минимален допустим размер на платен годишен отпуск между 35.3 и 36.7 дни. Докладът разкрива големите разлики между държавите, като посочва, че в Германия и Франция работниците се радват на до 40 дни отпуск /2013 г./, докато в други държави той е значително по-кратък – Естония, Унгария, Полша и Румъния – там средният размер е 30 дни, дори в Белгия – 29.

Отчитайки размера на договорените работни часове за седмица, дните за платен отпуск и почивните дни, можем да направим извода, че през 2013 г., средната продължителност на договореното годишно работно време с КТД приблизително е 1 712 часа за ЕС-28 (или почти същото като за 2012 г.), 1 679 часа за ЕС-15 и 1 819 часа за новите страни-членки.

С пълния текст на доклада, можете да се запознаете на: http://bit.ly/1nyLLMx

24 юни 2014 г., Дъблин, Ирландия